Ťažiar ZNS Gajary / Ťažiar ZNS Dúbrava

Informácie o pracovnom mieste
 
Opis práce:
Obsluha a kontrola technologických zariadení v zmysle prevádzkových a bezpečnostných predpisov
Odstraňovanie drobných porúch ťažobných zariadení
Priebežný zber procesných dát a vyhotovenie záznamu o výsledku vykonanej činnosti do prevádzkovej dokumentácie v písomnej a elektronickej forme
Kontrola a obsluha sond
Pochôdzková služba po produktovodoch
Hlásenie porúch zariadenia
Zodpovednosť za dodržiavanie pravidiel BOZP, PO a OŽP, za výkon prác podľa pokynov nadriadeného
 
Organizačný útvar:
Divízia Prieskumu a ťažby
Odbor ťažby
 
Miesto výkonu práce:
1x Gajary; 1x Dúbrava
 
Termín nástupu:
Dohodou
 
Pracovný pomer:
Doba určitá - 1 rok
 
Požiadavky na kandidáta:
 
Vzdelanie:
Stredné odborné / úplné stredné odborné vzdelanie
 
Zameranie, odbor:
Technické
 
Ďalšie požiadavky:
Ovládanie práce s PC
Vodičské oprávnenie skupiny B
Oprávnenie na obsluhu plynových zariadení a tlakových nádob výhodou
 
Informácie pre kandidáta:
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným životopisom zašlite e-mailom na kariera@nafta.sk alebo na adresu NAFTA a.s., oddelenie ĽZ, Votrubova 1, P.O.BOX 815 05, 815 05 Bratislava 1. K žiadosti pripojte nižšie uvedený vlastnoručne podpísaný súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov.
 
 
........................................................................
(Meno, priezvisko, bydlisko, vrátane PSČ)
 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z.
 
Svojim podpisom udeľujem spoločnosti NAFTA a.s., IČO 36 286 192, Votrubova 1, 821 09 Bratislava („NAFTA a.s.“), súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, v profesijnom životopise a osobných údajov získaných pri osobnom pohovore za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na profesiu, o ktorú sa uchádzam a ich ďalšieho spracúvania v evidencii uchádzačov o zamestnanie.
Zároveň potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla v žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, v profesijnom životopise a pri osobnom pohovore, som poskytol/poskytla NAFTA a.s. dobrovoľne, sú pravdivé a aktuálne a zároveň som si vedomý svojich práv ako dotknutej osoby podľa § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem NAFTA a.s. na dobu jedného roku odo dňa jeho udelenia, pričom pred uplynutím tejto doby je možné ho kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti doručenej NAFTA a.s. na vyššie uvedenú adresu.
 
 
 
..................................................... ........................................................
(Miesto a dátum) (Vlastnoručný podpis)
 
NAFTA a. s.
Votrubova 1
821 09 Bratislava
Telefón: 02 4024 2622
Fax: 02 4024 2515