Podporujeme
Pomáhame k rozvoju lokalít,
v ktorých pôsobíme
Vybudovanie detského dopravného ihriska Vybudovanie detského dopravného ihriska

Podporujeme

NAFTA je svojimi aktivitami dlhodobou súčasťou viacerých regiónov Slovenska. Každoročne podporujeme množstvo zaujímavých projektov na rozvoj lokalít, v ktorých pôsobíme.

V roku 2021 prichádzame so zmenou oblastí podpory v snahe priniesť cielenejšie a trvalejšie riešenia pre komunity, v ktorých pôsobíme.

Iniciatívy Zelené regióny a Interaktívne vzdelávanie majú cieľ rozvíjať región počas nášho pôsobenia v maximálnej možnej miere. Kladieme však dôraz aj na to, ako bude región vyzerať po ukončení našich aktivít. Takéto zmýšľanie je pre nás dôležité, aby sme dokázali zhodnotiť prospešnosť projektov z dlhodobého hľadiska. Aj preto sme sa rozhodli pre zmenu oblastí našej podpory a veríme, že v rámci nových oblastí pomôžeme zlepšiť život v regiónoch ešte viac.

Brigáda ku dňu zeme Brigáda ku dňu zeme
 • Čo zahŕňajú naše nové iniciatívy?

Zelené regióny

Projekty týkajúce sa tvorby a ochrany životného prostredia sú súčasťou našich spoločensky zodpovedných aktivít a vidíme v nich veľký prínos pre jednotlivé komunity.

V rámci novej iniciatívy Zelené regióny plánujeme podporu projektov zameraných napríklad na:

 • vytváranie, udržiavanie a skrášľovanie zelených plôch či oddychových zón,
 • osádzanie smetných košov a triedenie odpadu v takýchto zónach či ich ekologické osvetlenie,
 • dobrovoľnícke podujatia, vďaka ktorým sa častokrát tieto všeobecne prospešné aktivity realizujú.

Pre žiadosť o podporu v tejto oblasti vyplňte Formulár k žiadosti Zelené regióny.

Zelené regióny Zelené regióny

Interaktívne vzdelávanie

Kvalitné vzdelávanie vnímame ako jeden zo základných pilierov budúcnosti. Súčasná doba prináša množstvo výziev práve v oblasti vzdelávania. Preto v rámci tejto iniciatívy chceme efektívne podporovať vzdelávacie inštitúcie v regiónoch, v ktorých pôsobíme.

Žiadosti o podporu v tejto oblasti sa môžu týkať, napríklad:

 • vybavenia škôl a učební,
 • prístupu k počítačovej technike a k internetu,
 • tvorby inovatívnych vzdelávacích programov,
 • pohybové aktivity.

S podporou pohybových aktivít je aj spojená vzájomná interakcia detí, žiakov či študentov. Či už ide o pohyb najmenších na detských ihriskách, školákov v telocvičniach, cvičiskách a exteriérových posilňovniach. So súčasným technologickým a komunikačným pokrokom záujem o športové aktivity klesá, a preto je potrebné podporiť vyváženie tejto digitálnej doby práve športovými aktivitami.

Interkatívne vzdelávanie Interkatívne vzdelávanie

Vzdelávacie projekty

V rámci tejto iniciatívy tiež ponúkame vlastné vzdelávacie projekty, v rámci ktorých môžeme žiakom a študentom sprostredkovať naše dlhoročné skúsenosti v oblasti geológie v týchto regiónoch.

Pre žiadosť o podporu v tejto oblasti vyplňte Formulár k žiadosti Interaktívne vzdelávanie

Obe iniciatívy sú určené municipalitám, vzdelávacím inštitúciám, lokálnym neziskovým organizáciám či združeniam v oblastiach, kde naša spoločnosť pôsobí.

Okrem kľúčových iniciatív pokračujeme v podpore sociálno – zdravotnej oblasti. V rámci tejto oblasti NAFTA spolu s jej zamestnancami pomáha deťom so zdravotným alebo telesným znevýhodnením. Filantropické aktivity v spoločnosti zahŕňajú aj darovanie krvi v rámci Naftárskej kvapky krvi, či aktívnu účasť na dobrovoľníckych podujatiach.

Žiadosti a schvaľovanie projektov

Žiadosti o podporu je potrebné vypĺňať na formulároch uvedených na tejto webovej stránke. Financovanie projektov v rámci našej iniciatívy bude schvaľované každoročne v závislosti od počtu prijatých projektov a významu jednotlivých projektov pre miestnu komunitu a prostredie.

Podporili sme...

Skupina NAFTA v roku 2021 podporila 74 projektov, ktoré prispeli k zlepšeniu kvality života ľudí a k udržateľnému rozvoju regiónu
Podporené projekty sa týkali najmä:

 • revitalizácie obcí výsadbou zelene a stromových alejí,
 • modernizácie a výmeny verejného osvetlenia za ekologickejšie a úspornejšie,
 • vytvárania alebo revitalizácie oddychových zón úpravou zelene, osadením lavičiek, stojanov na bicykle či smetných košov na triedenie odpadu,
 • podpory vzdelávacích programov, nákupu modernej techniky a učebných pomôcok,
 • budovania alebo rekonštrukcie detských ihrísk, športovísk, cyklistických trás či komunitných centier v obciach,
 • podpory športových podujatí a bežeckých organizácií.


Kontakt verejnoprospešné aktivity

Katarína MENTELOVÁ
Oddelenie marketingu a komunikácie
Tel: + +421 2 4024 2696
Mobil: +421 918 985 013
Email: info@nafta.sk