Špecialista pre dane

Informácie o pracovnom mieste
 
Hľadáme kolegu/kolegyňu, pre ktorého bude výzvou riešenie daňových otázok, optimalizácia daňových procesov a participácia na zahraničných projektoch v oblasti ich zdanenia. Vybraný kandidát získa prácu v stabilnej spoločnosti so strategickým významom v oblasti energetiky v dobre fungujúcom tíme. Ponúkaná práca mu umožní využiť doterajšie skúsenosti týkajúce sa širokého spektra priamych i nepriamych daní.
 
Čo bude Vašou hlavnou náplňou práce?
 • Sledovanie zmien v daňovej legislatíve a aplikácia legislatívnych zmien v spoločnosti, zabezpečovanie súladu medzi daňovou legislatívou a procesmi v spoločnosti, efektívna komunikácia daňových zmien v rámci spoločnosti
 • Design procesov súvisiacich so spracovaním daní v spoločnosti a ich optimalizácia
 • Príprava podkladov, resp. vypracovanie daňových priznaní ku všetkým druhom daní a poplatkov a vedenie príslušnej dokumentácie
 • Kontrola záznamov, dokladov a informácií v súvislosti s výpočtom daní a poplatkov
 • Poskytovanie internej podpory za oblasť daní, pripomienkovanie obchodných zmlúv z daňového hľadiska
 • Komunikácia s daňovými poradcami, so správcom dane, audítorom
 • Podpora zahraničných projektov v daňoivej oblasti
 
Organizačný útvar:
Ekonomický úsek, Odbor finančného účtovníctva
 
Miesto výkonu práce:
Bratislava
 
Termín nástupu: 
Dohodou
 
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:
1 250 EUR brutto mesačne + variabilná zložka mzdy;
V závislosti od skúseností uchádzača môže základná zložka mzdy dosiahnuť až 1 600 EUR brutto mesačne + variabilná zložka mzdy
 
Ponúkané benefity
 • Ročné odmeny v závislosti od splnenia cieľov spoločnosti
 • Systém zamestnaneckých výhod a benefitov
  • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
  • príspevok na dopravu do zamestnania
  • príspevok na regeneráciu pracovnej sily
  • stravovanie formou jedálnych kupónov
  • sociálne výpomoci
  • príspevok pri narodení dieťaťa či dlhodobej práceneschopnosti
  • zamestnanecké pôžičky
  • príspevky na materské školy/školy - školné pre deti zamestnancov
 • Flexibilný pracovný čas - pracovný deň si zamestnanec prispôsobuje aktuálnemu množstvu práce/stavu projektov
 • Možnosť práce z domu – „Home office“
 • Platené dni voľna pri chorobe/zdravotnej indispozícii, tzv. „Sick days“
 • Príjemné a tvorivé pracovné prostredie
 • Možnosť ďalšieho profesijného rastu a sebarealizácie
 • Kvalitný vzdelávací program
 • Zázemie stabilnej spoločnosti s dlhodobou tradíciou
 • Zaujímavé športové a kultúrne aktivity pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov
 
Požiadavky na kandidáta:
 
Vzdelanie: Vysokoškolské
Zameranie, odbor:  Ekonomický smer
 
Ďalšie požiadavky:
 • Analytické a logické myslenie
 • Praktické skúsenosti v oblasti daní minimálne 2 roky
 • Znalosť daňovej legislatívy
 • Samostatné a zodpovedné riešenie úloh s pridanou hodnotou pre spoločnosť
 • Aktívna znalosť anglického jazyka
 • Ovládanie práce s PC (Excel, Word, PowerPoint)
 • Vodičské oprávnenie skupina B
-----------------------------------------------------
 
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným životopisom zašlite e-mailom na kariera@nafta.sk alebo na adresu NAFTA a.s., oddelenie ĽZ, Votrubova 1, P.O.BOX 815 05, 815 05 Bratislava 1. K žiadosti pripojte nižšie uvedený vlastnoručne podpísaný súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov.
 
 
.............................................................................
(Meno, priezvisko, bydlisko, vrátane PSČ)
 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z.
 
Svojim podpisom udeľujem spoločnosti NAFTA a.s., IČO 36 286 192, Votrubova 1, 821 09 Bratislava („NAFTA a.s.“), súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, v profesijnom životopise a osobných údajov získaných pri osobnom pohovore za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na profesiu, o ktorú sa uchádzam a ich ďalšieho spracúvania v evidencii uchádzačov o zamestnanie.
Zároveň potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla v žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, v profesijnom životopise a pri osobnom pohovore, som poskytol/poskytla NAFTA a.s. dobrovoľne, sú pravdivé a aktuálne a zároveň som si vedomý svojich práv ako dotknutej osoby podľa § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem NAFTA a.s. na dobu jedného roku odo dňa jeho udelenia, pričom pred uplynutím tejto doby je možné ho kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti doručenej NAFTA a.s. na vyššie uvedenú adresu.
 
 
 
.....................................................                                         ........................................................
(Miesto a dátum)                                                                    (Vlastnoručný podpis)