Energetická
legislatíva
Vybrané právne predpisy z oblasti energetiky pre oblasť uskladňovania plynu
Skladovanie plynu Skladovanie plynu

Energetická legislatíva

V súlade s novým zákonom o energetike – zákon č.251/2012 Z.z. o energetike sa pre prístup do zásobníka od 1.1.2013 uplatňuje dohodnutý prístup.

Relevantné právne predpisy z oblasti energetiky je možné nájsť aj na stránke národného regulátora Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR. Najdôležitejšie vybrané právne predpisy z oblasti energetiky pre oblasť uskladňovania plynu:

Slovenská legislatíva:

Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike
Zákon č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 208/2023, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete

Vyhláška Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach č. 278/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu

Vyhláška MHSR č. 416/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre jednotlivé kategórie odberateľov plynu, o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a o spôsobe určenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie

Vyhláška MHSR č. 271/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy a siete a pravidiel prevádzkovania sústavy a siete

Európska legislatíva:

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1348/2014 o oznamovaní údajov, ktorým sa vykonáva Ālánok 8 ods. 2 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) Ā. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1938 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu

 
Vyhodnotenie štandardov kvality:

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2022