Ochrana osobných
údajov
Ochrana osobných údajov je pre spoločnosť NAFTA veľmi dôležitá
Skladovanie plynu Skladovanie plynu

Ochrana osobných údajov

S účinnosťou od 25. mája 2018 sa pri spracúvaní osobných údajov uplatňuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie“ alebo „GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o ochrane osobných údajov“). Ochrana osobných údajov je pre spoločnosť NAFTA a.s. („NAFTA a.s.“ alebo „spoločnosť“) veľmi dôležitá, preto je spracúvanie osobných údajov vykonávané v súlade s požiadavkami týchto právnych predpisov, pričom osobitný dôraz sa kladie najmä na bezpečnosť a ochranu osobných údajov.

  • Plnenie informačnej povinnosti

Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby spoločnosť poskytuje dotknutej osobe v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov (t.j. v čase ich získavania od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po ich získaní).

  • Práva dotknutých osôb

Podrobné informácie o jednotlivých právach dotknutej osoby, vrátane spôsobu ich uplatnenia, sú uvedené v informácii týkajúcej sa konkrétneho účelu spracúvania (napr. pri spracúvaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie sú všetky požadované informácie uvedené v informácii spracovanej spoločnosťou na tento konkrétny účel) a sú dostupné na webovom sídle spoločnosti v časti ochrana osobných údajov.

Informácie o spracúvaní osobných údajov - agenda výberových konaní (obstarávanie)
Informácie o spracúvaní osobných údajov - akcionár
Informácie o spracúvaní osobných údajov - evidencia pozemkových vzťahov
Informácie o spracúvaní osobných údajov - externá komunikácia
Informácie o spracúvaní osobných údajov - hotovostný a bezhotovostný platobný styk
Informácie o spracúvaní osobných údajov - kamerové systémy
Informácie o spracúvaní osobných údajov - marketingová agentúra PS Digital
Informácie o spracúvaní osobných údajov - nahrávanie havarijných liniek
Informácie o spracúvaní osobných údajov - odborná prax
Informácie o spracúvaní osobných údajov - oznamovanie protispoločenskej činnosti
Informácie o spracúvaní osobných údajov - podateľňa
Informácie o spracúvaní osobných údajov - pracovné povolenia
Informácie o spracúvaní osobných údajov - prístupové systémy
Informácie o spracúvaní osobných údajov - spracovanie kontaktných údajov obchodných partnerov
Informácie o spracúvaní osobných údajov - súdne spory
Informácie o spracúvaní osobných údajov - školenie v polygóne Lozorno
Informácie o spracúvaní osobných údajov - uchádzač o zamestnanie
Informácie o spracúvaní osobných údajov - vykazovanie transakcií so spriaznenými osobami
Informácie o spracúvaní osobných údajov - zákaznícka zóna
Informácie o spracúvaní osobných údajov - žiadosti dotknutých osôb
Informácie o spracúvaní osobných údajov - žiadosti z externého prostredia
Informácia o spracúvaní osobných údajov – evidencia uchádzačov o zamestnanie