Služby v oblasti prieskumu a ťažby

Prieskum a vrtná činnosť

Vrtná skupina spoločnosti NAFTA má skúsenosti nielen s hĺbením plytkých sond, ale aj sond, ktoré siahajú až do vrstiev pred neogénom, približne v hĺbke 4 000- 5000 m. Do takýchto vrstiev bolo navŕtaných 125 sond. Sme hrdí na to, že sa nám podarilo naprojektovať, navŕtať, kontrolovať a vyhodnotiť sondu Šaštín – 12, čo je najhlbšia sonda v celej krajine, s celkovou hĺbkou  6 505 m. Náš tím sa podieľa na posudzovaní potenciálu prieskumných území, na navrhovaní nových prieskumných vrtov, na posudzovaní, budovaní a ťažbe objavených komodít a poskytuje pomoc skupine projektov podzemných zásobníkov.
 
Skupina PaŤ v spoločnosti NAFTA celkovo objavila 26 ložísk ropy a plynu, pričom prevažná väčšina zásob ropy a plynu bola objavená v období od 50. do 80. rokov.  Všetky odťažované ložiská prevádzkovala – a stále prevádzkuje spoločnosť  NAFTA. Maximálna ťažba ropy sa dosiahla v roku 1963 s objemom 0,63 milióna barelov ročne; najviac plynu za rok sa vyťažilo v roku 1959 v objeme 1,3 miliardy m3.
 
V priebehu posledných 10 rokov sme získali 11 blokov údajov z 3-D seizmických meraní vo Viedenskej panve a na východnom Slovensku, celkovo z rozlohy  1 150 km2. V súčasnosti máme povolenie na prieskumnú činnosť pokrývajúcu 2 360 km2 a povolenie na ťažbu s výmerou viac ako 300 km2.
 
Na základe dlhodobej činnosti PaŤ sa vygenerovala komplexná databáza, ktorú vlastní spoločnosť  NAFTA a predstavuje jedinečné a cenné aktívum, využívané v NAFTE pri každodennej prevádzke.  Pochopiteľne, táto databáza sa stáva čoraz dôležitejšou aj pre ďalšie projekty, ako napríklad štúdie sekvestrácie CO2 a pri geotermálnych projektoch.
 
Počnúc rokom 2002, kedy sme po zmene štruktúry akcionárov privítali našich kolegov z E.ON Ruhrgas a Gaz de France (dnešný GDF Suez), sme zaviedli medzinárodné normy pre honotenie a riadenie rizík v ťažobných projektoch. Odvtedy sme celkovo vyhĺbili 31 sond s 55 %-nou mierou úspešnosti. Vyzdvihli by sme najmä rok 2012 so 71 %-nou mierou úspešnosti a 5 úspešnými sondami.
 
Vŕtanie v dobývacích územiach a ložiskách, vrátane podzemných opráv sond, vykonáva  odbor vrtných činností, ktorý patrí spoločnosti NAFTA. Vďaka správnemu riadeniu vrtných prác sa nám darilo od roku 2004  dosahovať úspory oproti plánu okolo 7 milión eur. Naše vrtné súpravy pracovali aj v zahraničí pri viacerých príležitostiach.
 
Okrem vrtných prác PaŤ sme pomáhali a úspešne riadili aj usmernené vŕtanie v našom zásobníku Gajary-báden a v súčasnosti sa podieľame na prípravách prác v geotermálnej oblasti. 
 
Pozoruhodné fakty:
71%-ná miera úspešnosti Rok 2012 sme ukončili so 71 %-nou mierou úspešnosti a 5 úspešnými sondami.
6 505 m do hĺbky Šaštín 12, najhlbšia sonda v celej krajine, navŕtaná do celkovej hĺbky 
6 505 m.
3D seizmické údaje Získali sme 13 blokov 3D seizmických údajov vo Viedenskej panve a na Východoslovenskej nížine na ploche 1 150 km2.
3200 sond Doteraz sme vyvŕtali približne 3 200 sond.
 
Ložiskový inžiniering
Zapájanie našej skupiny ložiskových inžinierov  do všetkých fáz ťažby, počnúc plánovaním v teréne až  po predĺženie životnosti ložiska má v našej spoločnosti dlhodobú tradíciu.  Optimalizáciou technológií, vŕtaním doplnkových sond a správnym naprojektovaním vŕtania geologických podzemných sond sme predĺžili produkčný vek existujúcich ložísk o 8 až 10 rokov.
 
Pri ložiskových operáciách sme použili niekoľko metód EOR, pričom každá z nich je zameraná na konkrétne špecifiká daného ložiska:
 
Techniky sekundárnej vyťažiteľnosti: (i) Vháňanie vzduchu  (použité v ropných ložiskách Gbely a Štefanov); (ii) Vtláčanie zemného plynu (bádenské ložisko ropy v Gajaroch); (iii) plošné zavodňovanie (ložiská ropy v Petrovej Vsi, Studienke a Dúbrave) a  (iv) bariérové zavodňovanie (ložisko ropy Gajary - báden)
 
Technika terciárnej vyťažiteľnosti: spaľovanie in-situ (ložiská ropy v Gbeloch a Štefanove)
Výnimočné projekty PaŤ a PZ, s ktorými si náš tím ložiskových inžinierov dokázal poradiť, sú: 
 
Konverzia asi jednej štvrtiny odťažených ložísk na podzemné zásobníky (UGS), čím sa podstatne zhodnotili aktíva spoločnosti,
Zvýšenie kapacity podzemných zásobníkov o 0,3 miliardy m3 plynu  a rozšírenie existujúcich zásobníkov a rozvoj ďalších skladovacích objektov/ložísk o 0,5 miliardy m3 plynu,
Príprava na ťažbu z málo priepustného ložiska Trebišov vo Východoslovenskej nížine
 
Pozoruhodné fakty:
EOR Optimalizáciou ťažby a ložiskovým riadením sme predĺžili životnosť existujúcich ložísk o 8-10 rokov.
25% konverzia Asi jednu štvrtinu odťažených ložísk sa nám podarilo skonvertovať na podzemné zásobníky.
Zvýšenie kapacity podzemných zásobníkov Vhodným ložiskovým riadením sa NAFTE podarilo navýšiť kapacitu PZ o 0,3 miliardy m3 a budujeme ďalšie skladovacie objekty na plánovanú kapacitu 0,5 miliardy m3.
 
Technológia a investície
V spoločnosti NAFTA venujeme mimoriadnu pozornosť implementácii projektov zameraných na optimalizáciu ťažby a bezpečnej prevádzky.  Je to v rukách skupiny špecialistov na technológiu a investície.
 
Dobrým príkladom profesionálneho prístupu tejto skupiny je (I) implementácia opatrení na optimalizáciu ťažby, ako je vybudovanie strediska na úpravu plynu pre dvojčatá/trojčatá , (ii) riadenie bezpečnosti ložísk, ktoré narábajú s H2S, napr.  Závod a Trebišov, a (iii) prísne opatrenia platné pre povrchové aktivity PaŤ, ktoré boli zavedené pred desiatimi rokmi a na základe ktorých je zodpovedný prístup spoločnosti viditeľný aj navonok.