IP

Vďaka spoločnosti NAFTA je skladovanie zemného plynu stále „zelenšie“

22.02.2022
NAFTA sa dlhodobo venuje témam a víziám, ako spraviť skladovanie zemného plynu čo najekologickejšie. Jednou z možností je výroba energie z obnoviteľných zdrojov a jej priama spotreba v rámci prevádzok spoločnosti. V lokalitách, kde nie je možná priama spotreba, NAFTA uvažuje o využití obnoviteľnej elektrickej energie na výrobu zeleného vodíka, ktorý sa následne môže využiť v čistej forme alebo primiešavať do plynu prepracovaného v rámci plynárenskej infraštruktúry.

Niektoré z týchto vízií sa už premenili na skutočnosť, ďalšie idey sa zmenili na projekty, ktoré sa postupne rozpracovávajú po technickej aj komerčnej stránke. Tento článok ponúka pohľad do „zákulisia“ a odhaľuje, na akých inovatívnych projektoch pracujeme a aké koncepty rozvíjame pričom detailnejšie informácie k našim projektom nájdete v pravidelne aktualizovanej sekcii Inovatívne a rozvojové projekty. O projektoch súvisiacich s vodíkovými technológiami vás pravidelne informujeme už dlhšie, ale tento článok začneme z opačnej strany – pri výrobe obnoviteľnej energie.

Rok 2019 bol z hľadiska producentov elektriny z obnoviteľných zdrojov prelomový. Postupne sa menilo legislatívne prostredie a začalo sa hovoriť o alternatívnych formách podpory výrobcov, ako aj o možnostiach pripájania nových zdrojov do sústavy a prelomenia tzv. „stop stavu“. Najvýznamnejšie zmeny nastanú až po avizovanej novelizácii zákona o energetike a ďalšej legislatívy, čo by už v nadchádzajúcom roku malo zabezpečiť fungovanie trhu s energiou v novom dizajne. Spomínané legislatívne zmeny priniesli nové príležitosti pre podnikanie, a preto sme sa aj v spoločnosti NAFTA rozhodli ísť príkladom a využiť túto výzvu na diverzifikáciu svojho energetického portfólia.

Začiatkom minulého roka sme sa začali intenzívne venovať možnosti inštalácie obnoviteľných zdrojov energie. Postupne sme prešli jednotlivými logickými krokmi projektu. Začali sme spracovaním štúdie a prepočtami využitím ekonomického modelu. Následne vedenie spoločnosti rozhodlo o fyzickej realizácii dvoch pilotných fotovoltaických inštalácií. Po výbere zhotoviteľa projekt pokračoval povoľovacím procesom a samotnou inštaláciou zariadení, ktoré sú dnes už v prevádzke a vyrábajú čistú obnoviteľnú energiu bez toho, aby akýmkoľvek spôsobom obmedzovali bežné činnosti spoločnosti NAFTA.

Solárne panely Solárne panely

Celkovo bolo na Centrálnom stredisko podzemného zásobníka zemného plynu Láb (CS PZZP Láb) a na Centrálnom areále Gajary (CAG) nainštalovaných 142 kusov fotovoltaických panelov z polykryštalického kremíka. Napriek ich pomerne nízkemu sklonu 10° sme od spustenia zariadení do prevádzky zaznamenali výrobu vyššiu o 23 % oproti pôvodným očakávaniam. Či už to bolo spôsobené veľmi konzervatívnym odhadom výroby alebo pomerne priaznivým počasím, nie je v tejto chvíli dôležité, keďže už len letmý pohľad na aktuálne burzové ceny energií napovedá, že rozhodnutie investovať do tejto oblasti bolo správne. Navyše, keďže v tomto prípade sa vyrobená elektrina spotrebúva priamo v mieste jej výroby, tak úspora nákladov vzniká nielen na strane ceny samotnej komodity, ale aj na základe výšky distribučných taríf. 

Okrem avizovaných pilotných projektov vyvíja NAFTA z pohľadu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov aj ďalšie aktivity. V roku 2020 sa uskutočnila štúdia realizovateľnosti fotovoltaických elektrární väčších rozmerov, pričom by sa využili pozemky vo vlastníctve spoločnosti NAFTA, ktoré nie sú vhodné na inú, napríklad poľnohospodársku činnosť. Zanalyzovalo sa spolu šesť lokalít, pričom ako perspektívne sa vybrali Centrálny areál Gajary (CAG), Ptrukša a plocha kaliska Moravany. Pri niektorých z týchto projektov sa kvôli obmedzenému prístupu k distribučnej sieti alebo z dôvodu chýbajúcej lokálnej spotrebe uvažuje o ďalšom využití vyrobenej energie na výrobu obnoviteľného vodíka, ktorý by sa následne mohol prepravovať prostredníctvom existujúcej plynárenskej infraštruktúry.

Prvým z takýchto projektov je inštalácia fotovoltaických panelov a následne technológie Power to Gas (PtG) v lokalite nášho strediska Gajary Báden, kde by v rámci voľnej plochy v strediska bolo možné inštalovať fotovoltaickú elektráreň s výkonom približne 0,8 MW a elektrolýzou s odhadovaným výkonom 0,5 MW. Takýto spôsobom by bolo možné vyrábať približne 100 m3/h čistého vodíka, ktorý by sa následne mohol využiť ako palivo pre automobily, ako palivový plyn pre spotrebiče v rámci technológie PZZP (ohrevy plynu a pod.) alebo by mohol byť primiešavaný do zemného plynu a uskladnený v podzemnom zásobníku. Aktuálne sa pre tento projekt pripravuje štúdia uskutočniteľnosti.

Ďalší podobný projekt vzniká  v lokalite Ptrukša, kde je k dispozícii voľná plocha v rámci existujúceho strediska. V tomto projekte sa počíta s vybudovaním fotovoltaickej elektrárne s výkonom približne 1 MW a elektrolýzou s výkonom tiež 1 MW. Aj pre tento projekt sa rovnako pripravuje štúdia uskutočniteľnosti, ktorá prinesie ďalšie technicko- ekonomické informácie, potrebné pre jeho ďalšie pokračovanie.

Ďalšou možnosťou ako dekarbonizovať prevádzku zásobníka zemného plynu je jeho náhrada vodíkom alebo biometánom. Oba tieto smery rozvíja NAFTA v niekoľkých projektoch.

V prípade vodíka aktuálne pracujeme na posúdení vplyvu 5 % molekulárneho vodíka na prevádzku PZZP. Našim cieľom je identifikovať nevyhnutné investície na to, aby 5 % molekulárny vodík  mohol byť primiešavaný do zemného plynu, a zadefinovať  opatrenia pre bezpečnú prevádzku aj s takouto zmesou plynov. Okrem prípravy existujúcich zásobníkov na 5 % molekulárny vodík  pracujeme na transformácii projektu zásobníka zemného plynu vo Veľkých Kapušanoch na zásobník zmesi zemného plynu a vodíka do 20 % obj., pričom sa počíta, že vodík bude súčasťou zemného plynu v prepravnej sieti a  prostredníctvom prepojení sa dostane aj do zásobníka. Vzhľadom na aktuálnu mieru poznania a možností poréznych typov zásobníkov je percento molekulárneho vodíka stanovené na 20 %. Avšak do budúcna, ak sa potvrdí technická realizovateľnosť aj pre vyššiu koncentráciu vodíka, nevylučujeme ani jeho vyššiu koncentráciu.

Ďalším projektom, ktorý prispeje k postupnému „zozeleneniu“ skladovania zemného plynu, je projekt H2I – S&D. Jeho cieľom  je nájsť na Slovensku vhodné lokality pre skladovanie vodíka resp. definovať maximálne možné prípustné koncentrácie, pri ktorých by vodík mohol byť skladovaný v podzemných geologických štruktúrach. Projekt je rozdelený do dvoch fáz: v prvej fáze bude realizovaný komplexný laboratórny výskum, ktorého cieľom je práve definovať maximálne prípustnú koncentráciu vodíka, a následne, v druhej fáze, budú jednotlivé výsledky aplikované v pilotnom teste. V rámci neho bude vybudované stredisko, kde sa bude vyrábať vodík, a následne sa bude zatláčať do vybranej geologickej štruktúry. V rámci tohto projektu NAFTA spolupracuje s poprednými domácimi aj zahraničnými výskumnými inštitúciami a s ďalšími partnermi z priemyslu.

IP IP

Projekt bol vybraný a nominovaný za Slovensko aj do prvej vlny v rámci výzvy IPCEI (IPCEI – Important Project of Common European Interest). Aktuálne projekt prechádza posúdením zo strany Európskej komisie.

Ako už bolo spomenuté vyššie, jedna z možností, ako spraviť skladovanie plynu ekologickejšie, je náhrada zemného plynu biometánom. Vzhľadom na prítomnosť farmy v blízkosti našej prevádzky na Záhorí, pracujeme aj na možnosti využívať bioplyn na produkciu biometánu, s jeho následným využitím ako palivového plynu pre zariadenia, ktoré dnes spotrebovávajú klasický zemný plyn. Týmto spôsobom by došlo k dekarbonizácii resp. „ozeleneniu“ prevádzky zásobníkov zemného plynu.

Okrem už spomenutých projektov aktívne rozvíjame aj ďalšie možné smery pre ekologickejšie skladovanie zemného plynu a veríme, že v dohľadnej dobe ich budeme môcť bližšie predstaviť.


Viac
22.02.2022

Vďaka spoločnosti NAFTA je skladovanie zemného plynu stále „zelenšie“

NAFTA sa dlhodobo venuje témam a víziám, ako spraviť skladovanie zemného plynu čo najekologickejšie. Jednou z možností je výroba energie z obnoviteľných zdrojov a jej priama spotreba v rámci prevádzok spoločnosti. V lokalitách, kde nie je možná priama spotreba, NAFTA uvažuje o využití obnoviteľnej elektrickej energie na výrobu zeleného vodíka, ktorý sa následne môže využiť v čistej forme alebo primiešavať do plynu prepracovaného v rámci plynárenskej infraštruktúry.
Archív noviniek

O nás

profil spoločnosti NAFTA

NAFTA je medzinárodná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti podzemného skladovania zemného plynu a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Spoločnosť aktívne pôsobí v Európe, kde prevádzkuje podzemné zásobníky, realizuje prieskumné a ťažobné činnosti a zúčastňuje sa projektov na skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov. Okrem Slovenska je aktívna aj v Českej republike, Nemecku, Veľkej Británii, Rakúsku a na Ukrajine.

Viac

NAFTA poskytuje rozvoj a technicko – servisné služby pre zásobníky s celkovou skladovacou kapacitou približne 64 TWh.

História spoločnosti