Pre
akcionárov
Užitočné informácie a dokumenty
Skladovanie plynu Skladovanie plynu

Všeobecné

1. Kde a akým spôsobom môžem nahlásiť zmenu osobných údajov alebo zmenu majiteľa listinných akcií?

Zmeny osobných údajov akcionára sú akcionári povinní nahlasovať písomne zaslaním písomného  Oznámenia o zmene osobných údajov s úradne overeným podpisom akcionára, ku ktorému sú priložené originály alebo úradne overené kópie dokladov uvedených v oznámení, prípadne iných vhodných dokladov preukazujúcich zmenu v údajoch. Oznámenie s priloženými dokladmi je potrebné zaslať na adresu sídla NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava, prípadne doručiť osobne do sídla NAFTA a.s. v pracovných dňoch vo vopred dohodnutom čase.

Zmeny v osobe akcionára/majiteľa akcie (napr. v prípade kúpy akcie, darovania akcie alebo dedenia) je akcionár – fyzická osoba, ktorý akcie nadobudol, povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spoločnosť NAFTA a.s. zaslaním oznámenia s úradne overeným podpisom nadobúdateľa (nového akcionára) na adresu sídla NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava, alebo doručiť osobne do sídla NAFTA a.s. v pracovných dňoch vo vopred dohodnutom čase.
K uvedenému oznámeniu je zároveň potrebné priložiť nasledovné doklady:

  • pri prevodoch akcií (zmena majiteľa akcie na základe zmluvy, napr. kúpa alebo darovanie): 
    • - originál alebo úradne overenú fotokópiu rubopisovanej akcie (t.j. akcie, na ktorej bol vykonaný rubopis - vyplnenie identifikačných údajov nadobúdateľa akcie na rube akcie, úradne osvedčený podpis prevodcu a uvedenie dňa prevodu akcie) a – originál, resp. úradne overenú fotokópiu písomnej zmluvy preukazujúcej prevod akcie 
  • v prípade dedenia originál alebo úradne overenú fotokópiu právoplatného Uznesenia o dedičstve alebo Osvedčenia o dedičstve s vyznačenou doložkou právoplatnosti, prípadne inej vhodnej listiny

V prípade, že sa údaje v overovacej doložke k akcii (pod overovacou doložkou sa rozumie doložka, ktorú pripojí notár alebo matrika pri úradnom overení podpisu prevodcu na rubopise akcie) nezhodujú s údajmi majiteľa akcie uvedenými na akcii, je potrebné takúto zmenu údajov dokladovať jedným zo spôsobov uvedených v Oznámení o zmene osobných údajov, prípadne prostredníctvom iných vhodných dokladov preukazujúcich zmenu v údajoch.

V prípade, ak je akcionár právnická osoba, je potrebné k hore uvedeným žiadostiam priložiť originál alebo úradne overenú fotokópiu výpisu z obchodného registra, ktorý nie je starší ako jeden mesiac (v prípade zahraničných právnických osôb nie starší ako tri mesiace, spolu s jeho úradne overeným prekladom).

2. Ako mám postupovať v prípade straty alebo zničenia mojej listinnej akcie, ktorú som si vyzdvihol?

Listinná akcia je majetkom akcionára, ktorý je povinný starostlivo ju uschovať, dbať o jej bezpečnosť a chrániť ju pred stratou, odcudzením, poškodením alebo zničením. V prípade straty alebo zničenia je akcionár povinný nahlásiť takúto udalosť bezodkladne spoločnosti NAFTA a.s. zaslaním vyplneného oznámenia o strate, odcudzení alebo zničení akcie (Oznámenie o strate, zničení, odcudzení akcií) s úradne overeným podpisom akcionára. Pred tým, ako NAFTA a.s. vydá akcionárovi náhradnú akciu, pôvodná akcia (stratená alebo zničená) musí byť umorená príslušným súdom. NAFTA a.s. vydá takúto náhradnú akciu akcionárovi, až keď akcionár predloží právoplatné uznesenie príslušného súdu o umorení listiny.

3. Akým spôsobom môžem previesť právo na výplatu dividend a čo k tomu spoločnosť NAFTA a.s. požaduje?

V zmysle §178 ods. 2 zákona č. 513/1991Zb. Obchodného zákonníka a článku 5.5 platných Stanov NAFTA a.s., právo na dividendu môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku akcionárom. Právo na výplatu dividend je možné postúpiť písomnou zmluvou o postúpení pohľadávky v zmysle §524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

V prípade, ak dôjde v zmysle § 178 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov k prevodu práva na výplatu dividend, osoba uplatňujúca právo na ich vyplatenie sa preukáže originálom zmluvy o postúpení pohľadávky s úradne overenými podpismi zmluvných strán resp. jej notársky overenou fotokópiou. Právo na výplatu dividend je potrebné uplatniť v spoločnosti NAFTA a.s. v rovnakom termíne aký je uvedený v schválenom návrhu na rozdelenie zisku na doručenie žiadosti o realizáciu výplaty dividend formou prevodu finančných prostriedkov na bankový účet.

V prípade, že spoločnosti NAFTA a.s. bude okrem vyššie uvedeného dokumentu v stanovenom termíne doručená osobou uplatňujúcou si právo na výplatu dividend aj žiadosť o realizáciu výplaty formou prevodu finančných prostriedkov na bankový účet (podpis na žiadosti musí byť úradne overený), budú dividendy vyplatené na účet uvedený v žiadosti. 

  • 02 / 4024 2579 

V prípade iných otázok kontaktujte telefónne číslo spoločnosti NAFTA a.s.