foto_clanok_news_01.jpg

Od skladovania plynu je len malý krok k skladovaniu energie

16.08.2019
NAFTA má vďaka podzemným zásobníkom príležitosť rozvíjať svoju kompetenciu aj v oblasti inovatívneho skladovania obnoviteľných zdrojov. Podzemné zásobníky plynu vytvárajú veľký potenciál pre skladovanie energie z rôznych zdrojov. Dnes sa totiž zelené energie dajú skladovať len v obmedzenej miere, a preto ostávajú často nevyužité. NAFTA však patrí medzi inovátorov, ktorí testujú uskladňovanie obnoviteľných zdrojov energií v podzemných zásobníkoch zemného plynu.

Už dlhšiu dobu môžeme sledovať výraznú transformáciu energetiky nielen v Európe, ale na celom svete. Napriek pozitívnemu vývoju má však využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v doprave, budovách, priemysle aj svoje nedostatky, na ktoré je potrebné nájsť efektívne riešenia. Hlavným nedostatkom veterných, ako aj fotovoltaických elektrárni je nepredvídateľnosť výroby vzhľadom na závislosť od počasia a tým ich nestálosť. Vzhľadom k tomu, že elektrickú energiu zatiaľ nevieme vo veľkom rozsahu efektívne skladovať, je potrebné OZE skombinovať s inými energonosičmi, pričom jedným z nich je vodík a jeho primiešavanie do zemného plynu. Týmto spôsobom je možné využiť existujúcu plynárenskú infraštruktúru, čo môže významne zlacniť transformáciu energetiky a urobiť ju ekonomicky dostupnejšou. Navyše vodík je považovaný za jednu z najčistejších foriem energie na Zemi, nakoľko pri jeho reakcii s kyslíkom nevznikajú žiadne oxidy uhlíka.

Najperspektívnejšie inovatívne projekty budúcnosti sa týkajú najmä zvýšenia hodnoty zásobníka, a to či už cestou zvýšenej flexibility, efektivity alebo v projektoch zameraných na skladovanie energie vyrobenej z rôznych zdrojov. Práve takýmto projektom bol aj Underground Sun Storage, na ktorom NAFTA spolupracovala s partnerom spoločnosti RAG. Projekt ukázal, že skladovanie vodíka v zmesi so zemným plynom je technicky realizovateľné aj v poréznom type ložísk. Projekt bol v rámci Európy jedinečný v tom, že sa realizoval v laboratórnych podmienkach a v druhej fáze aj priamo na vyťaženom ložisku zemného plynu.

Zásobník zemného plynu = zásobník energie

Predispozícia vodíka pre využitie v priemysle, energetike ale aj doprave, v kombinácii s vybudovanou plynárenskou infraštruktúrou, možnosťou veľkoobjemového skladovania v zásobníkoch zemného plynu sa javí ako ideálna možnosť pre ďalší rozvoj obnoviteľných zdrojov energie. Tieto prednosti nás motivovali pre preskúmanie možností vybudovania podzemného zásobníka vodíka v slovenských podmienkach. Preto sme v spolupráci s výskumnými inštitúciami a univerzitami na Slovensku pripravili spoločný projekt. Zámerom je preskúmať správanie vodíka (H2) v podzemných ložiskách zemného plynu, jeho interakciu s abiotickými a biotickými zložkami, ako aj jeho správanie v samotných makroštruktúrach úložiska energie. Cieľom je tiež vytvorenie metodiky prieskumu podzemných prírodných štruktúr vhodných pre bezpečné skladovanie energie vo forme H2. Zámerom je získať finančné prostriedky aj z verejných zdrojov, keďže projekt bude významným prínosom pre celý energetický trh.

Úspešný projekt môže byť v budúcnosti jednou z možností uskladňovania nadbytočnej energie z obnoviteľných zdrojov, ktorú zatiaľ vie ľudstvo skladovať len v obmedzenej miere, a preto ostáva často nevyužitá. Takéto riešenie by zvýšilo atraktivitu OZE, dovolilo by im naďalej rásť a odrazilo by sa aj na významnom znižovaní emisií CO2.


Viac
03.05.2021

NAFTA zvyšuje svoj podiel na Ukrajine

NAFTA a.s. uzavrela dohodu o kúpe akcií so spoločnosťou Cub Energy Inc., podľa ktorej sa má stať 100 percentným vlastníkom licencie na prieskum a ťažbu uhľovodíkov v oblasti Užhorodu.
Archív noviniek

O nás

profil spoločnosti NAFTA

NAFTA je medzinárodná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti podzemného skladovania zemného plynu a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Spoločnosť aktívne pôsobí v Európe, kde prevádzkuje podzemné zásobníky, realizuje prieskumné a ťažobné činnosti a zúčastňuje sa projektov na skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov. Okrem Slovenska je aktívna aj v Českej republike, Nemecku, Veľkej Británii, Rakúsku a na Ukrajine.

Viac

NAFTA poskytuje rozvoj a technicko – servisné služby pre zásobníky s celkovou skladovacou kapacitou približne 64 TWh.

História spoločnosti