Nákupca

Informácie o pracovnom mieste
 
Hľadáme nákupcu, pre ktorého budú výzvou rôzne technické zadania a ktorý vhodne doplní náš dobre fungujúci tím. Vybraný kandidát získa prácu v stabilnej spoločnosti so strategickým významom v oblasti energetiky.
 
Čo bude Vašou hlavnou náplňou práce?
 • Zabezpečovanie procesu nákupu tovarov, prác a služieb v súlade s legislatívou a internými riadiacimi aktmi
 • Obstarávanie tovarov, prác a služieb na základe interne schválených požiadaviek
 • Vyhľadávanie a výber kvalitných dodávateľov
 • Príprava zmluvných podmienok, uzatváranie a evidencia zmlúv
 • Zodpovednosť za formálnu a vecnú stránku zmlúv
 • Komunikácia s internými klientami naprieč celou spoločnosťou - od riaditeľov po majstrov a špecialistov
 • Spolupráca pri hľadaní najlepšieho riešenia
 • Príprava a realizácia výberových konaní
 • Rokovanie s dodávateľmi, riešenie reklamácií
 
Organizačný útvar:
Ekonomický úsek
Odbor nákupu
 
Miesto výkonu práce:
Bratislava/Plavecký Štvrtok
 
Ponúkané benefity
 • Motivujúce finančné ohodnotenie - fixná zložka, variabilná zložka, ročné odmeny v závislosti od splnenia cieľov spoločnosti
 • Systém zamestnaneckých výhod a benefitov
  • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
  • príspevok na dopravu do zamestnania
  • príspevok na regeneráciu pracovnej sily
  • stravovanie formou jedálnych kupónov
  • sociálne výpomoci
  • príspevok pri narodení dieťaťa či dlhodobej práceneschopnosti
  • zamestnanecké pôžičky
  • príspevky na materské školy/školy - školné pre deti zamestnancov
 • Flexibilný pracovný čas
 • Možnosť práce z domu - „Home office“
 • Platené dni voľna pri chorobe/zdravotnej indispozícii, tzv. „Sick days“
 • Príjemné a tvorivé pracovné prostredie
 • Možnosť ďalšieho profesijného rastu a sebarealizácie
 • Kvalitný vzdelávací program
 • Zázemie stabilnej spoločnosti s dlhodobou tradíciou
 • Zaujímavé športové a kultúrne aktivity pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov
Termín nástupu:
1. 10. 2017
 
Požiadavky na kandidáta:
 
Vzdelanie:
Vysokoškolské, ekonomický alebo technický smer
 
Ďalšie požiadavky:
 • Analytické a logické myslenie
 • Prirodzená zvedavosť a chuť získavať nové informácie
 • Schopnosť komunikovať so širokým spektrom osobností
 • Tímový hráč, ktorý zapadne do fungujúceho nákupného kolektívu
 • Pozícia je vhodná aj pre absolventa
 • Prax v oblasti tvorby zmlúv o dielo výhodou
 • Znalosť anglického jazyka slovom i písmom
 • Znalosť nemeckého jazyka vítaná
 • Ovládanie práce s PC (Word, Excel, PowerPoint)
 • Flexibilita a ochota prispôsobiť pracovný deň aktuálnemu množstvu práce/stavu projektov
 • Samostatné riešenie úloh s pridanou hodnotou pre spoločnosť
 • Vodičské oprávnenie B, aktívny vodič
------------------------------------------------------------
 
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným životopisom zašlite e-mailom na kariera@nafta.sk alebo na adresu NAFTA a.s., oddelenie ĽZ, Votrubova 1, P.O.BOX 815 05, 815 05 Bratislava 1. K žiadosti pripojte nižšie uvedený vlastnoručne podpísaný súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov.
 
 
............................................................................
(Meno, priezvisko, bydlisko, vrátane PSČ)
 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z.
 
Svojim podpisom udeľujem spoločnosti NAFTA a.s., IČO 36 286 192, Votrubova 1, 821 09 Bratislava („NAFTA a.s.“), súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, v profesijnom životopise a osobných údajov získaných pri osobnom pohovore za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na profesiu, o ktorú sa uchádzam a ich ďalšieho spracúvania v evidencii uchádzačov o zamestnanie.
Zároveň potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla v žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, v profesijnom životopise a pri osobnom pohovore, som poskytol/poskytla NAFTA a.s. dobrovoľne, sú pravdivé a aktuálne a zároveň som si vedomý svojich práv ako dotknutej osoby podľa § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem NAFTA a.s. na dobu jedného roku odo dňa jeho udelenia, pričom pred uplynutím tejto doby je možné ho kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti doručenej NAFTA a.s. na vyššie uvedenú adresu.
 
 
 
.....................................................                                         ........................................................
(Miesto a dátum)                                                                    (Vlastnoručný podpis)