Pre
akcionárov
Užitočné informácie a dokumenty
Skladovanie plynu Skladovanie plynu

Zmeny po 1. júli 2006

1. Aké zmeny týkajúce sa akcionárov nastali v spoločnosti NAFTA a.s. po 1. júli 2006?

S účinnosťou od 1. júla 2006 došlo v rámci procesu reštrukturalizácie k zlúčeniu spoločností NAFTA a.s., Slovenská vrtná spoločnosť a.s. a Nafta Storage & Production a.s. V dôsledku tohto zlúčenia spoločnosti NAFTA a.s. („stará NAFTA“) a Slovenská vrtná spoločnosť a.s. zanikli, všetok ich majetok a záväzky prešli na spoločnosť Nafta Storage & Production a.s., ktorá sa stala ich právnym nástupcom a prevzala obchodné meno NAFTA a.s. („nová NAFTA“). Akcionári starej NAFTY ku dňu 1. júla 2006 prestali byť akcionármi starej NAFTY a stali sa akcionármi novej NAFTY.

Akcie starej NAFTY boli vzaté z obehu, t.j. došlo k zrušeniu emisie akcií starej NAFTY registrovanej v Centrálnom depozitári cenných papierov SR a.s. (CDCP). Na práva akcionárov to nemalo žiadny vplyv, pretože im vzniklo právo na vydanie nových listinných akcií novej NAFTY vo výmennom pomere 1:1 za akcie starej NAFTY.

Akcie novej NAFTY (ďalej len „NAFTA a.s.“) boli akcionárom odovzdávané v sídle NAFTY v dvoch termínoch a to od 19. júla 2006 do 18. augusta 2006 a od 7. septembra 2006 do 6. októbra 2006.

2. Čo sa stalo s listinnými akciami NAFTA a.s., ktoré som si nevyzdvihol v stanovenej lehote?

Vzhľadom na to, že niektoré listinné akcie NAFTA a.s. neboli akcionármi prevzaté v lehotách na prevzatie, o ktorých boli všetci akcionári riadne informovaní, Predstavenstvo NAFTA a.s. vyhlásilo tieto akcie v súlade s príslušnými právnymi predpismi za neplatné. Tento postup vyhlásenia akcií za neplatné je taktiež v súlade so zmluvou o zlúčení schválenou valnými zhromaždeniami zlučujúcich sa spoločností zo dňa 5. júna 2006. NAFTA a.s. písomne informovala o vyhlásení akcií za neplatné všetkých akcionárov, ktorých sa to týka.

Oznámenie o vyhlásení akcií za neplatné.

Akcionár, ktorý si nevyzdvihol svoje akcie, neprišiel tým o možnosť získať výnosy z predaja takýchto akcií.

Namiesto nevyzdvihnutých akcií, ktoré už boli vyhlásené za neplatné NAFTA a.s. vydala „Ďalšie nové akcie“. Takéto „Ďalšie nové akcie“ NAFTA a.s. v súlade so zákonnou povinnosťou predala a výťažok z tohto predaja znížený o príslušné náklady (náklady vynaložené v súvislosti s vyhlásením akcií za neplatné a predajom akcií) zaslala pôvodnému akcionárovi. Tento postup je v súlade s právnymi predpismi a zmluvou o zlúčení schválenou valnými zhromaždeniami akcionárov zlučujúcich sa spoločností zo dňa 5. júna 2006.

3. Čo mám urobiť v prípade, že som si nemohol/a vyzdvihnúť výťažok z predaja Ďalších nových akcií (alebo dividendy) z dôvodu zmeny bydliska, priezviska prípadne ďalších osobných údajov, alebo z dôvodu zmeny v osobe bývalého akcionára (napr. dedičstvo)?

Výťažok z predaja Ďalších nových akcií (teda príjem z predaja Ďalších nových akcií znížený o náklady spojené s vyhlásením akcií za neplatné a s predajom Ďalších nových akcií (Oznámenie o vyhlásení akcií za neplatné a informácia o výplate výťažku) bol zaslaný NAFTA a.s. prostredníctvom šekových poukážok vystavených 11. 12. 2006.

V prípade, že ste si nevyzdvihli výťažok (alebo dividendy) je potrebné zaslať NAFTA a.s. písomnú žiadosť (podpis musí byť úradne overený), v ktorej bude uvedený spôsob výplaty výťažku (poštovou poukážkou alebo číslo účtu) a dokladovať zmenu v osobných údajoch bývalého akcionára (Oznámenia o zmene osobných údajov) alebo v osobe bývalého akcionára (Oznámenie zmeny v osobe akcionára).