Profil spoločnosti

 

Obchodné meno: NAFTA a.s.
Sídlo: 
Votrubova 1
821 09 Bratislava 
Slovenská republika
IČO: 36 286 192
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 4837/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo
Hlavný predmet činnosti:
banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom
vyhľadávanie a prieskum ložísk vyhradených nerastov
otvárka, príprava a dobývanie uhľovodíkov, ich úprava a zušľachťovanie
projektovanie a uskladňovanie uhľovodíkov a odpadov v podzemných a pozemných priestoroch