Obstarávanie
Oznámenia o vyhlásení obchodných verejných súťaží, výberových konaní a výziev
Skladovanie plynu Skladovanie plynu

Registrácia

Pre prístup do nášho nákupného portálu je potrebné sa zaregistrovať.
Registrovať sa

Aktuálne prebiehajúce súťaže

NAFTA Family day (Športový deň naftárov)
Obnova RK1-3 na CS PZZP Láb - spracovanie PD
Dodavka vrtneho cementu - Class G, K according to API Spec.10A
Nákup zariadení pre zvýšenie akcieschopnosti HBZS
Výmena čerpadiel ložiskovej vody na PZZP LAB – časť ELEKTRO – MAR
Dodávka prevodníkov tlaku pre Inštaláciu prevodníkov tlaku na medzikružiach kolón vybraných sond ZS6 – 2. etapa
Prístavba garáže CA PZZP
I057 Obnova povrchových bezpečnostných uzáverov s elektro-mechanickými pohonmi na ramenách V/Ť sond PZP D. Bojanovice
Obnova oplotenia sond 3. stavby
Obnova nástreku MeOH na sondách 3. stavby-2021 - výber zhotoviteľa

Základné informácie

Základné informácie

Odbor nákupu zabezpečuje tovary, služby a práce pre potreby spoločnosti NAFTA formou verejného obstarávania, obchodných verejných súťaží, výberových konaní a manažmentu zmlúv.

  • Verejné obstarávanie

Niektoré súťaže týkajúce sa hlavného predmetu činnosti spoločnosti sú vyhlasované a riadené v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  • Obchodné verejné súťaže

Niektoré súťaže sú v zmysle platných právnych predpisov vyhlasované a riadené v súlade s príslušnými ustanoveniami o obchodnej verejnej súťaži zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

  • Výberové konania

Ostatné výberové konania sú riadené zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a platnými internými nariadeniami spoločnosti NAFTA a.s.

 
Kontakt:

Odbor nákupu 
NAFTA a.s.
Votrubova 1
P.O. BOX 815 05
815 05 Bratislava
Slovenská republika
Fax: +421- (0)2-4024 2531