Ložiskový inžinier - junior

Informácie o pracovnom mieste

Hľadáme ložiskového inžiniera - juniora, pre ktorého budú výzvou rôzne technické zadania a výzvy a ktorý vhodne doplní náš dobre fungujúci tím. Vybraný kandidát získa prácu v stabilnej spoločnosti so strategickým významom v oblasti energetiky.
 
Čo bude Vašou hlavnou náplňou práce?
Zabezpečenie efektívneho využitia ropných, plynových ložísk a zásobníkových skladovacích kapacít, geologické riadenie  stavieb PZZP a vykonávanie geologických prác koncepčného charakteru
Priebežný zber a vyhodnocovanie dát o ložisku a technologickom zariadení
Spracovanie, aktualizácia a archivácia geologickej dokumentácie o ložisku a technologickej dokumentácie, porovnanie s pôvodnými predpokladmi
Návrh optimálneho využitia ložiska a technologického zariadenia
Vypracovávanie geologických podkladov pre uskladňovanie zemného plynu v PZZP
Spracovanie geologických podkladov pre rozvoj uskladňovania zemného plynu
Vypracovanie projektov hydrodynamických výskumov sond a objektov PZZP a analýza  výsledkov v spolupráci s interpretátorom well-testingu
Sledovanie priebehu vŕtania vrtov a operatívne zasahovanie do vrtného procesu, stanovenie  postupu záverečných prác na vrte
Plnenie ostatných operatívnych úloh určených nadriadeným
 
Organizačný útvar:
Divízia Prieskumu a ťažby
Odbor ložiskového inžinierstva
 
Miesto výkonu práce:
Plavecký Štvrtok
 
Termín nástupu:
Dohodou
 
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:
950 € brutto mesačne + variabilná zložka mzdy
Možná úprava základnej mesačnej mzdy po zhodnotení výkonnosti
 
Požiadavky na kandidáta:
 
Vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie min. 2. stupňa
 
Zameranie, odbor:
Ložisková geológia, inžinierska geológia
 
Ďalšie požiadavky:
Aktívna znalosť anglického jazyka
Ovládanie práce s PC -  MS Office (Excel expert), základy programovania
Zdatnosť v oblasti matematiky a fyziky
Technická zdatnosť
Flexibilita, samostatnosť, komunikatívnosť
Schopnosť pracovať v tíme
Vodičské oprávnenie skupina B
 
Informácie pre kandidáta:
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným životopisom zašlite e-mailom na kariera@nafta.sk alebo na adresu NAFTA a.s., oddelenie ĽZ a QPR, Votrubova 1, P.O.BOX 815 05, 815 05 Bratislava 1. K žiadosti pripojte nižšie uvedený vlastnoručne podpísaný súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov.
 
 
........................................................................
(Meno, priezvisko, bydlisko, vrátane PSČ)
 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z.
 
Svojim podpisom udeľujem spoločnosti NAFTA a.s., IČO 36 286 192, Votrubova 1, 821 09 Bratislava („NAFTA a.s.“), súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, v profesijnom životopise a osobných údajov získaných pri osobnom pohovore za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na profesiu, o ktorú sa uchádzam a ich ďalšieho spracúvania v evidencii uchádzačov o zamestnanie.
Zároveň potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla v žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, v profesijnom životopise a pri osobnom pohovore, som poskytol/poskytla NAFTA a.s. dobrovoľne, sú pravdivé a aktuálne a zároveň som si vedomý svojich práv ako dotknutej osoby podľa § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem NAFTA a.s. na dobu jedného roku odo dňa jeho udelenia, pričom pred uplynutím tejto doby je možné ho kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti doručenej NAFTA a.s. na vyššie uvedenú adresu.