Špecialista kontrolór

Informácia o pracovnom mieste
 
Hľadáme skúseného kontrolóra/kontrolórku, pre ktorého budú výzvou rôzne zadania a ktorý vhodne doplní náš dobre fungujúci tím. Vybraný kandidát získa prácu v stabilnej spoločnosti so strategickým významom v oblasti energetiky.
 
Čo bude Vašou hlavnou pracovnou náplňou?
 
Príprava analýz v oblasti financovania, reporting 
Analýza a vyhodnocovanie výkonnosti spoločnosti s cieľom jej efektívneho riadenia a fungovania
Spracovávanie pravidelných reportingových správ
Spracovávanie analýz podľa aktuálnych požiadaviek
Vyhodnocovanie plnenia plánu a porovnávanie s cieľmi a stanovenými ukazovateľmi
Participácia na zahraničných projektoch a akvizíciách
Správa systému vnútroorganizačného účtovníctva
Zodpovednosť za poistenie majetku
Uzatváranie Hedgingu komodít
 
Organizačný útvar: 
Ekonomický úsek
Odbor controllingu
 
Miesto výkonu práce:
Bratislava
                  
Ponúkané benefity:
Motivujúce finančné ohodnotenie - fixná zložka, variabilná zložka, ročné odmeny v závislosti od splnenia cieľov spoločnosti
Systém zamestnaneckých výhod a benefitov
príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
príspevok na dopravu do zamestnania
príspevok na regeneráciu pracovnej sily
stravovanie formou jedálnych kupónov
sociálne výpomoci
príspevok pri narodení dieťaťa či dlhodobej práceneschopnosti
zamestnanecké pôžičky
príspevky na materské školy/školy – školné pre deti zamestnancov
Flexibilný pracovný čas
Možnosť práce z domu – „Home office“
Platené dni voľna pri chorobe/zdravotnej indispozícii, tzv. „Sick days“
Príjemné a tvorivé pracovné prostredie
Možnosť ďalšieho profesijného rastu a sebarealizácie
Kvalitný vzdelávací program
Zázemie stabilnej spoločnosti s dlhodobou tradíciou
Zaujímavé športové a kultúrne aktivity pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov
 
Termín nástupu:
Dohodou
 
Požiadavky na kandidáta:
 
Vzdelanie:
Vysokoškolské, ekonomický smer
 
Ďalšie požiadavky:
Minimálne 2 - 3 roky praxe v oblasti controllingu/financií
Aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom (úroveň B2)
Ovládanie práce s PC (SAP, Excel, Word, PowerPoint)
Komunikatívnosť
Analytické a logické myslenie
Prirodzená zvedavosť a chuť získavať nové informácie
Schopnosť komunikovať so širokým spektrom osobností
Tímový hráč, ktorý zapadne do fungujúceho controllingového kolektívu
Flexibilita a ochota prispôsobiť pracovný deň aktuálnemu množstvu práce/stavu projektov
Samostatné riešenie úloh s pridanou hodnotou pre spoločnosť
Vodičské oprávnenie sk. B
 
Úspešný kandidát môže okrem uvedené získať
 
Odborný rast na zahraničných akvizíciách a projektoch spoločnosti
ACCA kvalifikáciu
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným životopisom zašlite e-mailom na kariera@nafta.sk alebo na adresu NAFTA a.s., oddelenie ĽZ, Votrubova 1, P.O.BOX 815 05, 815 05 Bratislava 1. K žiadosti pripojte nižšie uvedený vlastnoručne podpísaný súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov.
 
 
........................................................................
(Meno, priezvisko, bydlisko, vrátane PSČ)
 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z.
 
Svojim podpisom udeľujem spoločnosti NAFTA a.s., IČO 36 286 192, Votrubova 1, 821 09 Bratislava („NAFTA a.s.“), súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, v profesijnom životopise a osobných údajov získaných pri osobnom pohovore za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na profesiu, o ktorú sa uchádzam a ich ďalšieho spracúvania v evidencii uchádzačov o zamestnanie.
Zároveň potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla v žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, v profesijnom životopise a pri osobnom pohovore, som poskytol/poskytla NAFTA a.s. dobrovoľne, sú pravdivé a aktuálne a zároveň som si vedomý svojich práv ako dotknutej osoby podľa § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem NAFTA a.s. na dobu jedného roku odo dňa jeho udelenia, pričom pred uplynutím tejto doby je možné ho kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti doručenej NAFTA a.s. na vyššie uvedenú adresu.
 
 
 
.....................................................                                         ........................................................
(Miesto a dátum)                                                                    (Vlastnoručný podpis)