Skladovacie
služby
Klientom ponúkame široké portfólio nových a inovatívnych skladovacích služieb
Skladovanie plynu Skladovanie plynu

Skladovacie služby

Popri rozširovaní skladovacej kapacity vyvíjame pre našich zákazníkov aj nové a inovatívne skladovacie produkty. Berúc do úvahy úspech našich produktov Inverse Storage, Reverse storage alebo Opcia na skladovaciu kapacitu sme lídrom na trhu v inovatívnom prístupe.

Neustále pracujeme na vývoji nových produktov, ktoré reagujú na aktuálne požiadavky trhu a zároveň predznamenávajú ďalší vývoj.

Našim klientom poskytujeme široké portfólio služieb v oblasti skladovania zemného plynu, od uskladňovacej kapacity, cez jednotlivé služby v oblasti vtlačného a ťažobného výkonu, až po zmeny v odovzdávaco-preberacích bodoch. V rámci nášho portfólia skladovacích služieb ponúkame tradičné sezónne produkty aj flexibilné skladovacie služby.

Skladovacia kapacita

 • Sezónna skladovacia kapacita

Sezónna skladovacia kapacita predstavuje náš základný skladovací produkt, ktorý umožňuje využívať zásobník na sezónnom princípe - vtláčať zemný plyn do zásobníka počas leta a odťažovať zásobník v zime.

Skladovacia kapacita je predávaná v tzv. Štandardných balíčkoch služieb už od objemu 10 GWh. Súčasťou balíčka je aj vtlačný a ťažobný výkon. Tieto je možné následne upraviť podľa potrieb klienta pomocou našich Individuálnych služieb. Minimálny denný tok plynu nie je limitovaný – klient si môže nanominovať také minimálne množstvá, aké mu vyhovujú.

Sezónna skladovacia kapacita je ponúkaná na pevnej alebo prerušiteľnej báze. Prerušiteľnosť nastáva za okolností, ktoré nám z technických alebo prevádzkových príčin neumožňujú poskytnúť skladovaciu kapacitu bez obmedzenia alebo prerušenia.

 • Flexibilná skladovacia kapacita

Flexibilná skladovacia kapacita predstavuje progresívny skladovací produkt, ktorý umožňuje zemný plyn vtláčať a ťažiť bez ohľadu na sezónu. Vďaka tejto flexibilite je možné viacnásobne využiť pracovný objem viackrát počas roka. Klienti si môžu nominovať protitok alebo dokonca meniť tok plynu v priebehu dňa.

Úplná definícia produktov sa nachádza v Prevádzkovom poriadku.

Individuálne služby

 • Pracovný objem

Dodatočným pracovným objemom je možné si navýšiť celkovú uskladňovaciu kapacitu pre konkrétnu zmluvu o skladovaní plynu. Poskytnutím tejto služby sa však nemení počiatočná hodnota vtlačného či ťažobného výkonu.

 • Vtlačný / Ťažobný výkon

Vtlačiteľnosť a vyťažiteľnosť skladovacej kapacity je možne vylepšiť dokúpením dodatočného vtlačného alebo ťažobného výkonu. Dodatočné výkony sú poskytované na pevnej ako aj prerušiteľnej báze.

Poplatok za dodatočný prerušiteľný vtlačný alebo ťažobný výkon bude odvodený od ceny dodatočného pevného vtlačného/ťažobného výkonu pri zohľadnení pravdepodobnosti prerušenia.

Pracovný objem a vtlačný alebo ťažobný výkon je možné objednať v Zákazníckej zóne.

 • Day-Ahead výkon

Day-Ahead vtlačný a ťažobný výkon je jednoduchý a flexibilný nástroj, ktorý umožňuje zužitkovať cenovú volatilitu na trhu alebo pokryť zvýšenú potrebu fyzických dodávok. Výkony sú prideľované na základe nominácie na nasledujúci deň. Aktuálnu výšku dostupných výkonov nájdete tu.

Úplná definícia individuálnych služieb sa nachádza v Prevádzkovom poriadku.

Doplnkové služby

 • Zmena odovzdávaco-preberacích bodov

Pre vtláčanie plynu do zásobníka a ťažbu plynu zo zásobníka sa využívajú odovzdávaco-preberacie body s rakúskym virtuálnym obchodným bodom, prepravnou sieťou eustream alebo domácou distribučnou sieťou. O zmenu odovzdávaco-preberacích bodov je možné požiadať kedykoľvek počas roka. Služba sa dá využiť pre celú uskladňovaciu kapacitu alebo jej časť.

 • Paralelné využívanie odovzdávaco-preberacích bodov

Pre vtláčanie plynu do zásobníka a ťažbu plynu zo zásobníka je možné využiť viacero odovzdávaco-preberacích bodov súčasne. Táto služba sa môže týkať nielen celej uskladňovacej kapacity, ale aj jej časti.

 • Prenos výkonu práv

Zákazníkom umožňujeme preniesť výkon svojich práv na tretiu osobu. Osoba, na ktorú sú tieto práva prevedené, sa využitím tejto služby nestáva naším zákazníkom, avšak je pre ňu vedený samostatný skladovací účet.

Prenos práv a povinnosti sa môže týkať skladovacej kapacity a jednotlivých služieb, v celom alebo čiastočnom rozsahu.

 • Postúpenie Zmluvy o skladovaní plynu

Zákazníkom umožňujeme preniesť výkon svojich práv na tretiu osobu. Osoba, na ktorú sú tieto práva prevedené, sa využitím tejto služby stáva naším zákazníkom, ktorý na seba preberá všetky práva a povinnosti vyplývajúce z pôvodnej zmluvy.

Prevod práv a povinností sa môže týkať služieb skladovacej kapacity a jednotlivých služieb, v celom alebo čiastočnom rozsahu.

 • Prevod plynu v zásobníku

Prevod plynu v zásobníku umožňuje previesť objem plynu z jedného skladovacieho účtu na iný skladovací účet. Tento plyn považujeme na pôvodnom účte za vyťažený.

Doplnkové služby je možné objednať v Zákazníckej zóne.

Úplná definícia doplnkových služieb sa nachádza v Prevádzkovom poriadku.

Inovatívne produkty

Inovatívne skladovacie produkty umožňujú zákazníkom využívať nielen rozdiely v cene plynu medzi letom a zimou, ale i krátkodobé výkyvy na trhu.

 • Opcia na skladovaciu kapacitu

NAFTA reagovala na potreby trhu inovatívnym spôsobom a prišla s ponukou unikátneho produktu v oblasti skladovania zemného plynu – opciou na uskladňovaciu kapacitu. Opcia dáva záujemcovi právo rezervovať si skladovaciu kapacitu za fixnú cenu a využiť ju v prípade, že si opciu uplatní do lehoty jej splatnosti.

Cena za Opciu na skladovaciu kapacitu sa skladá z dvoch komponentov: opčnej prémie, splatnej pri kúpe opcie, a fixnej zložky, splatnej v prípade, ak si kupujúci opciu uplatní. Záujemca zaplatí opčnú prémiu, a v prípade, že si opciu uplatní, zaplatí fixnú zložku vo forme ceny za skladovaciu kapacitu.

 • Inverzný zásobník

Inverzný zásobník je služba skladovacej kapacity poskytnutá zákazníkovi s už naplneným skladovacím účtom ihneď od začiatku prvého dňa skladovania. Na konci skladovania ukončí zákazník skladovacie obdobie s opäť naplneným skladovacím účtom. Službu Inverzný zásobník má NAFTA ako prevádzkovateľ zásobníka možnosť ponúknuť v obmedzenej miere na základe optimalizácie prevádzky svojich geologických štruktúr.

 • Value sharing skladovanie

Value Sharing je služba skladovacej kapacity, ktorej cenotvorba závisí od budúceho vývoja obchodovaných cien zemného plynu na trhu a od schopnosti zákazníka tento vývoj využívať vo svoj prospech prostredníctvom pridelenej skladovacej kapacity.

 • Rámcové zmluvy

Vďaka uzatvoreniu rámcovej zmluvy je každá ďalšia rezervácia skladovacej kapacity jednoduchá a efektívna. Hlavnou výhodou uzatvorenia rámcovej zmluvy je pre klientov možnosť zazmluvniť si skladovaciu kapacitu rýchlo, aj vo veľmi malých objemoch, na veľmi krátke obdobie, kedykoľvek počas roka.