Rok 2017 sa niesol v duchu rozvojových projektov

 
Bratislava, 30. mája 2018 NAFTA a.s., so svojou dlhoročnou tradíciou v oblasti skladovania zemného plynu a prieskumu a ťažby uhľovodíkov na Slovensku, dosiahla v roku 2017 zisk po zdanení vo výške 74,7 mil. eur. Úvod roka 2017 patril k najchladnejším v histórii meraní na Slovensku. Spoločnosť NAFTA spoľahlivo plnila požiadavky klientov a bola schopná dodávať plyn v požadovaných objemoch. Tým spoločnosť potvrdila strategický význam svojich podzemných zásobníkov pri zvýšenom dopyte po zemnom plyne aj v dobe jeho extrémnej spotreby.
 
Energetická bezpečnosť Slovenska každým rokom rastie a v súčasnosti predstavuje jeden z hlavných pilierov energetickej politiky. „NAFTA aj
v roku 2017 potvrdila svoju pozíciu spoľahlivého partnera nielen pre partnerov na Slovensku, ale aj v zahraničí. Práve podzemné zásobníky spoločnosti NAFTA majú nezastupiteľnú úlohu v zabezpečovaní bezpečných dodávok plynu. Ich spoľahlivé fungovanie bolo jedným z faktorov,
ktoré pomohli pri plynulom zásobovaní domácností ale aj ostatných spotrebiteľov zemného plynu,“ uviedol Martin Bartošovič, generálny riaditeľ
spoločnosti NAFTA.
 
Na zmeny požiadaviek trhu reagovala NAFTA predovšetkým zvyšovaním flexibility, vytváraním inovatívnej ponuky produktov a poskytovaním svojich expertíznych služieb partnerom v rámci domácich aj zahraničných projektov.
 
V oblasti investícií NAFTA venovala pozornosť zvyšovaniu bezpečnosti na zariadeniach podzemných zásobníkov zemného plynu. Tieto investície majú pre spoločnosť veľký význam a plánuje v nich pokračovať i naďalej. Investície spoločnosti smerovali napríklad do osádzania bezpečnostných uzáverov a inštalácie bezpečnostného systému na sondách, ale aj do kamerového a perimetrického systému na vybraných pracoviskách.
 
Rok 2017 priniesol v oblasti podzemných zásobníkov zemného plynu uzavretie významnej transakcie so spoločnosťou GDF International S.A.S. o kúpe 30% obchodného podielu v spoločnosti POZAGAS a.s, čím spoločnosť NAFTA navýšila svoj podiel z 35 % na 65 %.
 
V oblasti prieskumu a ťažby uhľovodíkov NAFTA intenzívne pokračovala v prieskumnom projekte so spoločnosťou zo skupiny Vermillion Energy Inc., spoločne s ktorou zrealizovali 3D seizmický prieskum v okolí mesta Trnava. Merania sa uskutočnili na ploche 250 km2, čo predstavuje najväčšiu plochu 3D seizmického merania na území Slovenska.
 
Počas minulého roka realizovala NAFTA svoje prieskumné aktivity aj za hranicami, kde bol v spolupráci so spoločnosťou Cub Energy Inc. vykonaný 3D seizmický prieskum v oblasti Užhorodu na západnej Ukrajine. Jeho predbežné výsledky naznačujú zaujímavý potenciál tejto oblasti.
 
V roku 2017 bola úspešne ukončená dlhodobá spolupráca so spoločnosťou RAG na inovatívnom projekte Underground Sun Storage. Cieľom projektu bolo overenie možnosti uskladňovania energie vo forme zmesi zemného plynu a vodíka v podzemných horninových štruktúrach. NAFTA vníma spoluprácu na tomto projekte ako významný krok do budúcnosti a verí, že podobné projekty bude môcť rozvíjať aj na Slovensku.
 
Okrem spomínaných projektov spoločnosť NAFTA intenzívne skúma možnosti etablovania sa aj na ďalších zahraničných trhoch, ako je napríklad Nemecko, Veľká Británia či Turecko, kde by mohla uplatniť svoje odborné skúsenosti získané počas dlhoročnej praxe v oblasti prieskumu a ťažby uhľovodíkov a podzemného skladovania zemného plynu.
 
 
NAFTA a.s. je kľúčovým skladovateľom zemného plynu na Slovensku a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Majoritným, 56,15 % akcionárom spoločnosti NAFTA a.s. je SPP Infrastructure, a.s., spoločnosť Czech Gas Holding Investment B.V. vlastní 40,45 % akcií.