Inovatívne projekty
Od skladovania plynu je len malý krok k skladovaniu energie
Skladovanie plynu Skladovanie plynu

Inovatívne a rozvojové projekty

Dlhoročné odborné skúsenosti v oblasti podzemného skladovania zemného plynu plánujeme zúročiť aj pri prechode na nízkouhlíkovú energetiku, najmä v inovatívnych spôsoboch skladovania energie. Dlhodobo a iniciatívne sa venujeme inovatívnym a rozvojovým projektom. Začali sme ešte v časoch, keď téma nebola tak výrazne vnímaná celou spoločnosťou ako dnes. Začiatok našej snahy bol v roku 2014, kedy sme sa pridali ako člen konzorcia do projektu Underground Sun Storage a neskôr sme pracovali na viacerých projektoch s rôznymi významnými odbornými partnermi. Keďže dnes je zelená ekonomika alebo konkrétne podpora vodíka jednou z kľúčových tém na európskej aj národnej úrovni, veríme, že sa nám podarí v tejto oblasti získať podporu aj z verejných zdrojov.

Intenzívne vnímame možnosti spolupráce plynárenstva a obnoviteľných zdrojov energie v budúcnosti. Naše oddelenie inovácií sa venuje rozvoju potenciálnych spoluprác v tejto oblasti, ale aj vlastným projektom.

Vytváranie synergií s obnoviteľnými zdrojmi energie

Záujem v tejto oblasti sme deklarovali pilotnou inštaláciou 142 solárnych panelov na našich vybraných prevádzkach. Naďalej pracujeme na projektoch, ktorých zámerom je inštalovať ďalšie zdroje obnoviteľnej energie na našich prevádzkach pri využití nášho know-how aj synergií s existujúcou infraštruktúrou.

Underground Sun Storage

Najperspektívnejšie inovatívne projekty budúcnosti sa týkajú najmä zvýšenia hodnoty zásobníka, a to či už cestou zvýšenej flexibility, efektivity alebo v projektoch zameraných na skladovanie energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov. Práve takýmto projektom bol aj Underground Sun Storage, na ktorom NAFTA spolupracovala s partnerom spoločnosti RAG. Už od roku 2014, kedy sme sa stali súčasťou tohto projektu, participujeme na rôznych projektoch skladovania energie a vodíkových projektoch na Slovensku aj v zahraničí. Projekt bol v rámci Európy jedinečný v tom, že sa realizoval v laboratórnych podmienkach a v druhej fáze aj priamo na vyťaženom ložisku zemného plynu.

Projekt Underground Sun Storage ukázal, že skladovanie vodíka v zmesi so zemným plynom je technicky realizovateľné aj v poréznom type ložísk.

USS USS

H2-Infrastructure Storage & Distribution

NAFTA spolu s SPP – distribúcia, a.s. sa zapojili do výzvy Important Projects of Common European Interest (IPCEI) a uspeli v národnom výberovom procese v oblasti projektov zameraných na výskum, vývoj a inovácie.

Cieľom projektu je určenie vhodného ložiska pre skladovanie vodíka v zmesi so zemným plynom.

Na základe laboratórneho výskumu definovať maximálne prípustnú koncentráciu vodíka. Tento výskum potvrdiť pilotnou testovacou technológiou, v rámci ktorej by sa vyrábal vodík elektrolýzou a následne v definovanej zmesi so zemným plynom by sa uskladňoval v ložisku. Projekt sa uchádza o získanie statusu IPCEI a momentálne sa pripravujú podklady pre hodnotenie Európskou komisiou.

BIO - UGS

Projekt sa týka prechodu hospodárstva, resp. energie na nízkouhlíkovú. Priemyselný CO₂ a zelený vodík vyrábaný z obnoviteľných zdrojov by sa mali skladovať v poréznych podzemných štruktúrach. Na jednej strane by to prispelo k zníženiu emisií skleníkových plynov a na druhej strane by sa vytvorilo úložisko „prebytočnej obnoviteľnej energie/vodíka“.

Zamýšľaná premena CO₂ a H₂ na CH₄ mikrobiálnou cestou by znamenala, že existujúca plynárenská infraštruktúra by sa mohla aj v budúcnosti bez obmedzení využívať.

Cieľom projektu je teda identifikovať podmienky, za akých by daný proces mohol byť aktívny, vplyv zmeny koncentrácie H₂ a CO₂ na celý proces, ako aj iné potenciálne reakcie, ktoré by mohli bežať. Súčasťou projektu je aj identifikácia možností optimalizácie procesu. Projekt je v spolupráci s firmou DBI (Gas und Umwelttechnik), pričom ďalšími partnermi v projekte sú Friedrich – Schiller Universität, MicroPro GmbH, Isotect GmbH a ďalší priemyselní partneri.

Viac informácií o našich inovatívnych projektoch si môžete prečítať v našom článku z plynárenského časopisu Slovgas.

Bio-UGS_Gesamtprozess Bio-UGS_Gesamtprozess

Naše kompetencie budeme rozvíjať v rámci viacerých slovenských aj európskych odborných združení vrátane European Clean Hydrogen Alliance, ktorej členom sme sa stali v roku 2020

Podzemné zásobníky zemného plynu spoločnosti NAFTA majú jednoznačne čo ponúknuť pre skladovanie energie v budúcnosti, vďaka ich rozsiahlej kapacite, vyspelým technológiám a vedomostnému zázemiu.