Životné prostredie
a BOZP
Hľadáme synergie s obnoviteľnými zdrojmi a kladieme dôraz na bezpečnosť
clanok_1_2.jpg clanok_1_2.jpg

Životné prostredie a BOZP

Zodpovednosť k životnému prostrediu patrí k našim najdôležitejším prioritám.

Všetky aktivity realizujeme s rešpektom a starostlivosťou o životné prostredie a systematicky zvažujeme riziká s cieľom dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj. Neoddeliteľnou súčasťou je najmä vzdelávanie zamestnancov v oblasti ochrany životného prostredia. Pri súčasných prevádzkach hľadáme optimálne riešenia s cieľom minimalizovania vplyvu na životné prostredie a pri novovzniknutých prevádzkach navrhujeme optimálne riešenia tak, aby spĺňali osvedčené postupy a prísne kritériá. Aktivity v oblasti životného prostredia sú vykonávané aj nad rámec zákona, pričom legislatívne obmedzenia predstavujú nevyhnutné minimum. Na dôsledné napĺňanie cieľov slúži interná a externá kontrolná činnosť a následný proces riešenia nezhôd alebo odporúčaní na neustále zlepšovanie.

Záväzok spoločnosti k životnému prostrediu potvrdzujeme aj zodpovednou likvidáciou našich ukončených aktivít a venujeme sa podpore projektov zameraných na ochranu životného prostredia. Zodpovedne pristupujeme k likvidácií stredísk a sond - sanáciami, technickými, biologickými rekultiváciami a ich opätovným začlenením do prírody, ako aj navráteniu pozemkov k poľnohospodárskemu využitiu.

Dôležitou súčasťou záväzku spoločnosti k životnému prostrediu je hľadanie synergií našej činnosti s obnoviteľnými zdrojmi energie. Vďaka rozsiahlemu know – how a vyspelej technologickej infraštruktúre je plynárenský sektor ideálnym partnerom pre rozvoj obnoviteľných zdrojov energie v budúcnosti.

Metánové emisie

Venujeme sa aj téme znižovaniu metánových emisií, ktorá je v súčasnosti v plynárenstve aktívne riešená. NAFTA sa zapája do rôznych medzinárodných pracovných skupín a štúdií zameraných na znižovanie emisií metánu. Pre účely navrhovania opatrení poskytujeme informácie o opatreniach a hodnotách metánových emisií v našich prevádzkach.

CAG CAG

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

Medzi kľúčové hodnoty NAFTA patria profesionálny výkon a zodpovednosť, ktoré prispievajú k zvyšovaniu bezpečnosti pri plnení úloh. Kladieme veľký dôraz na bezpečnosť svojich zamestnancov aj prevádzky, s ktorou je spojená aj naša úloha stabilného piliera bezpečných dodávok plynu. Cieľom spoločnosti je neustále zvyšovať úroveň zabezpečenia prevádzky, a to najmä v oblasti prevencie. Procesnej bezpečnosti je venovaná náležitá pozornosť a sú aplikované rôzne osvedčené postupy. 

Dôkazom vysokej kvality a odbornosti sú nadštandardné hodnotenia externou audítorskou spoločnosťou pri pravidelných auditoch.

Spoločnosť má zavedený Integrovaný manažérsky systém (IMS), ktorého cieľom je dokumentovať štruktúru spoločnosti, riadenie procesov, zodpovednosť zamestnancov a postupy pre dodanie kvalitného produktu alebo služby. Úlohou IMS je prepojiť všetky súvisiace aspekty riadenia podniku do jedného systému pre jednoduchšiu správu, vyhodnocovanie a prevádzku.

NAFTA je pravidelné hodnotená nezávislou externou audítorskou spoločnosťou, ktorej audit je zameraný na udržiavanie, zvyšovanie štandardov a úrovne riadenia činností podzemných opráv sond, vrtby a výskumu sond. Ďalším rokom sme úspešne absolvovali audit a obhájili tak certifikáciu ISO 9 001:2015, ISO 14 001:2015 a ISO 45 001:2018, ktoré sú potvrdením profesionality v oblasti manažmentu kvality, environmentálnej oblasti, ako aj bezpečnosti a ochrany zdravia. Certifikáciu sme rozšírili o medzinárodne uznávaný štandard zahŕňajúci vysoké požiadavky na oblasť bezpečnosti práce, ochrany zdravia. Samotná činnosť POSaV ako aj naši zamestnanci sa stali držiteľmi osobných certifikátov SCC (Safety Certificate for Contractors).

V rámci neustáleho zlepšovania sa a vzdelávania zamestnancov zvyšujeme úroveň a rozsah znalostí osobnými certifikátmi. Zamestnanci, ktorí sa podieľajú na riadení činností POSaV sú držiteľmi certifikátov IWCF, vydaných jediným medzinárodným nezávislým orgánom International Well Control Forum, ktorý sa zameriava na odbornú prípravu, akreditáciu a certifikáciu v oblasti kontroly vrtov prieskumu a ťažby v naftárskom a plynárenskom priemysle.

  • Služby v oblasti PZZP

Dôležitou súčasťou tejto oblasti je aj Hlavná banská záchranná stanica, ktorá disponuje tímom skúsených záchranárov pre rôzne typy mimoriadnych situácií. Jej tím profesionálov okrem toho aktívne pôsobí aj pri špecifických údržbových či investičných činnostiach ako záruka prevencie a bezpečnosti.

Hlavná banská záchranná stanica poskytuje svoje skúsenosti a profesionálnu techniku pre interné potreby aj externých partnerov.

Viac informácií nájdete v podsekcii Podporné služby v oblasti PZZP.

HBZS HBZS
  • Etický kódex spoločnosti NAFTA

Vyjadruje záväzok spoločnosti a jej zamestnancov dodržiavať pri svojej práci platné zákony, ako aj zásady etiky a morálky. Vzťahuje sa na všetkých zamestnancov spoločnosti vrátane manažérov a členov štatutárnych orgánov. Kódex definuje základné hodnoty spoločnosti NAFTA, vzťahy s externými partnermi ako aj vzťahy vo vnútri spoločnosti.

  • Máme Desatoro HSE

Desať pravidiel zachraňujúcich život, ktoré majú za cieľ ochrániť zdravie zamestnancov a zvýšiť povedomie v tejto oblasti. Desatoro HSE je dôležitou súčasťou nášho bezpečnostného štítu, ich dôsledným dodržiavaním môžeme predchádzať neželaným situáciám. Pravidlá platia nielen pre našich zamestnancov, ale aj pre dodávateľské spoločnosti. 

Kontakty 
Kristián PRIBILA

Externá komunikácia
Tel: + +421 2 4024 2549
Mobil: +421 908 712 614
Email: info@nafta.sk

Havarijná linka
Tel.: 0800 123 088
e-mail: greenline@nafta.sk

Havarijnú zelenú linku kontaktujte v prípade spozorovania mimoriadnych udalostí na našich zariadeniach.