Etický
kódex
Kľúčové hodnoty a zásady spoločnosti
Skladovanie plynu Skladovanie plynu

Etický kódex

Etický kódex spoločnosti NAFTA vyjadruje záväzok zamestnancov spoločnosti dodržiavať pri svojej práci platné zákony ako aj zásady etiky a morálky. Vzťahuje sa na všetkých zamestnancov spoločnosti vrátane manažérov a členov štatutárnych orgánov. Kódex definuje základné hodnoty spoločnosti NAFTA, vzťahy s externými partnermi ako aj vzťahy vo vnútri spoločnosti.

Plné znenie etického kódexu TU.