Prieskum
a ťažba
Uplatňujeme rozsiahle geologické poznatky a odborné skúsenosti doma aj v zahraničí
Záhorská Ves Záhorská Ves

Prieskum a ťažba

Od objavenia prvého ložiska ropy na Záhorí napreduje aj získavanie geologických dát, technických poznatkov a skúseností. Práve tie sú základom fungovania spoločnosti NAFTA, tvoria významnú súčasť jej jedinečného know – how a stoja aj za úspechom geologických a vrtných projektov spoločnosti. Konkrétne využitie získaných geologických dát vidíme napríklad pri poznávaní geologického zloženia Zeme alebo pri vyhľadávaní zdrojov geotermálnej energie.

V súčasnosti je NAFTA najvýznamnejším hráčom v odvetví prieskumu a ťažby ložísk ropy a plynu na Slovensku.

Dlhodobo pôsobíme najmä v oblasti Viedenskej panvy, Podunajskej nížiny a Východoslovenskej nížiny, kde sa nachádzajú najvýznamnejšie regionálne ložiská uhľovodíkov. S cieľom pokračovať v ťažbe a zachovať toto špecifické odvetvie na Slovensku aj v budúcnosti má NAFTA záujem realizovať prieskum aj v ďalších regiónoch Slovenska.

Pri všetkých aktivitách je hlavnou prioritou spoločnosti bezpečnosť prevádzky a minimalizovanie vplyvu našich činností na životné prostredie a lokálnu komunitu.

Aký druh prieskumu realizujeme?

V prvom kroku sú to prieskumné práce, ktoré predstavujú najmä realizáciu geofyzikálnych 2D/3D seizmických meraní. Výsledky meraní prinášajú poznatky o geologických vlastnostiach hornín, ktoré sú využiteľné aj pre iné účely, napr. vyhľadávanie zdrojov geotermálnej energie prípadne zdrojov pitnej vody.

V druhom kroku, na základe interpretácie výsledkov seizmických meraní sa realizujú prieskumné vrty.

Aké benefity prinášajú prieskumné činnosti ?

  • Lokálny zdroj zemného plynu
  • Spolupráca pri identifikácii zdrojov pitnej vody
  • Spolupráca pri identifikácii zdrojov geotermálnej vody
  • Spolupráca pri rôznych projektoch obcí

Pozornosť zameraná na životné prostredie

Zodpovedne pristupujeme k likvidácií objektov vzniknutých našou činnosťou na Slovensku, medzi ktoré patria vrty, strediská a ich súčasti, a to sanáciami, biologickými rekultiváciami a ich opätovným začlenením do prírody.

NAFTA prevádzkovala v rokoch 1984 – 2006 odkalisko Moravany, na ktorom prebiehalo ukladanie ťažobných odpadov z vrtnej činnosti. Následne sme sa pustili do jeho úspešného uzatvorenia a začlenenia do prírody. 

Odkalisko po uzavretí a odkalení Odkalisko po uzavretí a odkalení

Slovensko

Prieskumné projekty na Slovensku prinášajú aj medzinárodnú spoluprácu a investície. V rámci Prieskumného územia Trnava a Topoľčany spolupracujeme so zahraničným partnerom zo skupiny Vermilion Energy a vo Východoslovenskej nížine so spoločnosťou Aspect Energy.

  • Kde pôsobíme na Slovensku?
mapa E&P mapa E&P

Prehľad aktuálnych prieskumných projektov NAFTA s medzinárodnými partnermi na území Slovenska:

Prieskumné územie Trnava Beša a Pavlovce nad Uhom

Partner

Vermilion Energy Aspect Holdings
Rozloha 394 km² 771 km² a 1 070 km²
Geologická oblasť Dunajská panva Východoslovenská nížina
Forma spolupráce Združenie (JOA) Dcérska spoločnosť Slovakian Horizon Energy s.r.o.

 

Ukrajina

Dlhoročné skúsenosti a know-how v oblasti prieskumu a ťažby uhľovodíkov vyžívame aj za hranicami Slovenska.

Úspešným začiatkom našich zahraničných aktivít bol vstup spoločnosti NAFTA na ukrajinský trh, kde pôsobíme už od roku 2016.

Získané prieskumné licencie na Ukrajine:

Získané prieskumné licencie na Ukrajine Získané prieskumné licencie na Ukrajine

Naše aktivity na Ukrajine postupne rozvíjame a zapájame sa aj do verejných súťaží. Napríklad v uplynulom roku sa nám podarilo uspieť v tendri, a to hneď v dvoch PSA (Production Sharing Agreement) projektoch – Grunivska a Okhtyrska. V oboch licenciách sme získali nové možnosti prieskumu a ťažby na Ukrajine.

Prehľad aktuálnych prieskumných projektov a aktivít NAFTA na Ukrajine:

Projekt

Užhorod

Vatazhkivska

PSA Grunivska
a Okhtyrska

Partner

n/a

n/a

EPPE

Rozloha

301.4 km²

181.8 km²

1082 km² a 672 km²

Geologická oblasť

Východoslovenská Transkarpatská depresia; Región: Zakarpatie

Dneper-Donetska panva

Dneper-Donetska panva

Operátor

Dcérska spoločnosť CNG LLC

Dcérska spoločnosť NAFTA RV

Dcérska spoločnosť EP Ukraine B.V.

 

Kontinuálne vyhľadávame zahraničné aktivity a spolupráce, v ktorých by sme mohli uplatniť naše geologické poznatky a odborné skúsenosti získané počas dlhoročnej praxe. Zameriavame sa hlavne na príležitosti v strednej a východnej Európe a v krajinách Balkánu.