Interný audítor

Opis práce:
Vykonávanie objektívnej a nezávislej audítorskej činnosti
Nezávislé posudzovanie procesov so zameraním na odhaľovanie a ohodnocovanie rizík súvisiacich s podnikateľskou činnosťou, vrátane definovania zodpovedností a doporučení v súlade so štatútom interného auditu, s cieľom minimalizácie rizík
Objektívne posudzovanie adekvátnosti a efektívnosti riadenia rizík, riadiacich, kontrolných a správnych procesov v spoločnosti a jej dcérach
Tvorba a realizácia ročného plánu auditu a kontrol
Prezentovanie výsledkov auditov v orgánoch spoločnosti
Archivácia výsledkov auditu
Zabezpečovanie ochrany všetkých získaných materiálov a informácií
 
Útvar:
Úsek generálneho riaditeľa
 
Miesto výkonu práce:  
Bratislava
 
Termín nástupu:     
Dohodou
 
Vzdelanie:    
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 
Zameranie:    
Ekonomické / Technické / Matematické / príp. Iné vysokoškolské
 
Požiadavky na kandidáta:  
Minimálne 3 ročná prax na profesii interného audítora; výhodou prax v spoločnostiach „veľkej štvorky“ (Big 4)
Kvalifikácia ACCA - výhodou
Aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom
Ovládanie práce s PC (Word, Excel, SAP, Internet, PowerPoint, SW na prácu s informáciami)
Časová flexibilita, samostatnosť, zodpovednosť
Dobre rozvinuté analytické schopnosti
Veľmi dobré komunikačné a prezentačné zručnosti
Vodičské oprávnenie skupina B
 
------------------------------------------------------------------------
 
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným životopisom zašlite e-mailom na kariera@nafta.sk alebo na adresu NAFTA a.s., oddelenie ĽZ, Votrubova 1, P.O.BOX 815 05, 815 05 Bratislava 1. K žiadosti pripojte nižšie uvedený vlastnoručne podpísaný súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov.
 
 
............................................................................
(Meno, priezvisko, bydlisko, vrátane PSČ)
 
 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z.
 
Svojim podpisom udeľujem spoločnosti NAFTA a.s., IČO 36 286 192, Votrubova 1, 821 09 Bratislava („NAFTA a.s.“), súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, v profesijnom životopise a osobných údajov získaných pri osobnom pohovore za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na profesiu, o ktorú sa uchádzam a ich ďalšieho spracúvania v evidencii uchádzačov o zamestnanie.
Zároveň potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla v žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, v profesijnom životopise a pri osobnom pohovore, som poskytol/poskytla NAFTA a.s. dobrovoľne, sú pravdivé a aktuálne a zároveň som si vedomý svojich práv ako dotknutej osoby podľa § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem NAFTA a.s. na dobu jedného roku odo dňa jeho udelenia, pričom pred uplynutím tejto doby je možné ho kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti doručenej NAFTA a.s. na vyššie uvedenú adresu.
 
 
 
.....................................................                                         ........................................................
(Miesto a dátum)                                                                    (Vlastnoručný podpis)