Presne pred sto rokmi sa začala písať história ropného priemyslu na Slovensku

Bratislava, 13. januára 2014 – Aj keď z pohľadu objemu Slovensko nepatrí k ropným veľmociam, tradícia ťažby ropy na našom území má už storočnú tradíciu. Za začiatok ropného priemyslu na území Slovenska sa považuje 13. január 1914, kedy vtedajšie Rakúsko-Uhorsko začalo vôbec po prvý raz priemyselne ťažiť ropu.
 
Začiatku ťažby predchádzal objav Jána Medlena, na základe ktorého sa začalo s riadnym geologickým prieskumom a plánovaním prvého vrtu. Vrt číslo 1 sa začal vŕtať 28. októbra 1913 pomocou pojazdnej Trauzlovej ručnej vŕtacej súpravy. V hĺbke 163 až 168 metrov bolo objavené ložisko vzácnej ťažkej ropy a po úspešných čerpacích skúškach sa 13. januára 1914 začalo s jej ťažbou na priemyselné využitie. 
 
V rokoch 1914 až 1918 navŕtali v Gbeloch na ložisku Staré pole 56 pozitívnych sond. Ropa bola počas vojny vzácna, jej cena neustále stúpala, a preto rakúsko-uhorská vláda ťažbu zvyšovala. Kým v roku 1914 sa vyťažilo 1 631 ton ropy, v roku 1927 už             9 146 ton. Úspešnou prieskumnou činnosťou a zvýšením intenzity otvárky nových ložísk v priebehu 50-tych rokov minulého storočia sa ťažba vyšplhala až na 60 tisíc ton ropy ročne. Od začiatku 50-tych rokov sa začal zužitkovávať aj zemný plyn, ktorý bol dovtedy považovaný skôr za vedľajší produkt získaný ťažbou ropy.               
Ťažba uhľovodíkov zohráva dôležitú úlohu v histórii energetiky na Slovensku. Za uplynulých 100 rokov boli na našom území objavené ložiská s celkovým objemom viac ako 25 mld. m3 geologických zásob zemného plynu, 3,7 mil. ton ropy a takmer 0,4 mil. ton gazolínu. Ložiská sú sústredené najmä v Záhorskej nížine, hlavne v okolí miest Malacky a Gbely a vo Východoslovenskej nížine. Aj keď podiel ťažby ropy a zemného plynu z domácich zdrojov postupne poklesol, po konverzii bývalých ložísk na podzemné zásobníky Slovensko dosiahlo mimoriadne úspechy v oblasti skladovania zemného plynu, ktorého história siaha 40 rokov dozadu.
Na získaných poznatkoch dnes stavia spoločnosť NAFTA a.s. „Súčasná ťažba ropy a gazolínu na Slovensku sa dnes pohybuje na úrovni 10 až 13 tisíc ton ročne a ťažba plynu na úrovni 90 až 95 mil. m3 s trendom postupného poklesu, čo je v oblasti so storočnou ťažbou prirodzené,“ hovorí Jozef Levoča, riaditeľ divízie prieskumu a ťažby NAFTA a.s. „V oblasti prieskumu a ťažby je preto našim cieľom maximálne využitie prieskumného potenciálu našich prieskumných území za pomoci najmodernejších metód ale tiež využitie ťažobného potenciálu už otvorených ložísk. Využitím sofistikovaných technológií je možné predĺžiť životnosť ložísk o 8 až 10 rokov,“ dopĺňa J. Levoča.
 
NAFTA a.s. je dnes modernou firmou s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti skladovania a budovania podzemných zásobníkov zemného plynu na Slovensku, a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Zásobníky zohrávajú kľúčovú rolu pri zabezpečovaní plynulých dodávok plynu na Slovensko, a zároveň sú efektívnym nástrojom pre podporu obchodovania na plynárenskom trhu.
 
Viac informácií o histórii prieskumu a ťažby ropy a plynu na Slovensku nájdete vo forme prehľadnej infografiky 100 ROKOV ROPY A PLYNU NA SLOVENSKU na http://historia.nafta.sk/.
Krátky film STRUČNÁ HISTÓRIA ŤAŽBY A SKLADOVANIA UHĽOVODÍKOV NA SLOVENSKU je dostupný na: http://www.youtube.com/watch?v=T6W1RFj7GQk