Verejná
konzultácia
Skladovanie plynu Skladovanie plynu

Verejná konzultácia

Verejná konzultácia k zmene Prevádzkového poriadku ustanovujúceho obchodné podmienky pre prístup a využívanie zásobníka spoločnosti NAFTA a.s.

 

V súlade so znením §19a zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike týmto spoločnosť NAFTA a.s., ako prevádzkovateľ zásobníka, zverejňuje na verejnú konzultáciu návrh zmeneného Prevádzkového poriadku ustanovujúceho obchodné podmienky pre prístup a využívanie zásobníka spoločnosti NAFTA a.s.  (ďalej len „Prevádzkový poriadok“).

Potreba navrhovaných zmien vyplynula najmä z aplikačnej praxe, keďže Prevádzkový poriadok bol naposledy aktualizovaný v roku 2015.

Návrh zmien Prevádzkového poriadku zároveň odzrkadľuje zmeny vyplývajúce z legislatívy,  formálne úpravy a modernizáciu jednotlivých inštitútov, ako napr. elektronizácia komunikácie a presun niektorých dôležitých ustanovení z Technických podmienok priamo do Prevádzkového poriadku s cieľom uľahčiť jeho výklad a porozumenie.

Trvanie verejnej konzultácie: od 28.11.2023 do 11.12.2023.

Dotknutí účastníci trhu sa môžu zúčastniť na verejnej konzultácii k navrhovanému Prevádzkovému poriadku zaslaním pripomienok prostredníctvom priloženého formulára na emailovú adresu: consultation.RoO@nafta.sk

 

Dokumenty na stiahnutie:

Návrh zmeneného Prevádzkového poriadku

Pravidlá a podmienky pre verejnú konzultáciu

Formulár na pripomienkovanie