Default foto news.jpg

Projekt H2 Infrastructure vyjadruje ambíciu slovenského plynárenstva uspokojiť budúci dopyt po dostupnosti vodíka

15.07.2021
Slovenské plynárenstvo pristupuje k príprave na prepravu a skladovanie vodíka s plnou vážnosťou. Jedným z výsledkov ich úsilia je výskumno-vývojový projekt H2 Infrastructure (H2I), ktorý uspel v národnom procese výzvy IPCEI (Important Projects of Common European Interest – Dôležité projekty spoločného európskeho záujmu) a ďalej sa pretavil do dvoch konkrétnych projektov v oblasti prepravy (Eustream) a skladovania a distribúcie (NAFTA s SPP-distribúcia).

Úlohou IPCEI je spájať verejný a súkromný sektor s cieľom uskutočniť rozsiahle projekty, ktoré poskytujú významné prínosy pre EÚ a jej občanov. Projekty, zahŕňajúce viac ako jeden členský štát, prispievajú k naplneniu cieľov EÚ, významne vplývajú na konkurencieschopnosť, udržateľnosť alebo vytváranie hodnoty naprieč celou Úniou. V prípade, že ide o projekty výskumu, vývoja a inovácií, musia mať významný inovatívny charakter alebo významnú pridanú hodnotu vo vzťahu k aktuálnemu stavu techniky v danom sektore.

Zámerom projektov H2I má byť výskum a vývoj týkajúci sa vplyvu čistého vodíka na plynárenskú infraštruktúru. Projekt H2 Infrastructure sa konkretizoval do dvoch samostatných projektov (preprava, skladovanie a distribúcia), ktoré boli posunuté na posudzovanie Európskej komisii. V rámci posudzovania prebehne aj tzv. matchmaking nominovaných projektov, čo je priestor pre budúce možné kooperácie v rámci projektov IPCEI. Finálne rozhodnutie o notifikácii jednotlivých projektov sa očakáva koncom roku 2021.

Oblasť skladovania v rámci projektu H2 Infrastructure plánuje intenzívne skúmať spoločnosť NAFTA. „V našej spoločnosti sa výskumu skladovania energie venujeme už od roku 2014, kedy sme sa stali súčasťou medzinárodného konzorcia projektu Underground Sun Storage. Od tohto času sme boli súčasťou viacerých projektov či odborných platforiem zameraných práve na túto oblasť. Participácia na projekte H2I S&D jasne deklaruje náš záujem rozvíjať možnosti skladovania vodíka nielen v rámci medzinárodných konzorcií, ale aj u nás v slovenských podmienkach, v ktorých môžeme vychádzať z dlhoročných skúsenosti a kvalitného technologického zázemia v oblasti podzemného skladovania plynu,“ priblížil záujmy generálny riaditeľ spoločnosti NAFTA, Martin Bartošovič.

V prvej fáze projektu H2I S&D budú odborníci spoločnosti hľadať vhodné ložisko pre skladovanie vodíka v zmesi so zemným plynom. Po identifikácii vhodnej podzemnej geologickej štruktúry je v pláne realizácia laboratórneho výskumu. „V rámci výskumnej fázy budú prebiehať testy na vzorkách jadier z vybranej štruktúry. Výskum by sledoval široké spektrum parametrov, ako napríklad možné geochemické a mikrobiálne reakcie, zmeny na horninách atď. Na základe výsledkov laboratórneho výskumu bude definovaná koncentrácia vodíka v zmesi so zemným plynom, ktorá sa môže pohybovať v desiatkach percent, uviedol Roman Závada, ktorý v spoločnosti vedie oddelenie inovácií.

V druhej fáze projektu bude vybudovaná pilotná testovacia technológia, v rámci ktorej sa bude vodík vyrábať elektrolýzou vody. Následne bude v definovanej koncentrácii (výstup z prvej fázy projektu) zmiešaný so zemným plynom a uskladnení v ložisku. Cieľom nie je jednocyklový test, ale test viacerých cyklov ťažby a vtláčania, ktoré pomôžu získať viac dát o vplyve a správaní vodíka v danom ložisku a vytvoriť tak komplexný obraz o možnostiach skladovania vodíka v konkrétnych podzemných horninových štruktúrach. Test tiež overí výsledky laboratórnych testov a vytvorených modelov resp. dôjde k ich korekcii na základe reálnych dát.

Celé znenie článku z plynárenského časopisu Slovgas si môžete prečítať tu.


Viac
22.02.2022

Vďaka spoločnosti NAFTA je skladovanie zemného plynu stále „zelenšie“

NAFTA sa dlhodobo venuje témam a víziám, ako spraviť skladovanie zemného plynu čo najekologickejšie. Jednou z možností je výroba energie z obnoviteľných zdrojov a jej priama spotreba v rámci prevádzok spoločnosti. V lokalitách, kde nie je možná priama spotreba, NAFTA uvažuje o využití obnoviteľnej elektrickej energie na výrobu zeleného vodíka, ktorý sa následne môže využiť v čistej forme alebo primiešavať do plynu prepracovaného v rámci plynárenskej infraštruktúry.
Archív noviniek

O nás

profil spoločnosti NAFTA

NAFTA je medzinárodná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti podzemného skladovania zemného plynu a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Spoločnosť aktívne pôsobí v Európe, kde prevádzkuje podzemné zásobníky, realizuje prieskumné a ťažobné činnosti a zúčastňuje sa projektov na skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov. Okrem Slovenska je aktívna aj v Českej republike, Nemecku, Veľkej Británii, Rakúsku a na Ukrajine.

Viac

NAFTA poskytuje rozvoj a technicko – servisné služby pre zásobníky s celkovou skladovacou kapacitou približne 64 TWh.

História spoločnosti