NAFTA a.s. sa v minulom roku zameriavala na zvyšovanie efektívnosti prevádzky podzemných zásobníkov

Bratislava, 12. mája 2016 – NAFTA a.s., ktorá je najväčším prevádzkovateľom podzemných zásobníkov zemného plynu na Slovensku, dosiahla v roku 2015 zisk po zdanení vo výške 103,465 mil. Eur. Akcionárom spoločnosti na základe schváleného rozdelenia zisku pripadne na jednu akciu 32,43 Eur.
 
Pod dosiahnutý hospodársky výsledok sa pozitívne podpísal najmä úspech skladovacích produktov a expertných služieb spoločnosti a v menšej miere jednorazové finančné efekty. Investície spoločnosti dosiahli úroveň 10,4 mil. eur.
 
Kľúčovou činnosťou spoločnosti naďalej ostáva podzemné skladovanie zemného plynu. V rámci tejto činnosti  sa NAFTA v roku 2015 zamerala najmä na zvyšovanie efektívnosti prevádzky podzemných zásobníkov. Spoločnosť dlhodobo reaguje na významné štrukturálne zmeny na plynárenskom trhu, ktoré sa prejavujú aj v meniacej sa úlohe zásobníkov. Kým v minulosti slúžili zásobníky najmä na sezónne vyrovnávanie dopytu po zemnom plyne, v súčasnosti ich obchodníci s energiami využívajú aj pre svoje transakcie. Rozvoj skladovacích kapacít v Európe a prebytok plynu na svetových trhoch je tak pre spoločnosť NAFTA impulzom neustále prinášať svojim klientom inovatívne a flexibilné služby a produkty. „Spoločnosť NAFTA dosiahla v roku 2015 pozitívny hospodársky výsledok aj napriek meniacim sa podmienkam na trhu, či klesajúcim cenám komodít a skladovacích služieb. Na pokračujúci vplyv týchto dlhodobých zmien sa však spoločnosť NAFTA musí pripravovať aj do budúcnosti, “  povedal Martin Bartošovič, generálny riaditeľ spoločnosti.
 
NAFTA je slovenským lídrom aj v oblasti prieskumu a ťažby uhľovodíkov, kde však z dôvodu dlhodobej ťažby sleduje trend postupného poklesu vyťažených objemov. Tento trend sa spoločnosť snaží spomaliť intenzívnymi prieskumnými aktivitami, ložiskovo-inžinierskym riadením a zefektívňovaním ťažby. Príspevkom k predlžovaniu ťažby uhľovodíkov na Slovensku je aj dostavba Zberného plynového strediska Záhorská Ves, ktoré bolo uvedené do prevádzky v druhom polroku 2015. V uplynulom roku dosiahla produkcia uhľovodíkov spoločnosti NAFTA úroveň 85,6 mil. m3 zemného plynu, 9,6 tis. ton ropy a 2,4 tis. ton gazolínu.
 
Rok 2015 bol pre spoločnosť NAFTA zaujímavý aj vďaka participácii na inovatívnom projekte spoločnosti RAG Underground Sun Storage, ktorý bol v tomto roku oficiálne spustený v rakúskom Pilsbachu. Ide o jedinečný projekt, ktorý testuje možnosť uskladnenia energie z obnoviteľných zdrojov vo forme zmesi zemného plynu a vodíka v poréznych zásobníkoch. NAFTA na základe svojho odborného know-how spolupracuje na modelovaní reaktívneho transportu, analýze vplyvu na podpovrchovú hermetickosť a na príprave návrhu a dodávke kompresora do testovacieho zariadenia. Účasť na tomto projekte odzrkadľuje snahu spoločnosti neustále prinášať inovácie nielen pre naše produkty a služby, ale aj pre celé odvetvie," skonštatoval Martin Bartošovič.
 
Vďaka profesionálnemu a zodpovednému prístupu bola NAFTA aj v uplynulom roku spoľahlivým partnerom pri zabezpečovaní stabilných dodávok zemného plynu a dôležitým pilierom energetickej bezpečnosti Slovenska.
 
K 31. decembru 2015 pracovalo v spoločnosti NAFTA 699 zamestnancov.
 
NAFTA a.s. je kľúčovým skladovateľom zemného plynu na Slovensku a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Majoritným, 56,15 % akcionárom spoločnosti NAFTA a.s. je SPP Infrastructure, a. s., spoločnosť Czech Gas Holding Investment B.V. vlastní 40,45 % akcií