Rok 2019 priniesol úspešný vstup spoločnosti NAFTA na nemecký trh

Bratislava, 25. júna 2020 – Spoločnosť NAFTA a.s., ktorá patrí k európskym lídrom v podzemnom skladovaní zemného plynu a v prieskume a ťažbe uhľovodíkov, dosiahla v roku 2019 zisk po zdanení vo výške 70,1 mil. eur. Významným míľnikom uplynulého roka v oblasti skladovania plynu bol predovšetkým vstup spoločnosti na nemecký trh vďaka akvizícii troch podzemných zásobníkov v Bavorsku. V prieskumných činnostiach pokračovala NAFTA aj na Ukrajine, kde aktívne pôsobí už od roku 2016.

Zaujímavý vývoj v minulom roku sme zaznamenali najmä v oblasti skladovania zemného plynu, keď už v letných mesiacoch boli podzemné zásobníky naplnené na úroveň 100 %. Bolo to v dôsledku obáv zákazníkov z možného nepredĺženia kontraktu medzi Ruskom a Ukrajinou na konci roku 2019, čo viedlo k predzásobeniu sa plynom. Aj táto situácia potvrdila strategickú úlohu zásobníkov pri zabezpečovaní plynulých dodávok, a zároveň umožnila spoločnosti NAFTA vyvíjať nové produkty v oblasti obchodovania so zemným plynom.

„V uplynulom roku sme pokračovali v napĺňaní stratégie rastu našich kľúčových činností a v efektívnom využívaní dlhoročného know-how doma aj na zahraničných trhoch. Úspešne sme sa etablovali na nemeckom trhu a svoje rozsiahle skúsenosti sme uplatnili aj na Ukrajine. Vďaka dlhoročným skúsenostiam, vysokokvalifikovanému tímu odborníkov a technologickej vyspelosti zariadení smerujeme k pozícií európskeho lídra v podzemnom skladovaní zemného plynu a v prieskume a ťažbe uhľovodíkov,“ zhodnotil rok 2019 generálny riaditeľ spoločnosti NAFTA, Ing. Martin Bartošovič.

Odborníci zo spoločnosti NAFTA dlhodobo vyhľadávajú zaujímavé zahraničné projekty a spolupráce, kde by mohli uplatniť svoje expertné know-how vychádzajúce z dlhoročnej tradície. Po úspešnej akvizícii troch podzemných zásobníkov zemného plynu Inzenham-West, Wolfersberg a Breitbrunn/Eggstätt na území Bavorska sa spoločnosti NAFTA podarilo úspešne vstúpiť na nemecký trh. Aktuálne prebieha v spoločnosti hlbšia integrácia a výmena skúseností s cieľom vytvoriť ešte efektívnejšiu a spoľahlivejšiu prevádzku. Táto strategická investícia ponúka pre spoločnosť NAFTA rozsiahle možnosti využiť svoje inovatívne, technické a obchodné know-how pri poskytovaní skladovacích služieb na dynamicky sa meniacom trhu so zemným plynom.

V oblasti prieskumu a ťažby uhľovodíkov sme v minulom roku pokračovali v úspešných medzinárodných spoluprácach, domácich a zahraničných projektoch. V regióne Trnava, kde spoľahlivo prebieha ťažba uhľovodíkov už niekoľko desiatok rokov, sme zrealizovali prieskumný vrt Trakovice 13. Zároveň sa nám podarilo získať nové prieskumné územie na východnom Slovensku a vo Viedenskej panve. Prieskumná činnosť pokračovala aj na Ukrajine, kde aktívne pôsobíme už od roku 2016. V rámci licencie Užhorod sme spolu s partnerom zo spoločnosti Cub Energy Inc. zrealizovali prvý prieskumný vrt. Koncom roka 2019 sme získali  tiež Vatazhkivsku licenciu, a tým ďalšiu možnosť prieskumu a ťažby uhľovodíkov na východe Ukrajiny.

V roku 2019 sme pokračovali v našom dlhodobom úsilí o získanie podpory z verejných zdrojov pre inovatívne projekty v oblasti skladovania energie a optimalizácie spotreby energií. Podzemné zásobníky zemného plynu vytvárajú veľký potenciál pre skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov, čo by malo pozitívny dopad na celý energetický trh. Spoločnosť NAFTA sa snaží využívať všetky príležitosti rozvíjať svoju kompetenciu aj v oblasti inovatívneho skladovania obnoviteľných zdrojov, a preto je aktívna vo viacerých inovatívnych projektoch a partnerstvách.

 

O SPOLOČNOSTI NAFTA

NAFTA je medzinárodná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti skladovania a budovania podzemných zásobníkov zemného plynu na Slovensku a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Spoločnosť aktívne pôsobí okrem Slovenska aj v Českej republike, Nemecku, Rakúsku a na Ukrajine. NAFTA vo viacerých európskych krajinách prevádzkuje podzemné zásobníky zemného plynu, realizuje prieskumné činnosti a aktívne sa usiluje o zapojenie do projektov na skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov. Spoločnosť je s celkovou skladovacou kapacitou približne 60 TWh v pozícii šiesteho najväčšieho prevádzkovateľa zásobníkov plynu v Európe.