Podporné služby
Ponúkame expertné záchranárske, laboratórne, výskumné a diagnostické činnosti
HBZS HBZS

Podporné služby v oblasti PZZP

Hlavná banská záchranná služba

NAFTA pre prípad vzniku mimoriadnej situácie disponuje jedinečnou záchrannou zložkou, Hlavnou banskou záchrannou službou (HBZS).
Banská záchranná služba je súčasťou integrovaného záchranného systému Slovenskej republiky a jej úlohy sú zabezpečované v dvoch úrovniach:

 • Závodná banská záchranná stanica, ktorú tvoria prevádzkoví zamestnanci
 • Hlavná banská záchranná stanica, ktorá má profesionálnych banských záchranárov

Členovia banských záchranných staníc pravidelne absolvujú cvičenia zmáhania rôznych druhov mimoriadnych situácií aj v súčinnosti s ostatnými záchrannými zložkami.

Služby pre externých partnerov

Náš tím odborníkov z Hlavnej banskej záchrannej stanice poskytuje v tejto oblasti aj špecifické školenia, výcviky a servisnú činnosť externým partnerom.

Špecifické kurzy predstavujú školenia na obsluhu a údržbu dýchacej techniky

Okrem školení sú pre externých partnerov ponúkané rôzne druhy výcvikov:

 • Výcvik v cvičnej dymnici
 • Výcvik hasenia požiarov
 • Výcvik leteckých osádok – požiarny a dymový výcvik v zmysle akceptácie Leteckého úradu SR
 • Výcvik na cvičnej sonde podľa požiadaviek zákazníka

Ponuka ostatných služieb zahŕňa:

 • Špeciálne operácie – prevŕtanie posúvačov a armatúr pod tlakom
 • Plnenie prepravných tlakových nádob (tlakových fliaš)
 • Prenosná meracia a indikačná technika
 • Práce v nedýchateľnom prostredí
 • Možnosť organizovania teambuildingov zameraných na praktický výcvik v oblasti požiarnej ochrany
Cvičenie HBZS Cvičenie HBZS

Činnosti laboratórií

Laboratóriá sú súčasťou oddelenia špeciálnych služieb v spoločnosti NAFTA. Poskytujú činnosti, ktoré sú spojené s výstupnou kontrolou kvality zemného plynu, úpravou ťaženého zemného plynu, udržiavaním technologických médií vo vhodnom stave a s inými požiadavkami na fyzikálno-chemické laboratórne práce.

Rozsah činností laboratórií zahŕňa skúšky a analýzy zemného plynu (podľa ISO 6974 a ISO 6976 s medzinárodným certifikátom od Institute for Interlaboratory Studies, Spijkenisse, The Netherlands), ktorými sa zisťujú jeho akostné znaky. Pre zisťovanie pôvodu plynu sa používajú izotopické analýzy.

Na realizáciu analýz a skúšok v našom laboratóriu sú vykonávané dva druhy odberov vzoriek zemného plynu:

 • odber vzorky do tlakovej vzorkovnice za prevádzkového tlaku (podľa noriem ISO 10715, API 14.1, GPA 2166),
 • odber nízkotlakovej vzorky do inertných vakov pomocou vzorkovacieho čerpadla.

Činnosti výskumu sond

Súčasťou oddelenia špeciálnych služieb NAFTA je aj výskum sond. Naši ložiskoví inžinieri, geológovia, technológovia a inžinieri sond pomocou tejto činnosti sledujú stav sond a prislúchajúcich ložísk. Výskum sond je zaužívaný termín pre meracie práce na ústíhlbinné operácie. V anglickej odbornej terminológii sa pre tieto hlbinné činnosti používajú termíny „slickline“ a „wireline“.

Hlbinné operácie

Hlbinné práce sú druhom intervenčných prác, pri ktorých sú cez produkčný kríž prostredníctvom drôtu alebo kábla do sondy spustené nástroje či prístroje. V potrebnej hĺbke sa pomocou nich vykonávajú fyzikálne merania a mechanické operácie:

 • Meranie ložiskových tlakov a teplôt, meranie hladín
 • Hlbinná kamera (čiernobiela, rozlíšenie VGA)
 • Produkčná minikarotáž (prietokomer, CCL, tlak, teplota)
 • Priechodnosti a kalibrácie sond
 • Odbery hlbinných vzoriek
 • Usádzanie zátok, otváranie preplachovacích objímok v 2 7/8“ a 3 1/2" vystrojení

Meracie práce na ústí

Ústie sondy predstavuje povrchová zostava armatúr v podobe produkčného kríža s vývodmi. Tie smerujú z produkčnej časti aj z bezpečnostných bariér podpovrchovej konštrukcie a vystrojenia sondy. Cez vývody ústia je možné dostať sa k dôležitým informáciám zo sondy v podobe:

 • Meraní tlakov na ústí
 • Odberov vzoriek na ústí (najmä plynu) do tlakových vzorkovníc (podľa ISO 10715, API 14.1, GPA 2166) aj do inertných odberových vakov
 • Meraní hladín v medzikružiach kolón pomocou sonológu
 • Detekcie únikov metánu na povrchoch

Pre činnosť výskumu sond disponuje naša spoločnosť certifikátmi podľa noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018.

Činnosti diagnostiky a detekcie

Odbor údržby v rámci spoločnosti poskytuje okrem bežnej údržby zariadení zásobníka aj nové špeciálne činnosti, ktoré súvisia s prediktívnou a diagnostickou údržbou kritickej infraštruktúry.

 • Detekcia a kvantifikácia únikov zemného plynu prostredníctvom infračervenej kamery (OGI) so senzorom určeným k detekcii uhľovodíkov a aplikáciou na kvantifikovanie množstva uniknutého plynu.
 • Diagnostika regulačných ventilov prostredníctvom diagnostickej sady prístrojov podporenú aplikáciou na diagnostiku stavu funkčnosti ventila a jeho predikcia pre budúce poruchy/GO.
 • Diagnostika tesnosti guľových ventilov prostredníctvom sady meracích prístrojov a know-how vieme zabezpečiť overenie miery tesnosti väčšiny ventilov nad DN100 ako dôležitý podklad pre investičné projekty.