Sme
zodpovední
Naše aktivity realizujeme s veľkým ohľadom na životné prostredie a komunity
Timeline 1997 Timeline 1997

Zodpovedné podnikanie

Zodpovedný prístup sa pri aktivitách spoločnosti NAFTA prejavuje vo viacerých oblastiach a venujeme mu veľkú pozornosť. Všetky aktivity vykonávame v súlade s platnými slovenskými aj európskymi legislatívnymi predpismi a s maximálnym ohľadom na životné prostredie.

Naša činnosť je dôležitou súčasťou energetiky, v rámci ktorej stabilne plníme všetky požiadavky klientov. Podzemné skladovanie zemného plynu je jedným z pilierov bezpečných dodávok, čím tiež potvrdzujeme svoju rolu zodpovedného partnera.

Do regiónov prinášame pracovné príležitosti a poskytujeme zamestnancom stabilitu vychádzajúcu z dlhoročnej tradície spoločnosti NAFTA. Súčasťou regiónu sme aj prostredníctvom dlhodobej podpory komunitných projektov v mestách a obciach, v ktorých pôsobíme. Dôležitou deklaráciou nášho dlhodobého záväzku k životnému prostrediu sú aj rôzne aktivity spoločnosti v oblasti Power-to-Gas a obnoviteľných zdrojov energie.

Fotot CAG Fotot CAG

Politiky zodpovedného podnikania

  • Politika HSE

NAFTA sa zaväzuje chrániť zdravie a bezpečnosť všetkých, ktorí sú súčasťou spoločnosti, spolupracujú na prevádzkovej činnosti alebo žijú v regiónoch, kde pôsobíme. Dodržiavanie základných princípov zodpovedného správania minimalizuje dopady našej činnosti na životné prostredie a prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju.

Zásady spoločnosti v tejto oblasti sme zhrnuli v Politike HSE.

  • Politika obstarávania

NAFTA svoje obchodné činnosti vykonáva transparentne a odborne. To isté očakáva aj od svojich dodávateľov. Vyzývame dodávateľov, aby zdieľali naše záväzky v oblasti právnych a regulačných predpisov, etického obchodného správania, ľudských práv, pracovných podmienok, bezpečnosti a ochrany životného prostredia.

Pravidlá pre dodávateľov sme zhrnuli v Politike obstarávania.

  • Politika riadenia a sociálna politika

NAFTA rozumie vplyvu svojich obchodných operácií na tvorbu ekonomickej hodnoty ako aj na dotknutú verejnosť. Dodržiavaním základných princípov zodpovedného správania zabezpečujeme, aby naše obchodné aktivity pozitívne prispievali ku komunite, hospodárstvu a trvalo udržateľnému rastu.

Záväzky spoločnosti zamerané na kvalitu riadenia a kontrolu procesov spoločnosti, poskytovanie služieb, ale aj záväzky k verejnosti, komunite a trvalo udržateľnému rozvoju nájdete v Politike riadenia a sociálnej politike.

 

  • Politika inkluzívneho zamestnávania

V NAFTA sme si vedomí, že kľúčovým pilierom a najcennejším aktívom pri aktivitách spoločnosti sú naši zamestnanci. Sú nositeľmi nášho know-how, iniciatívy a profesionálneho výkonu.

Vieme, že pre udržanie podnetného pracovného prostredia je dôležité udržiavanie rozmanitosti, ktorá je zdrojom inovatívnych myšlienok a nových perspektív v našej expertnej oblasti pôsobenia. Preto pri zamestnávaní a výkone našich zamestnancov kladieme dôraz na rovnosť príležitostí a inklúziu.

Zásady spoločnosti v tejto oblasti sme zhrnuli v Politike inkluzívneho zamestnávania