Energetická
legislatíva
Vybrané právne predpisy z oblasti energetiky pre oblasť uskladňovania plynu
Skladovanie plynu Skladovanie plynu

Energetická legislatíva

V súlade s novým zákonom o energetike – zákon č.251/2012 Z.z. o energetike sa pre prístup do zásobníka od 1.1.2013 uplatňuje dohodnutý prístup.

Relevantné právne predpisy z oblasti energetiky je možné nájsť aj na stránke národného regulátora Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR.

Najdôležitejšie vybrané právne predpisy z oblasti energetiky pre oblasť uskladňovania plynu:

Slovenská legislatíva:

Zákon o energetike
Zákon o regulácii v sieťových odvetviach

Vyhláška URSÓ o pravidlách fungovania trhu s elektrinou a plynom
Vyhláška URSO o spôsobe vedenia oddelenej evidencie
Vyhláška URSO, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu o štandardoch

Vyhláška MHSR o stavoch núdze v elektroenergetike a krízovej situácii v plynárenstve
Vyhláška MHSR o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike
Vyhláška MHSR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy a siete a pravidiel prevádzkovania sústavy a siete o prístupe

Európska legislatíva:
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávky plynu
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru

 
Vyhodnotenie štandardov kvality:
 
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2020