Obstarávanie
Oznámenia o vyhlásení obchodných verejných súťaží, výberových konaní a výziev
Skladovanie plynu Skladovanie plynu

Registrácia

Pre prístup do nášho nákupného portálu je potrebné sa zaregistrovať.
Registrovať sa

Aktuálne prebiehajúce súťaže

Výber zhotoviteľa na dodanie a inštaláciu fotovoltických panelov - realizácia dvoch fotovoltických elektrární Východné Slovensko
Oprava defektov č.5 a č.11 izolácie prípojok sond Ga-42 a Gz-39 strediska ZS4 Gajary
Poistné ventily pre zariadenie SILICA
Hygienické zariadenia a vstupné rohože
Monitorovanie hermetičnosti nadložných vrstiev uskladňovacích objektov Malacky (Dlhodobý čerpací pokus nadložných panónskych objektov ložiska Malacky)“
Úpravy NN rozvodov na velíne CS PZZP Láb
Mobile gas treatment unit based on Low Temperature Separation - Market research
I015 – Odlučovače oleja - dodávka zariadení
Štandardy pre Sprievodnú dokumentáciu

1/2

Predchádzajúce Ďalej
Štandardy pre Sprievodnú dokumentáciu

2/2

Predchádzajúce Ďalej

Základné informácie

Základné informácie

Odbor nákupu zabezpečuje tovary, služby a práce pre potreby spoločnosti NAFTA formou verejného obstarávania, obchodných verejných súťaží, výberových konaní a manažmentu zmlúv.

  • Verejné obstarávanie

Niektoré súťaže týkajúce sa hlavného predmetu činnosti spoločnosti sú vyhlasované a riadené v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  • Obchodné verejné súťaže

Niektoré súťaže sú v zmysle platných právnych predpisov vyhlasované a riadené v súlade s príslušnými ustanoveniami o obchodnej verejnej súťaži zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

  • Výberové konania

Ostatné výberové konania sú riadené zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a platnými internými nariadeniami spoločnosti NAFTA a.s.

 
Kontakt:

Odbor nákupu 
NAFTA a.s.
Votrubova 1
P.O. BOX 815 05
815 05 Bratislava
Slovenská republika
Fax: +421- (0)2-4024 2531