Pre
akcionárov
Užitočné informácie a dokumenty
Skladovanie plynu Skladovanie plynu

Pre akcionárov

Majoritným, 56,15 % akcionárom spoločnosti NAFTA a.s. je SPP Infrastructure, a. s., Czech Gas Holding Investment B.V. vlastní 40,45 % akcií.

Pokyny pre výplatu dividend za rok 2022

Dňa 29.06.2023 Riadne valné zhromaždenie NAFTA a.s. schválilo dividendu za rok 2022 vo výške 62,40 EUR na jednu akciu.* Text schváleného Návrhu zásad pre výplatu dividend vrátane spôsobu ich výplaty nájdete tu.

Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na podiel zo zisku spoločnosti bol valným zhromaždením schválený na 04.07.2023. Akcionár si bude môcť uplatniť právo na nevyplatené dividendy za rok 2022 do 4 rokov odo dňa 04.07.2023.


* Novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“) došlo k zmenám v zdaňovaní dividend vyplácaných zo zisku obchodnej spoločnosti vykázaného za zdaňovacie obdobie 2017 a nasledovné. Z tohto dôvodu je spoločnosť NAFTA a.s. v zmysle § 43 Zákona o dani z príjmov povinná ako platiteľ dane pri výplate dividend zo zisku obchodnej spoločnosti vykázaného za zdaňovacie obdobia začínajúce od 01.01.2017 vykonať zrážku dane (a následne ju aj odviesť správcovi dane).


Dividendy za rok 2022 budú vyplácané nasledovne:
a) v hotovosti alebo
b) bezhotovostným prevodom na bankový účet

       a) Výplata dividend v hotovosti

Tel: +421 2 4024 2524; +421 2 4024 2579

Výplata v hotovosti bude možná v priestoroch spoločnosti NAFTA na adrese Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava len v určených dňoch, ktoré budú oznámené na tejto webovej stránke, a len na základe predchádzajúcej telefonickej dohody so zodpovedným zamestnancom. V hotovosti možno vyplatiť dividendy len do výšky 1700 EUR.


Termíny, kedy si bude možné dohodnúť výplatu dividend v hotovosti:
DátumPokladničné hodiny na výplatu dividend
10.06.2024 (pondelok)9:30 - 11:00

      b) Výplata dividend bezhotovostným prevodom na bankový účet

Za účelom vyplatenia dividend bezhotovostným prevodom na bankový účet, je potrebné zaslať na adresu sídla NAFTA a.s. oznámenie bankového účtu. V oznámení bankového účtu musí byť Váš podpis úradne osvedčený.**

Formulár – Oznámenie čísla bankového účtu  pre účely výplaty dividend

**matrikou alebo notárom, resp. v prípade osvedčenia podpisu mimo Slovenska, musí byť osvedčenie v súlade s požiadavkami na úradné osvedčovanie podpisov v príslušnej krajine (napr. potvrdený apostilou, resp. superlegalizovaný); v prípade vyplnenia oznámenia bankového účtu v sídle spoločnosti postačuje overenie totožnosti zamestnancom spoločnosti a nie je nutné zabezpečiť úradné osvedčenie

V prípade zmeny osobných údajov, zdedenia akcií, darovania alebo kúpy/predaja akcií, prosím kontaktujte zodpovedného právnika:

Mgr. Zsolt Bereczky

Tel.: +421 2 4024 2579
Email: zsolt.bereczky@nafta.sk