Opatrenia spoločnosti NAFTA v súvislosti s epidémiou koronavírusu COVID 19

Spoločnosť NAFTA a.s. si plne uvedomuje hrozby šíriacej sa pandémie a k minimalizovaniu jej prípadných dopadov pristupuje maximálne zodpovedne. Prijaté organizačné a technické opatrenia sú v niektorých oblastiach nad rámec nariadení vydaných zodpovednými inštitúciami.

Hlavnou prioritou spoločnosti je predovšetkým ochrániť zdravie svojich zamestnancov a zabezpečiť plnú funkčnosť systému skladovania plynu ako pre zákazníkov, tak aj z pohľadu energetickej bezpečnosti Slovenska. 

V súvislosti s epidémiou COVID 19, spoločnosť NAFTA vypracovala komplexný plán fungovania spoločnosti pri rôznych scenároch šírenia tohto ochorenia, podľa ktorého sa riadi. Zriadený bol krízový štáb, ktorý denne sleduje situáciu, komunikuje s príslušnými inštitúciami a prijíma opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov spoločnosti a zároveň zabezpečenia plnenia zmluvných záväzkov.

Fyzickú prítomnosť zamestnancov v jednotlivých prevádzkach spoločnosť obmedzila, pričom členovia jednotlivých zmien pracujú striktne oddelene. Ďalej v záujme ochrany zdravia zamestnancov spoločnosti NAFTA boli ešte začiatkom marca výrazne obmedzené služobné cesty. Administratívni zamestnanci dostali odporúčanie nahradiť prezenčné porady a stretnutia elektronickou formou komunikácie. Spoločnosť upravila interné nariadenia týkajúce sa čerpania homeoffice, vďaka čomu môže časť zamestnancov momentálne pracovať z domu a zároveň umožňuje starostlivosť o deti.

Pre zabezpečenie plynulej prevádzky je potrebné, aby niektorí zamestnanci vykonávali svoju činnosť priamo na pracoviskách. Na ochranu ich zdravia sú zamestnancom poskytované ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky. Taktiež spoločnosť vykonáva pravidelnú plošnú dezinfekciu pracovísk. K obmedzeniam spoločnosť pristúpila aj v oblasti dodávateľsky vykonávaných prác.

V rámci spoločnosti je od začiatku mimoriadnej situácie zabezpečený tok informácií tak, aby zamestnanci mali aktuálne informácie a prístup k nariadeným opatreniam. Ovládanie technológie je zabezpečené vo veľkej miere na diaľku, a to redundantne.

Aj vďaka zavedeniu včasných a adekvátnych preventívnych opatrení spoločnosť NAFTA a.s. plní všetky zmluvné povinnosti bez akýchkoľvek obmedzení.

V tomto náročnom období, želáme všetkým zamestnancom, klientom a ich rodinným príslušníkom veľa zdravia.