Podporné služby
Kvalitný ložiskový inžiniering napomáha k predĺženiu životnosti ložísk
POSaV POSaV

Podporné služby v oblasti PaŤ

Ložiskový inžiniering

Zapájanie našej skupiny ložiskových inžinierov do všetkých fáz ťažby, počnúc plánovaním v teréne až po predĺženie životnosti ložiska má v našej spoločnosti dlhodobú tradíciu.

Pozoruhodné fakty:

 • EOR optimalizáciou ťažby a ložiskovým riadením sme predĺžili životnosť existujúcich ložísk o 8-10 rokov.
 • 25% konverzia odťažených ložísk na podzemné zásobníky zemného plynu, čím sa podstatne zhodnotili aktíva spoločnosti.
 • Zvýšenie kapacity podzemných zásobníkov pomocou vhodného ložiskového riadenia o 0,3 miliardy m³ a rozvoj ďalších skladovacích objektov/ložísk o 0,5 miliardy m³ plynu.

Pri ložiskových operáciách sme použili niekoľko metód EOR, pričom každá z nich je zameraná na konkrétne špecifiká daného ložiska:

1. Techniky sekundárnej vyťažiteľnosti:

 • Vháňanie vzduchu (použité v ropných ložiskách Gbely a Štefanov)
 • Vtláčanie zemného plynu (bádenské ložisko ropy v Gajaroch)
 • Plošné zavodňovanie (ložiská ropy v Petrovej Vsi, Studienke a Dúbrave)
 • Bariérové zavodňovanie (ložisko ropy Gajary - báden)

2. Technika terciárnej vyťažiteľnosti:

 • Spaľovanie in-situ (ložiská ropy v Gbeloch a Štefanove)

Technológia a investície

Potreba zmien v oblasti optimalizácie prevádzky ťažby bola vyvolaná klesajúcimi objemami ťažby zemného plynu a snahou o stabilizáciu nepriaznivého vývoja.

 • Prvým dôležitým krokom bolo personálne a technické prepojenie ťažobných stredísk, za účelom zlepšenia logistiky procesov a zjednodušenia koordinácie činností.
 • K optimalizácii procesov ťažby výrazne prispelo zavedenie dispečerskej činnosti, online sledovania priebehu ťažby na všetkých ťažobných strediskách s možnosťou záznamu a vyhodnocovania množstva prevádzkových údajov. Rovnako aj optimalizácie mnohých operatívnych a preventívnych činností. Možnosť v reálnom čase sledovať prevádzku stredísk a ich status v rámci denných nominovaných ťažobných výkonov, výrazne prispela k flexibilite ťažobných výkonov a k efektívnejšiemu riadeniu priebehu ťažby.
 • Ďalšou prioritou je znižovanie energetickej náročnosti technologického zariadenia s využitím modernejších zariadení pri dodržaní ekonomickej efektívnosti a finančnej návratnosti. V súlade s odporúčaním vykonaného energetického auditu prebehla modernizácia vybraných elektrických zariadení ťažobných stredísk a zaviedla sa väčšia adresnosť pri sledovaní spotreby elektrickej energie s dôrazom na zníženie energetickej náročnosti.

Aj napriek poklesu ťažobných výkonov je neustále kladený maximálny dôraz na bezpečnosť zamestnancov, využívaných zariadení a dodržiavanie všetkých legislatívnych noriem pre výkon tejto činnosti.