Uzatváranie odkaliska Moravany spoločnosti NAFTA a.s.

Spoločnosť NAFTA prevádzkovala v rokoch 1984 – 2006 odkalisko Moravany, na ktorom prebiehalo ukladanie ťažobných odpadov z vrtnej činnosti. Následne sa pustila do úspešného jeho uzatvorenia a začlenenia do prírody využitím modernej metódy „in-situ“.

Prvá etapa: Stabilizácia dna
Kľúčom k uzavretiu odkaliska je stabilizácia uloženého materiálu. Na základe prieskumu, analýz a odborných posudkov sa NAFTA rozhodla pre metódu in-situ, ktorá umožňuje prácu na mieste.  Stabilizovaný materiál sa stáva chemicky stabilnejší a eliminuje sa migrácia znečisťujúcich látok do ďalších zložiek životného prostredia. Pri tejto časovo menej náročnej metóde a relatívne nízkych až minimálnych požiadaviek na zdroje energie sa používajú ekologické látky. Niektoré z nich aj s prírodným charakterom.  

Pre celý proces využila spoločnosť NAFTA stabilizačný systém ALLU, pozostávajúci zo strojného zariadenia so špeciálnou rotačnou frézou na konci hydraulického ramena. Do uloženého materiálu sa pomocou frézy primiešava takzvané spojivo. V tomto procese sa využilo ekologické spojivo Dastit UX-SK69.

Vyše 4-tisíc ton spojiva na 20-tisíc kubíkov kalu
Pracovníci spoločnosti NAFTA každý deň merali hĺbky kalov a podľa aktuálnych čísiel vypočítali receptúru pre zastabilizovanie jednotlivých pracovných polí. To, či sa podarilo chemicky stabilizovať uložené materiály a súčasne zabezpečiť geotechnickú a mechanickú stabilitu povrchu odkaliska (hodnota tzv. deformačného modulu vo vrchnej časti stabilizovaného odkaliska ≥ 12 MPa), overovali statické záťažové skúšky a jadrové vrty.

Nezávislé akreditované laboratórium potvrdilo pozitívne výsledky 1. fázy: pri niektorých vzorkách došlo k niekoľko stonásobnému zníženiu miery mobility kontaminantov. Proces zároveň splnil hodnotu deformačného modulu vo vrchnej časti stabilizovaného materiálu v južnej i severnej časti. Celkovo sa zastabilizovalo 19 330 m³ kalu s použitím 4 251 ton spojiva.

Druhá etapa: Uzatváranie povrchu
Na základe projektovej dokumentácie pristúpila spoločnosť NAFTA k vytvoreniu funkčne odlišných vrstiev tak, aby do stabilizovaného materiálu neprenikala povrchová a podzemná voda. S cieľom znížiť dosah na životné prostredie sa použili v maximálnej miere materiály z areálu alebo bezprostrednej blízkosti odkaliska.

Výsledkom je nasledujúce vrstvenie:

  1. Vyrovnávacia vrstva (na vytvorenie potrebného spádu). Použitý sa materiál z mól (drvené betónové panely) a hrádzí (zemina s nedostatočným filtračným koeficientom)

  2. Hydroizolačná vrstva (na zabránenie prieniku vody do stabilizátu). Použité ílovité zeminy z hrádzí (spĺňajúce podmienku minimálneho filtračného koeficientu)

  3. Separačná vrstva (geotextília) na zabránenie premiešavania hydroizolačnej a drenážnej vrstvy (t.j. zachovanie ich funkčnosti)

  4. Drenážna vrstva (betónový recyklát) pre odvod zrážkovej vody z povrchu odkaliska

  5. Rekultivačná vrstva (biologická) na osev trávnatej zmesi

Projekt uzatvorenia a rekultivácie odkaliska Moravany bol úspešne ukončený vďaka zodpovednej projektovej príprave a dôslednej každodennej kontrole. Počas realizácie neboli miestnymi obhliadkami ani kontrolami štátnych inštitúcií zistené žiadne nedostatky alebo porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov. Samozrejme, spoločnosť NAFTA bude naďalej vykonávať monitoring lokality odkaliska.

 

   

                                    Odkalisko pred uzatváraním                                                                            Odkalisko po uzavretí a zatrávnení