Inovatívne projekty
Od skladovania plynu je len malý krok k skladovaniu energie
Skladovanie plynu Skladovanie plynu

Inovatívne a rozvojové projekty

NAFTA má vďaka podzemným zásobníkom príležitosť rozvíjať svoju kompetenciu aj v oblasti inovatívneho skladovania obnoviteľných zdrojov energie. Dnes sa totiž zelené energie dajú skladovať len v obmedzenej miere, a preto ostávajú často nevyužité. NAFTA však patrí medzi inovátorov, ktorí testujú uskladňovanie obnoviteľných zdrojov energií v podzemných zásobníkoch zemného plynu.

Inovatívne projekty NAFTA sa týkajú najmä skladovania energie z obnoviteľných zdrojov alebo využívania či skladovania vodíka.

Začali sme ešte v časoch, keď táto téma nebola tak výrazne vnímaná celou spoločnosťou ako dnes. Začiatok našej snahy bol v roku 2014, kedy sme sa pridali ako člen konzorcia do projektu Underground Sun Storage a neskôr sme pracovali na viacerých projektoch s rôznymi významnými odbornými partnermi.

Fotovoltaika

Intenzívne vnímame možnosti spolupráce plynárenstva a obnoviteľných zdrojov energie v budúcnosti. Naše oddelenie inovácií sa venuje rozvoju potenciálnych spoluprác v tejto oblasti, ale aj vlastným projektom, pri ktorých vieme využiť naše jedinečné know-how a synergie v rámci existujúcej plynárenskej infraštruktúry.

Medzi také projekty patrí aj naše zapojenie sa do odvetvia fotovoltaiky. Úspešne sme zapojili 142 solárnych panelov na centrálnych areáloch v Gajaroch a v Plaveckom Štvrtku s celkovým výkonom 41,18 kWp. Budeme tak môcť využívať solárnu energiu na bežnú spotrebu priamo na týchto prevádzkach.

Solárne panely Solárne panely

Spoločnosť NAFTA a.s. sa zároveň úspešne zapojila do Výzvy zameranej na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie z Plánu obnovy a odolnosti. Výsledkom našej snahy napredovať v tomto odvetví je schválenie žiadostí o poskytnutie spolufinancovania z prostriedkov POO pre projekty Výstavba fotovoltickej elektrárne v lokalite Centrálny areál Gajary (0,766 MW) a Výstavba fotovoltickej elektrárne v lokalite Ptrukša (1,065 MW). Realizácia týchto projektov je naplánovaná v roku 2023 a 2024.

Loga orez Loga orez

Henri

V rámci výzvy od Important Projects of Common European Interest (IPCEI) sme uspeli v národnom výberovom procese v oblasti projektov zameraných na výskum, vývoj a inovácie a tak vznikol projekt Henri.

Cieľom projektu je určenie vhodného ložiska pre skladovanie vodíka v zmesi so zemným plynom a identifikovať maximálnu možnú koncentráciu, v akej by ho bolo možné skladovať  v poréznom type ložiska.

V prvej fáze projektu budú odborníci spoločnosti hľadať vhodné ložiská pre skladovanie vodíka v zmesi so zemným plynom. Nasledovať bude laboratórny výskum, na základe ktorého sa definuje maximálne prípustná koncentrácia vodíka a vyberie sa najvhodnejšia štruktúra pre druhú fázu projektu. V rámci výskumu bude sledované široké spektrum parametrov, ako napríklad možné geochemické a mikrobiálne reakcie, zmeny na horninách atď.

V druhej fáze projektu bude vybudovaná pilotná testovacia technológia, v rámci ktorej sa bude vodík vyrábať elektrolýzou vody. Následne bude v čistej forme resp. v  definovanej koncentrácii (výstup z prvej fázy projektu) zmiešaný so zemným plynom a uskladnení v ložisku. Cieľom nie je jednocyklový test, ale test viacerých cyklov ťažby a vtláčania, ktoré pomôžu získať viac dát o vplyve a správaní vodíka v danom ložisku a vytvoriť tak komplexný obraz o možnostiach skladovania vodíka v konkrétnych podzemných horninových štruktúrach. Test tiež overí výsledky laboratórnych testov a vytvorených modelov resp. dôjde k ich korekcii na základe reálnych dát.

HENRI_plus HENRI_plus

HyStorage

Výskumný projekt Hystorage sa zameriava na výskum vplyvu vodíka na porézne horninové štruktúry s cieľom určiť realizovateľnosť a integritu poréznych zásobníkov pre skladovanie vodíka. Pre tento účel bola vybudovaná pre skúšku skladovania technológia blízko sondy v lokalite Bierwang Uniper Energy Storage. V súčasnosti prebieha kolaudácia a prvé vtláčanie vodíka je plánované od septembra.

HyStorage logo HyStorage logo
  • Využitie existujúcej infraštruktúry vrátane sondy
  • Sonda je lokalizovaná 3 km od zásobníka Bierwang
  • Tri testy pozostávajúce z vtláčania, stabilizácie, ťažby

Uniper Energy Storage je lídrom konzorcia, prevádzkovateľom a zodpovedným za test podľa banského práva. Konzorcium ďalej tvoria spoločnosti OGE, RAG Austria, SEFE Securing Energy for Europe a NAFTA, ktoré prispievajú svojimi odbornými znalosťami. Projekt je podporený aj interdisciplinárnymi partnermi z priemyslu a vedy. Projekt schválil juhobavorský banský úrad.

HyStorage logo sponzor HyStorage logo sponzor

HyUsPRe

V rámci výzvy od The Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) sme sa úspešne stali partnerom širokého konzorcia v dvoch európskych projektoch - HyUsPRe a HYSTORIES.

Projekty sú zamerané na preskúmanie možnosti vplyvu vodíka na porézne typy ložísk.

Súčasťou projektu budú okrem laboratórneho výskumu aj konkrétne modely vodíkovej siete v Európe napojenej na zásobníky. O bližších detailoch projektu budeme postupne informovať.

Clean hydro Clean hydro

Underground Sun Storage

Najperspektívnejšie inovatívne projekty budúcnosti sa týkajú najmä zvýšenia hodnoty zásobníka, a to či už cestou zvýšenej flexibility, efektivity alebo v projektoch zameraných na skladovanie energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov. Práve takýmto projektom bol aj Underground Sun Storage, na ktorom NAFTA spolupracovala s partnerom spoločnosti RAG. Projekt bol v rámci Európy jedinečný v tom, že sa realizoval v laboratórnych podmienkach a v druhej fáze aj priamo na vyťaženom ložisku zemného plynu.

Projekt Underground Sun Storage ukázal, že skladovanie vodíka v zmesi so zemným plynom je technicky realizovateľné aj v poréznom type ložísk.

USS USS

Plán rozvoja plynárenskej infraštruktúry

Okrem spomínaných projektov sme zadefinovali šesť projektov, ktoré boli zaradené do desaťročného plánu rozvoja plynárenskej infraštruktúry v EÚ (tzv. TYNDP). Ide o tieto aktivity:

  • UGS Veľké Kapušany – koncept vybudovania zásobníka na zemný plyn v lokalite Veľké Kapušany / Ptrukša, doplnený o skladovanie obnoviteľných plynov;
  • P2G Veľké Kapušany – skúma možnosti využitia voľných plôch v lokalite Ptrukša na vybudovanie fotovoltaickej elektrárne;
  • UGS Láb H2 – rieši možnosti prispôsobiť existujúcu technológiu tak, aby od roku 2025 bola možná prevádzka na zemný plyn;
  • G2F – Gas to future projekt – preveruje možnosti  inštalácie fotovoltaickej elektrárne v lokalite Centrálneho areálu Gajary s následnou výrobou vodíka elektrolýzou;
  • výroba biometánu, ktorý by sa  mohol využívať ako  palivový plyn pre turbíny kompresorov, čo by prinieslo zníženie emisií CO2 produkovaných pri prevádzke a tým celkovú ekologizáciu skladovania zemného plynu;
  • projekt zníženia emisií metánu pri prevádzke PZZP.
IP IP

Podzemné zásobníky zemného plynu, keďže ponúkajú rozsiahlu kapacitu a vyspelé technologické aj vedomostné zázemie, majú tak veľkú perspektívu pri skladovaní energie v budúcnosti. Keďže dnes je zelená ekonomika alebo konkrétne podpora vodíka jednou z kľúčových tém na európskej aj národnej úrovni, veríme, že sa nám podarí v tejto oblasti získať podporu aj z verejných zdrojov.