Vrtný robotník

Informácie o pracovnom mieste

Hľadáme lvrtného robotníka, pre ktorého budú výzvou rôzne technické zadania a ktorý vhodne doplní náš dobre fungujúci tím. Vybraný kandidát získa prácu v stabilnej spoločnosti so strategickým významom v oblasti energetiky.
 
Čo bude Vašou hlavnou náplňou práce?
Vykonávanie prác v súlade s technologickými postupmi a vykonávacími projektmi.
Obsluha a bežná údržba zariadení súpravy podzemných opráv sond a vrtby.
Zabezpečovanie chodu súpravy na príslušnej zmene podľa príkazov a pokynov majstra a technologických postupov a projektov opravy.
Udržovať v poriadku ústie sondy,  vrtu, pomocné náradie, chytacie náradie, tonometer a starostlivosť o náradie a dbanie o čistotu  a poriadok na súprave a jej okolí.
Pomoc pri jednoduchých bežných opravách menej zložitých mechanických častí strojov a zariadení.
Vykonávanie prác s manipuláciou vrtného a ťažobného náradia.
Udržovanie poriadku na pracovisku a pomocných zariadeniach.
 
Organizačný útvar:
Divízia Prieskumu a ťažby
Odbor POS, vŕtania a podporných služieb
 
Miesto výkonu práce:
Plavecký Štvrtok
 
Termín nástupu:
Dohodou
 
Pracovný pomer:
Doba určitá - 1 rok
 
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:
750 € brutto mesačne + variabilná zložka mzdy
Možná úprava základnej mesačnej mzdy po zhodnotení výkonnosti do výšky 800 € brutto mesačne
 
Požiadavky na kandidáta:
 
Vzdelanie:
Stredné odborné / úplné stredné odborné vzdelanie
 
Zameranie, odbor:
Technické
 
Ďalšie požiadavky:
Vodičské oprávnenie skupina B
Schopnosť podávať stabilný pracovný výkon v náročných prevádzkových podmienkach
Ochota cestovať
 
Informácie pre kandidáta:
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným životopisom zašlite e-mailom na kariera@nafta.sk alebo na adresu NAFTA a.s., oddelenie ĽZ, Votrubova 1, P.O.BOX 815 05, 815 05 Bratislava 1. K žiadosti pripojte nižšie uvedený vlastnoručne podpísaný súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov.
 
 
........................................................................
(Meno, priezvisko, bydlisko, vrátane PSČ)
 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z.
 
Svojim podpisom udeľujem spoločnosti NAFTA a.s., IČO 36 286 192, Votrubova 1, 821 09 Bratislava („NAFTA a.s.“), súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, v profesijnom životopise a osobných údajov získaných pri osobnom pohovore za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na profesiu, o ktorú sa uchádzam a ich ďalšieho spracúvania v evidencii uchádzačov o zamestnanie.
Zároveň potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla v žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, v profesijnom životopise a pri osobnom pohovore, som poskytol/poskytla NAFTA a.s. dobrovoľne, sú pravdivé a aktuálne a zároveň som si vedomý svojich práv ako dotknutej osoby podľa § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem NAFTA a.s. na dobu jedného roku odo dňa jeho udelenia, pričom pred uplynutím tejto doby je možné ho kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti doručenej NAFTA a.s. na vyššie uvedenú adresu.
 
 
 
..................................................... ........................................................
(Miesto a dátum) (Vlastnoručný podpis)
 
NAFTA a. s.
Votrubova 1
821 09 Bratislava
Telefón: 02 4024 2622
Fax: 02 4024 2515