HBZS

Výcvikový unikát spoločnosti NAFTA na Záhorí

23.09.2021
NAFTA patrí medzi európsku špičku pri ťažbe a skladovaní uhľovodíkov, aj v oblasti zabezpečovania bezpečnej prevádzky sond a vrtov a riešenia krízových situácií. Výrazne tomu napomáha aj výcvikové stredisko v Lozorne, vybavené cvičnou sondou a ďalšími unikátnymi zariadeniami pre simuláciu krízových situácií. Výcvikový unikát na Záhorí využívajú záchranári z viacerých sektorov.

Unikátne výcvikové stredisko

V polovici 60. rokov minulého storočia vznikla pre potreby pôvodných Československých naftových dolov špecializovaná banská záchranná služba, spadajúca do oblasti pôsobnosti Hlavnej banskej záchrannej stanice (HBZS) Prievidza. Jej transformácia v polovici 80. rokov znamenala vznik HBZS Malacky, špecializovanej pre oblasť ťažby, dobývania a uskladňovania kvapalných a plynných uhľovodíkových nerastov. Súčasťou  tohto kroku bol aj vznik výcvikového strediska Polygón Lozorno.

Polygon Lozorno Polygon Lozorno

Jeho jedinečnosťou je cvičná sonda, vybudovaná do hĺbky 275 metrov. Je pripojená na distribučný plynovod s maximálnym prevádzkovým tlakom 4 MPa. K širokým možnostiam simulácie a nácvikov pribudli vďaka kompletnej prestavbe v 90. rokoch možnosti zapúšťania a ťahania náradia, tak ako pri podzemných opravách sond a pri vrtnej činnosti. Výsledkom je unikátne výcvikové stredisko, a to nielen v regióne, ale v rámci celej Európy. O tom svedčí aj fakt, že služby výcvikového strediska dnes využíva aj hasičský zbor rakúskej OMV AG a  BFKDO Gänserndorf, banské záchranné zbory spadajúce do pôsobnosti HBZS MND a.s. a zamestnanci nemeckých spoločností  Berliner Erdgasspeicher GmbH a VNG Gasspeicher GmbH.

Na  cvičnú sondu možno napojiť aj ďalšie prvky, ako poľný horák, produkčný kríž či iné zariadenia. Nástrek vody do unikajúceho plynu sa štandardne simuluje inštalovaným čerpadlom s prietokom 1 200 l/min do tlaku 0,5 MPa. Sonda je však pripravená aj na nastrekovanie vody a ropy mobilným cementačným agregátom až do tlaku 21 MPa.

Špeciálne stredisko pre výcvik používateľov dýchacej techniky

Ďalším  samostatným výcvikovým zariadením je simulácia činnosti zasahujúcich jednotiek v zadymenom a neznámom priestore v dýchacích prístrojoch, za zníženej viditeľnosti a za súčasného použitia akustických, optických a tepelných stresorov (obr.2). Špeciálne pracovisko pozostáva z jednotlivo poprepájaných sekcií s prekážkami, ktoré musia cvičiaci prekonať. Súčasťou zariadenia je aj simulátor na záchranu a vyprostenie osôb zo skladovacej nádrže. Celé zariadenie má akreditáciu Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) pre výcvik hasičských jednotiek. Záujemcovia o výcvik môžu použiť vlastné dýchacie prístroje, alebo majú možnosť ich zapožičania priamo na mieste.

Výcvikové stredisko pravidelne využívajú jednotky dobrovoľných závodných aj profesionálnych zborov HaZZ, ako aj hasičské jednotky letísk Bratislava, Sliač, Košice, Žilina a personál leteckých a plavebných spoločností. Keďže stredisko je certifikované, získava každý účastník cvičenia Osvedčenie o absolvovaní výcviku.

Cvičná dymnica Cvičná dymnica

Od prenosných hasiacich prístrojov až po likvidáciu erupcie.

Hasičské a záchranárske jednotky môžu vo výcvikovom stredisku cvičiť zvládanie rôznych situácii. Na cvičnej sonde možno simulovať:

  • hasenie unikajúceho plynu pomocou vodných monitorov, veľkoobjemového práškového zariadenia, či agregátu plynovodného hasenia (obr.3)
  • používanie špeciálnej záchranárskej techniky
  • prácu so špeciálnymi záchranárskymi zariadeniami určenými na práce pod tlakom (prevŕtavanie nefunkčných posúvačov, prípadne vývodov z kolón alebo demontáž zátok)
  • určovanie bezpečných zón na základe merania koncentrácie plynu v ovzduší

Pre hasičov a laikov je určená aj ďalšia výcviková oblasť, pre ktorú je Polygón Lozorno výborne vybavený. Reč je o výcviku zvládnutia požiaru pomocou prenosných hasiacich prístrojov, ktorý sa realizuje na ploche výcvikového strediska.

Ide o výcvik, zameraný na menšie požiare, pri ktorom sa simuluje hasenie rôznych technických zariadení. Výcvikový program sa zameriava na likvidácia požiaru už v jeho zárodku. Ide o  spôsob, ktorým môžu aj bežní zamestnanci získať návyky pri likvidácii požiaru pomocou prenosných hasiacich prístrojov.

Ak to zhrnieme, výcvikové stredisko Polygón Lozorno je unikátom v oblasti simulácií a nácviku riešenia krízových situácií. Svedčí o tom pravidelná prítomnosť rakúskych a nemeckých záchranárov a príslušníkov hasičských a záchranárskych zborov. A to nielen z energetického sektora, ale aj z podnikových hasičských zborov rôznych oblastí vrátane plavebných spoločností a slovenských letísk. V neposlednom rade sú to aj dobrovoľní a profesionálni hasiči, ktorí toto jedinečné stredisko pravidelne využívajú.

Bansky z3 Bansky z3

Viac
Archív noviniek

O nás

profil spoločnosti NAFTA

NAFTA je medzinárodná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti podzemného skladovania zemného plynu a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Spoločnosť aktívne pôsobí v Európe, kde prevádzkuje podzemné zásobníky, realizuje prieskumné a ťažobné činnosti a zúčastňuje sa projektov na skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov. Okrem Slovenska je aktívna aj v Českej republike, Nemecku, Veľkej Británii, Rakúsku a na Ukrajine.

Viac

NAFTA poskytuje rozvoj a technicko – servisné služby pre zásobníky s celkovou skladovacou kapacitou približne 64 TWh.

História spoločnosti