Inovatívne projekty
Od skladovania plynu je len malý krok k skladovaniu energie
Skladovanie plynu Skladovanie plynu

Inovatívne a rozvojové projekty

NAFTA má vďaka podzemným zásobníkom príležitosť rozvíjať svoju kompetenciu aj v oblasti inovatívneho skladovania obnoviteľných zdrojov energie. Dnes sa totiž zelené energie dajú skladovať len v obmedzenej miere, a preto ostávajú často nevyužité. NAFTA však patrí medzi inovátorov, ktorí testujú uskladňovanie obnoviteľných zdrojov energií v podzemných zásobníkoch zemného plynu.

Inovatívne projekty NAFTA sa týkajú najmä skladovania energie z obnoviteľných zdrojov alebo využívania či skladovania vodíka.

Začali sme ešte v časoch, keď táto téma nebola tak výrazne vnímaná celou spoločnosťou ako dnes. Začiatok našej snahy bol v roku 2014, kedy sme sa pridali ako člen konzorcia do projektu Underground Sun Storage a neskôr sme pracovali na viacerých projektoch s rôznymi významnými odbornými partnermi.

Underground Sun Storage

Najperspektívnejšie inovatívne projekty budúcnosti sa týkajú najmä zvýšenia hodnoty zásobníka, a to či už cestou zvýšenej flexibility, efektivity alebo v projektoch zameraných na skladovanie energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov. Práve takýmto projektom bol aj Underground Sun Storage, na ktorom NAFTA spolupracovala s partnerom spoločnosti RAG. Projekt bol v rámci Európy jedinečný v tom, že sa realizoval v laboratórnych podmienkach a v druhej fáze aj priamo na vyťaženom ložisku zemného plynu.

Projekt Underground Sun Storage ukázal, že skladovanie vodíka v zmesi so zemným plynom je technicky realizovateľné aj v poréznom type ložísk.

USS USS

Fotovoltaika

Intenzívne vnímame možnosti spolupráce plynárenstva a obnoviteľných zdrojov energie v budúcnosti. Naše oddelenie inovácií sa venuje rozvoju potenciálnych spoluprác v tejto oblasti, ale aj vlastným projektom, pri ktorých vieme využiť naše jedinečné know-how a synergie v rámci existujúcej plynárenskej infraštruktúry.

Medzi také projekty patrí aj naše zapojenie sa do odvetvia fotovoltaiky. Úspešne sme zapojili 142 solárnych panelov na centrálnych areáloch v Gajaroch a v Plaveckom Štvrtku s celkovým výkonom 41,18 kWp. Budeme tak môcť využívať solárnu energiu na bežnú spotrebu priamo na týchto prevádzkach.

Solárne panely Solárne panely

H2-Infrastructure Storage & Distribution

V rámci výzvy od Important Projects of Common European Interest (IPCEI) sme uspeli v národnom výberovom procese v oblasti projektov zameraných na výskum, vývoj a inovácie.

Cieľom projektu je určenie vhodného ložiska pre skladovanie vodíka v zmesi so zemným plynom a identifikovať maximálnu možnú koncentráciu, v akej by ho bolo možné skladovať  v poréznom type ložiska.

V prvej fáze projektu budú odborníci spoločnosti hľadať vhodné ložiská pre skladovanie vodíka v zmesi so zemným plynom. Nasledovať bude laboratórny výskum, na základe ktorého sa definuje maximálne prípustná koncentrácia vodíka a vyberie sa najvhodnejšia štruktúra pre druhú fázu projektu. V rámci výskumu bude sledované široké spektrum parametrov, ako napríklad možné geochemické a mikrobiálne reakcie, zmeny na horninách atď.

V druhej fáze projektu bude vybudovaná pilotná testovacia technológia, v rámci ktorej sa bude vodík vyrábať elektrolýzou vody. Následne bude v čistej forme resp. v  definovanej koncentrácii (výstup z prvej fázy projektu) zmiešaný so zemným plynom a uskladnení v ložisku. Cieľom nie je jednocyklový test, ale test viacerých cyklov ťažby a vtláčania, ktoré pomôžu získať viac dát o vplyve a správaní vodíka v danom ložisku a vytvoriť tak komplexný obraz o možnostiach skladovania vodíka v konkrétnych podzemných horninových štruktúrach. Test tiež overí výsledky laboratórnych testov a vytvorených modelov resp. dôjde k ich korekcii na základe reálnych dát.

HyUsPRe

V rámci výzvy od The Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) sme sa úspešne stali partnerom širokého konzorcia v dvoch európskych projektoch - HyUsPRe a HYSTORIES.

Projekty sú zamerané na preskúmanie možnosti vplyvu vodíka na porézne typy ložísk.

Súčasťou projektu budú okrem laboratórneho výskumu aj konkrétne modely vodíkovej siete v Európe napojenej na zásobníky. O bližších detailoch projektu budeme postupne informovať.

Plán rozvoja plynárenskej infraštruktúry

Okrem spomínaných projektov sme zadefinovali šesť projektov, ktoré boli zaradené do desaťročného plánu rozvoja plynárenskej infraštruktúry v EÚ (tzv. TYNDP). Ide o tieto aktivity:

  • UGS Veľké Kapušany – koncept vybudovania zásobníka na zemný plyn v lokalite Veľké Kapušany / Ptrukša, doplnený o skladovanie obnoviteľných plynov;
  • P2G Veľké Kapušany – skúma možnosti využitia voľných plôch v lokalite Ptrukša na vybudovanie fotovoltaickej elektrárne;
  • UGS Láb H2 – rieši možnosti prispôsobiť existujúcu technológiu tak, aby od roku 2025 bola možná prevádzka na zemný plyn;
  • G2F – Gas to future projekt – preveruje možnosti  inštalácie fotovoltaickej elektrárne v lokalite Centrálneho areálu Gajary s následnou výrobou vodíka elektrolýzou;
  • výroba biometánu, ktorý by sa  mohol využívať ako  palivový plyn pre turbíny kompresorov, čo by prinieslo zníženie emisií CO2 produkovaných pri prevádzke a tým celkovú ekologizáciu skladovania zemného plynu;
  • projekt zníženia emisií metánu pri prevádzke PZZP.

 

IP IP

Podzemné zásobníky zemného plynu, keďže ponúkajú rozsiahlu kapacitu a vyspelé technologické aj vedomostné zázemie, majú tak veľkú perspektívu pri skladovaní energie v budúcnosti. Keďže dnes je zelená ekonomika alebo konkrétne podpora vodíka jednou z kľúčových tém na európskej aj národnej úrovni, veríme, že sa nám podarí v tejto oblasti získať podporu aj z verejných zdrojov.