Obstarávanie
Oznámenia o vyhlásení obchodných verejných súťaží, výberových konaní a výziev
Skladovanie plynu Skladovanie plynu

Registrácia

Pre prístup do nášho nákupného portálu je potrebné sa zaregistrovať.
Registrovať sa

Aktuálne prebiehajúce súťaže

Obnova základnej infraštruktúry - Servre
Obnova základnej infraštruktúry - Sieťová infraštruktúra
Server Historian
Inštalácia jednočinných pohonov na vstupných armatúrach sond v kolektorovni ZS6 – 2. etapa – Hlavný a Nadložný báden
Výmena plynovo-detekčného systému (PDS) a elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) na stredisku CAPZZP Láb - Plavecký Štvrtok
Realizácia stavby – Rozšírenie TU Hrušky a Osadenie BU DN700 PN80
I034 – Rekonštrukcia RS SO03 bleskozvod a uzemnenie
GO a modernizácia TK8 – realizácia časť elektro
Doplnenie IS na vstupe do technológie ZS3 a ZS4
PD povrchovej technológie pre testovaciu ťažbu z piesku "A" Breitbrunn
SAP upgrade
Odstránenie nedostatkov z revízií pre turbokompresory TK1-6
I015 – Odlučovače oleja - dodávka zariadení
Výmena oplotenia na stredisku ZSG2

Základné informácie

Základné informácie

Odbor nákupu zabezpečuje tovary, služby a práce pre potreby spoločnosti NAFTA formou verejného obstarávania, obchodných verejných súťaží, výberových konaní a manažmentu zmlúv.

  • Verejné obstarávanie

Niektoré súťaže týkajúce sa hlavného predmetu činnosti spoločnosti sú vyhlasované a riadené v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  • Obchodné verejné súťaže

Niektoré súťaže sú v zmysle platných právnych predpisov vyhlasované a riadené v súlade s príslušnými ustanoveniami o obchodnej verejnej súťaži zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

  • Výberové konania

Ostatné výberové konania sú riadené zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a platnými internými nariadeniami spoločnosti NAFTA a.s.

 
Kontakt:

Odbor nákupu 
NAFTA a.s.
Votrubova 1
P.O. BOX 815 05
815 05 Bratislava
Slovenská republika
Fax: +421- (0)2-4024 2531