Vyznačovanie na akcie

1. Aké povinnosti zaviedol zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov ("zákon") pre akciovú spoločnosť v súvislosti s premenou základného imania (ZI) a vkladov do ZI?
Akciová spoločnosť je v zmysle tohto zákona povinná vykonať premenu ZI a vkladov do ZI. 
 
2. Prečo sa vyznačuje výška menovitej hodnoty v eurách na listinné akcie?
Tento postup vyplýva zo zákona. V zmysle tohto zákona je právnická osoba – emitent cenných papierov (akcií) znejúcich na slovenskú menu, povinná zabezpečiť a vykonať premenu menovitej hodnoty ním vydaných cenných papierov z SKK na eurá a následne zabezpečiť vyznačovanie výšky menovitej hodnoty v eurách na listinné akcie.
 
3. Čo sa stane, ak si neprídem vyznačiť výšku menovitej hodnoty v eurách na listinné akcie, ktoré vlastním?
Nestane sa nič, jedná sa o právo akcionára, ktorého nevyužitie nebude mať žiadny vplyv na platnosť akcie, ani na práva a povinnosti, ktoré sú s ňou spojené. Vyznačenie výšky menovitej hodnoty v eurách má evidenčný význam, nezakladá, ani neruší žiadne práva akcionára, ktoré mal voči spoločnosti aj pred zavedením meny euro v SR.
 
4. Dokedy bude prebiehať vyznačovanie výšky menovitej hodnoty v eurách na listinné akcie?
Zákon v tejto súvislosti neurčuje žiadnu lehotu, ktorou by bolo vyznačovanie výšky menovitej hodnoty v eurách na listinné akcie ohraničené, zakotvuje len povinnosť právnickej osoby, ktorá cenný papier (akciu) vydala, bezodplatne vyznačiť výšku menovitej hodnoty v eurách pri prvom predložení akcie.
 
5. Bude sa za vyznačovanie výšky menovitej hodnoty v eurách na listinné akcie platiť?
Nie, vyznačovanie výšky menovitej hodnoty v eurách na akcie je v zmysle zákona bezplatné.
 
6. Kde sa vyznačovanie výšky menovitej hodnoty v eurách na listinné akcie bude vykonávať?
Vyznačovanie bude realizované v sídle spoločnosti NAFTA a.s.
 
7. Musím prísť osobne?
Nie je to nevyhnutné, na tento účel je možné splnomocniť akúkoľvek plnoletú osobu, pričom v plnomocenstve je potrebné uviesť, že je oprávnená vo Vašom mene nechať vyznačiť výšku menovitej hodnoty v eurách na akcie, ktoré vlastníte a Váš podpis na plnomocenstve je potrebné nechať úradne osvedčiť (na matrike, u notára).
 
8. Je možné prísť si nechať vyznačiť výšku menovitej hodnoty v eurách na listinné akcie kedykoľvek?
V zásade je možné si prísť vyznačiť výšku menovitej hodnoty v eurách na akcie v ktorýkoľvek pracovný deň vo vopred dohodnutom čase, ale vzhľadom na technické záležitosti, nevyhnutné k zabezpečeniu tohto procesu, je vhodné, aby sa akcionári vopred informovali na tel. č. 02 / 4024 2585 o dostupnosti zamestnancov NAFTA a.s., zabezpečujúcich vyznačovanie.
 
9. Ako dlho sa zdržím pri vyznačovaní?
Tento proces je zabezpečovaný na počkanie (cca 20-30 minút). V prípade, keď prídu viacerí akcionári v rovnakom čase, je potrebné počítať aj s väčším časovým zdržaním.
 
10. Nie je možné akciu zaslať poštou?
Takýto postup nie je možné použiť, nakoľko pri doručovaní prostredníctvom pošty môže prísť k zneužitiu, prípadne k strate akcie. V takom prípade by bolo potrebné iniciovať súdne konanie, v ktorom by akcia musela byť umorená a následne by sa musela vydať nová akcia.
 
11. Čo v prípade, že chcem akciu previesť/predať ? Je potrebné si najskôr nechať vyznačiť výšku menovitej hodnoty v eurách?
Nie je to potrebné, akciu je možno previesť/predať bez ohľadu na to, či je na nej jej menovitá hodnota uvedená v SKK alebo už v eurách. Ak nový majiteľ akcie požiada zároveň o vydanie novej akcie, znejúcej na jeho meno, bude mu zároveň na tejto akcii vyznačená jej menovitá hodnota už v eurách.
 
12. Aké doklady je potrebné mať so sebou?
Pri vyznačení menovitej hodnoty v eurách je potrebné sa preukázať platným občianskym preukazom, na základe ktorého prebehne overenie totožnosti akcionára/splnomocnenca a originálom listinnej akcie, na ktorú sa menovitá hodnota v eurách bude vyznačovať. V prípade, že akcionár splnomocní na tento účel inú osobu (viď bod 7), je potrebné preukázať sa zároveň plnomocenstvom s úradne osvedčeným podpisom akcionára (na matrike, u notára).
 
13. Je možné vyznačiť menovitú hodnotu v eurách aj na akciu, na ktorej podpis na rubopise (zadná strana) je overený u notára osvedčovacou doložkou na samostatnom liste, pripojenom k akcii šnúrkou?
V takomto prípade nie je z technických dôvodov možné zabezpečiť využitie štandardného spôsobu vyznačovania menovitej hodnoty v eurách, ale akcionár môže požiadať o vydanie novej akcie, na ktorú sa premena menovitej hodnoty nechá vyznačiť.