Špecialista LAN/WAN

Informácie o pracovnom mieste
 
Hľadáme kolegu, pre ktorého budú výzvou rôzne technické zadania a ktorý vhodne doplní náš dobre fungujúci tím. Vybraný kandidát získa prácu v stabilnej spoločnosti so strategickým významom v oblasti energetiky.
 
Čo bude Vašou hlavnou náplňou práce?
 • Administrácia sieťových zariadení a služieb (sieťové prvky, firewally, VPN, riadenie prístupov)
 • Komplexná zodpovednosť za navrhovanie a implementáciu komunikačnej infraštruktúry LAN / WAN (počítačové siete - LAN, rádio reléové systémy, telekomunikačné systémy, hlasová a dátová komunikácia)
 • Zodpovednosť za bezproblémové fungovanie a monitoring prevádzky sieťových zariadení a služieb spoločnosti (počítačová sieť, hlasová a dátová komunikácia)
 
Organizačný útvar:
Úsek generálneho riaditeľa, odbor AICT
 
Miesto výkonu práce:   
Plavecký Štvrtok alebo Bratislava
 
Ponúkané benefity
 • Motivujúce finančné ohodnotenie - fixná zložka, variabilná zložka, ročné odmeny v závislosti od splnenia cieľov spoločnosti
 • Systém zamestnaneckých výhod a benefitov
  • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
  • príspevok na dopravu do zamestnania
  • príspevok na regeneráciu pracovnej sily
  • stravovanie formou jedálnych kupónov
  • sociálne výpomoci
  • príspevok pri narodení dieťaťa či dlhodobej práceneschopnosti
  • zamestnanecké pôžičky
  • príspevky na materské školy/školy - školné pre deti zamestnancov
 • Flexibilný pracovný čas
 • Možnosť práce z domu – „Home office“
 • Platené dni voľna pri chorobe/zdravotnej indispozícii, tzv. „Sick days“
 • Príjemné a tvorivé pracovné prostredie
 • Možnosť ďalšieho profesijného rastu a sebarealizácie
 • Kvalitný vzdelávací program
 • Zázemie stabilnej spoločnosti s dlhodobou tradíciou
 • Zaujímavé športové a kultúrne aktivity pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov
 
Termín nástupu:     
Dohodou
 
Požiadavky na kandidáta:
 
Vzdelanie:    
Vysokoškolské vzdelanie, technický smer
 
Ďalšie požiadavky:     
 • Minimálne 3 ročná prax v oblasti správy počítačových sietí a skúsenosti v oblasti rádio reléových a telekomunikačných systémov výhodou (prax na obdobnej pozícii výhodou)
 • Skúsenosti s implementáciou systémových riešení a technológií
 • Organizačné, komunikačné a prezentačné zručnosti
 • Znalosť a praktické skúsenosti z oblasti sieťových technológií (LAN,WAN) a technologických sietí
 • Skúsenosti so systémami pre monitoring a riadenie prístupov (VPN,  IPS, IDS systémov, správa FW  a SNMP monitoring)
 • Prehľad v HW a SW technológiách, znalosť CISCO, Palo Alto a Linux výhodou
 • Certifikáty v požadovaných oblastiach výhodou
 • Vodičské oprávnenie skupina B
 • Znalosť anglického jazyka (schopnosť komunikovať)
 • Vyžadovaná samostatnosť, flexibilita a záujem o nové technológie
 • Nekonfliktná a  komunikatívna osobnosť
----------------------------------------------------------------
 
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným životopisom zašlite e-mailom na kariera@nafta.sk alebo na adresu NAFTA a.s., oddelenie ĽZ, Votrubova 1, P.O.BOX 815 05, 815 05 Bratislava 1. K žiadosti pripojte nižšie uvedený vlastnoručne podpísaný súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov.
 
 
........................................................................
(Meno, priezvisko, bydlisko, vrátane PSČ)
 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z.
 
Svojim podpisom udeľujem spoločnosti NAFTA a.s., IČO 36 286 192, Votrubova 1, 821 09 Bratislava („NAFTA a.s.“), súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, v profesijnom životopise a osobných údajov získaných pri osobnom pohovore za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na profesiu, o ktorú sa uchádzam a ich ďalšieho spracúvania v evidencii uchádzačov o zamestnanie.
Zároveň potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla v žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, v profesijnom životopise a pri osobnom pohovore, som poskytol/poskytla NAFTA a.s. dobrovoľne, sú pravdivé a aktuálne a zároveň som si vedomý svojich práv ako dotknutej osoby podľa § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem NAFTA a.s. na dobu jedného roku odo dňa jeho udelenia, pričom pred uplynutím tejto doby je možné ho kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti doručenej NAFTA a.s. na vyššie uvedenú adresu.
 
 
 
.....................................................                                         ........................................................
(Miesto a dátum)                                                                    (Vlastnoručný podpis)