Zodpovedné podnikanie

 
Spoločnosť NAFTA koná zodpovedne voči komunite a prostrediu, v ktorých pôsobí a v súlade s platnými európskymi a národnými právnymi predpismi.
 
Zaväzujeme sa chrániť zdravie a bezpečnosť všetkých, ktorí sa podieľajú na našej prevádzke alebo žijú v regiónoch, kde pôsobíme. Všetky naše aktivity realizujeme s rešpektom a starostlivosťou o životné prostredie a systematicky zvažujeme riziká s cieľom dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj. 
 
Pri plnení týchto záväzkov sa riadime nasledujúcimi zásadami:
  1. Pracovať bezpečne je podmienkou zamestnania a každý je zodpovedný nielen za vlastnú bezpečnosť, ale aj bezpečnosť ostatných okolo seba.
  2. Základom dobrého fungovania sú jasné kompetencie, určenie zodpovedností a právomocí.
  3. Zvyšovanie bezpečnosti zariadení a procesov, bezpečnosti práce, ochrany zdravia a životného prostredia (HSE) je súčasťou nášho každodenného života.
  4. Rozvoj a zdieľanie zručností a vedomostí prispieva k zvyšovaniu úrovne bezpečnosti a je súčasťou nášho profesionálneho prístupu.
  5. Zber informácii, ich spracovanie a analýzy nám pomáhajú plniť náročné ciele v zlepšovaní všetkých aspektov HSE.
  6. V oblasti havarijného plánovania dbáme na dosiahnutie vysokého štandardu materiálového zabezpečenia, znalostí zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevencie, ktoré sú trvalou a rozvíjanou súčasťou profesionálnej kvalifikácie všetkých zamestnancov.
  7. Od našich dodávateľov vyžadujeme a motivujeme ich, aby kládli dostatočný dôraz na vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdravia a environmentálnej zodpovednosti pri výkone ich práce.
  8. Vedieme otvorený dialóg so všetkými zúčastnenými skupinami a regiónmi, kde pôsobíme a hľadáme spoločné riešenia pre trvalo udržateľný rozvoj životného prostredia a napomáhame ich realizácii.
  9. Aplikovaním nových prvkov v systéme HSE udržiavame naše procesy a pracovné prostredie bezpečné, aby sme chránili nás, našich dodávateľov a aktíva spoločnosti pred rizikom úrazu, stratou vlastníctva alebo poškodením.
  10. Uplatňovanie totožných princípov zodpovedného podnikania vyžadujeme aj od našich dodávateľov.
Dodržiavanie týchto zásad je záväzné pre každého zamestnanca NAFTA a.s. 
 
Kontakty 
 
Alena Masláková Škvrndová
špecialista pre externú komunikáciu
Tel: +421 2 4024 2583

Havarijná zelená linka
Tel.: 0800 123 088
e-mail: greenline@nafta.sk
 
Havarijnú zelenú linku kontaktujte v prípade spozorovania mimoriadnych udalostí na našich zariadeniach.