Underground Sun Storage

 
Spoločnosť NAFTA dbá o budúcnosť a udržateľnosť životného prostredia, s ktorými nespochybniteľne súvisia aj obnoviteľné zdroje energie. Aj preto sa stala súčasťou projektu Underground Sun Storage, vytvoreného v rámci konceptu Power-to-gas. Ide o jedinečný projekt uskladňovania energie z obnoviteľných zdrojov v podzemných geologických štruktúrach vo forme zmesi zemného plynu a vodíka.
 
Úspešné odskúšanie tejto technológie môže byť v budúcnosti jednou z možností uskladňovania nadbytočnej energie z obnoviteľných zdrojov, ktorú zatiaľ vie ľudstvo skladovať len v obmedzenej miere, a preto ostáva častokrát nevyužitá. Takéto riešenie by zvýšilo atraktivitu OZE, dovolilo by im naďalej rásť a odrazilo by sa aj na významnom znižovaní emisií CO2.
 
NAFTA je na základe rozsiahlych skúseností v oblasti podzemného skladovania partnerom pri modelovaní reaktívneho transportu, analýze vplyvu na podpovrchovú celistvosť, a tiež pripraví technický návrh a dodá kompresor do testovacieho zariadenia.
 
Projekt zahŕňa niekoľko rôznych fáz vývoja, na ktorom sa podieľajú jeho ďalší partneri. Testovať sa bude vplyv zmesi zemného plynu a vodíka na ložiskové horniny a koróziu oceľových prvkov zásobníkov, a tiež jej správanie v statických a dynamických podmienkach.
 
Testovanie prebieha formou laboratórnych testov, simulácií a experimentov. Projektová príprava zároveň zahŕňa zhodnotenie rizík, analýzu životného cyklu a ekonomických a legislatívnych podmienok. Vrcholom projektu je realizácia pilotného zatláčania a ťažby zmesi zemného plynu a vodíka v reálnych podmienkach zásobníka. Začiatok vtláčania do Underground Sun Storage je plánovaný v roku 2015.
 
Viac o projekte sa dozviete na stránke: