Skladovacie
služby
Klientom ponúkame široké portfólio nových a inovatívnych skladovacích služieb
Skladovanie plynu Skladovanie plynu

Skladovacie služby

Našim klientom poskytujeme široké portfólio služieb v oblasti skladovania zemného plynu, od uskladňovacej kapacity, cez jednotlivé služby v oblasti vtlačného a ťažobného výkonu, až po zmeny v odovzdávaco-preberacích bodoch.

Uskladňovacia kapacita

Skladovacia kapacita je predávaná v tzv. Štandardných balíčkoch služieb už od objemu 10 GWh. Súčasťou balíčka je aj vtlačný a ťažobný výkon. Tieto je možné následne upraviť podľa potrieb klienta pomocou našich Individuálnych služieb. Minimálny denný tok plynu nie je limitovaný – klient si môže nanominovať také minimálne množstvá, aké mu vyhovujú. 

 • Flexibilná  uskladňovacia kapacita

  Flexibilná skladovacia kapacita predstavuje progresívny skladovací produkt, ktorý umožňuje zemný plyn vtláčať a ťažiť bez ohľadu na sezónu. Vďaka tejto flexibilite je možné pracovný objem multicyklovať – využiť ho viackrát počas roka. Klienti môžu tok plynu počas dňa renominovať alebo zmeniť jeho smer. 

 • Sezónna uskladňovacia kapacita

  Sezónna skladovacia kapacita je náš základný skladovací produkt, ktorý umožňuje zákazníkom využívať zásobník na sezónnom princípe - vtláčať zemný plyn do zásobníka počas vtlačného obdobia a odťažovať ho počas ťažobného obdobia.

 • Uskladňovacia kapacita s prispôsobiteľnými povinnými tokmi

  So službou Uskladňovacej kapacity s prispôsobiteľnými povinnými tokmi zákazník vtláča a ťaží plyn do/zo zásobníka podľa dohodnutého profilu. Tento profil môže byť priebežne upravený podľa dohody medzi zákazníkom a NAFTA.

Úplná definícia produktov sa nachádza v Prevádzkovom poriadku.

Individuálne služby

 • Dodatočný pracovný objem

  Dodatočným pracovným objemom je možné si navýšiť celkovú uskladňovaciu kapacitu pre konkrétnu zmluvu o skladovaní plynu. Poskytnutím tejto služby sa však nemení počiatočná hodnota vtlačného či ťažobného výkonu.

 • Dodatočný vtlačný / ťažobný výkon

  Vtlačiteľnosť a vyťažiteľnosť skladovacej kapacity je možne vylepšiť dokúpením dodatočného vtlačného alebo ťažobného výkonu. Dodatočné výkony sú poskytované na pevnej ako aj prerušiteľnej báze.
  Poplatok za dodatočný prerušiteľný vtlačný alebo ťažobný výkon bude odvodený od ceny dodatočného pevného vtlačného/ťažobného výkonu pri zohľadnení pravdepodobnosti prerušenia.
  Pracovný objem a vtlačný alebo ťažobný výkon je možné objednať v Zákazníckej zóne.

 • Day-Ahead a Within-Day výkon

  Day-Ahead vtlačný a ťažobný výkon je jednoduchý a flexibilný nástroj, ktorý umožňuje zužitkovať cenovú volatilitu na trhu alebo pokryť zvýšenú potrebu fyzických dodávok. Výkony sú prideľované na základe nominácie na nasledujúci plynárenský deň. 
  Podobne môžete len prostredníctvom renominácie požiadať o Within-Day výkon pre dodatočný vtlačný alebo ťažobný výkon na zvyšok aktuálneho plynárenského dňa.

Aktuálnu výšku dostupných výkonov nájdete tu.

Úplná definícia individuálnych služieb sa nachádza v Prevádzkovom poriadku.

Doplnkové služby

 • Dodatočný odovzdávaco-preberací bod

  Pre vtláčanie plynu do zásobníka a ťažbu plynu zo zásobníka je možné využiť viacero odovzdávaco-preberacích bodov súčasne. Táto služba sa môže týkať nielen celej uskladňovacej kapacity, ale aj jej časti, a to pre jeden alebo viac dní skladovacieho obdobia.

 • Zmena odovzdávaco-preberacieho bodu

  O zmenu odovzdávaco-preberacích bodov je možné požiadať kedykoľvek počas zazmluvneného skladovacieho obdobia. Služba sa dá využiť pre celú uskladňovaciu kapacitu alebo jej časť, a pre celé skladovacie obdobie alebo len konkrétnu periódu.
  Prevod plynu v zásobníku
  Prevod plynu v zásobníku umožňuje previesť objem plynu z jedného skladovacieho účtu na iný skladovací účet.

 • Prenos výkonu práv

  Zákazníci môžu preniesť výkon svojich práv vyplývajúcich zo Zmluvy o skladovaní plynu na tretiu osobu, a to v celku alebo len ich časť. Prijímajúca strana, na ktorú sú tieto práva prevedené, sa využitím tejto služby nestáva naším zákazníkom, avšak je pre ňu vedený samostatný skladovací účet.

 • Postúpenie Zmluvy o skladovaní plynu alebo jej časti

  Zákazníkom umožňujeme postúpiť Zmluvu o skladovaní plynu alebo jej časť na tretiu osobu. Prijímajúca strana sa využitím tejto služby stáva naším zákazníkom, ktorý na seba preberá všetky práva a povinnosti vyplývajúce z pôvodnej zmluvy.
   

Doplnkové služby je možné objednať v Zákazníckej zóne.

Úplná definícia doplnkových služieb sa nachádza v Prevádzkovom poriadku.

Inovatívne produkty

 • Inverzný zásobník

  Inverzný zásobník je služba skladovacej kapacity poskytnutá zákazníkovi s už naplneným skladovacím účtom od prvého dňa skladovania. Na konci skladovania ukončí zákazník skladovacie obdobie s opäť naplneným skladovacím účtom.

 • Opcia na skladovaciu kapacitu

  Opcia dáva záujemcovi právo rezervovať si skladovaciu kapacitu za fixnú cenu a využiť ju v prípade, že si opciu uplatní do lehoty jej splatnosti.
  Cena za Opciu na skladovaciu kapacitu sa skladá z dvoch komponentov: opčnej prémie, splatnej pri kúpe opcie, a fixnej zložky, splatnej v prípade, ak si kupujúci opciu uplatní.

 • Rámcové zmluvy

Vďaka uzatvoreniu rámcovej zmluvy je každá ďalšia rezervácia skladovacej kapacity jednoduchá a efektívna. Hlavnou výhodou uzatvorenia rámcovej zmluvy je pre klientov možnosť zazmluvniť si skladovaciu kapacitu rýchlo, a to aj v malých objemoch, na krátke obdobie a kedykoľvek počas roka.

Ostatné služby

 • Zlúčenie Skladovacieho účtu (Operational merger) a Rozdelenie Skladovacieho účtu (Operational demerger) 

  Uskladnený plyn je možné pre zákazníka evidovať na spoločnom skladovacom účte pre viaceré Zmluvy o skladovaní plynu, alebo môžeme pre jednu Zmluvu o skladovaní plynu viesť pre zákazníka viac skladovacích účtov.

 • REMIT Reporting

  NAFTA môže v mene zákazníka reportovať agentúre ACER objemy zákazníckeho plynu uskladneného v zásobníku ku koncu plynárenského dňa.

 • Administratívna podpora financovania Zákazníckeho plynu v Zásobníku 

  Zákazníci, ktorí chcú získať prístup k výhodnejším podmienkam financovania, majú možnosť uzavrieť trojstrannú dohodu medzi NAFTA, zákazníkom a financujúcou inštitúciou a použiť svoj uskladnený plyn ako nástroj zabezpečenia.