Podporujeme

NAFTA je svojimi aktivitami dlhodobou súčasťou viacerých regiónov Slovenska. Každoročne podporujeme množstvo zaujímavých projektov na rozvoj lokalít, v ktorých pôsobíme. V roku 2021 prichádzame so zmenou oblastí podpory v snahe priniesť cielenejšie a trvalejšie riešenia pre komunity, v ktorých pôsobíme. 

Iniciatívy Zelené regióny a Interaktívne vzdelávanie majú cieľ rozvíjať región počas nášho pôsobenia v maximálnej možnej miere. Kladieme však dôraz aj na to, ako bude región vyzerať po ukončení našich aktivít. Takéto zmýšľanie je pre nás dôležité, aby sme dokázali zhodnotiť prospešnosť projektov z dlhodobého hľadiska. Aj preto sme sa rozhodli pre zmenu oblastí našej podpory a veríme, že v rámci nových oblastí pomôžeme zlepšiť život v regiónoch ešte viac. 

Čo zahŕňajú naše nové iniciatívy? 

Zelené regióny

Projekty týkajúce sa tvorby a ochrany životného prostredia sú súčasťou našich spoločensky zodpovedných aktivít a vidíme v nich veľký prínos pre jednotlivé komunity. V rámci novej iniciatívy Zelené regióny plánujeme podporu projektov zameraných napríklad na:

1. Vytváranie, udržiavanie a skrášľovanie zelených plôch či oddychových zón. Revitalizácia relaxačných zón a obľúbených prírodných oblastí majú význam pre viaceré generácie a pozitívny vplyv na životné prostredie.

2. Osádzanie smetných košov a triedenie odpadu v takýchto zónach či ich ekologické osvetlenie. 

3. Dobrovoľnícke podujatia, vďaka ktorým sa častokrát tieto všeobecne prospešné aktivity realizujú. Dobrovoľnícke podujatia prinášajú obciam možnosť zlepšiť podmienky pre občanov a obyvateľom obcí možnosť ukázať, že im ich domov nie je ľahostajný a zároveň sú skvelou príležitosťou na neformálne spoznávanie svojich susedov.

Interaktívne vzdelávanie

Kvalitné vzdelávanie vnímame ako jeden zo základných pilierov budúcnosti. Súčasná doba prináša množstvo výziev práve v oblasti vzdelávania. Preto v rámci tejto iniciatívy chceme efektívne podporovať vzdelávacie inštitúcie v regiónoch, v ktorých pôsobíme. Žiadosti o podporu v tejto oblasti sa môžu týkať:

1. Vybavenia škôl a učební
2. Prístupu k počítačovej technike a k internetu
3. Tvorby inovatívnych vzdelávacích programov
4. Pohybových aktivít

Neoddeliteľnou súčasťou iniciatívy je podpora pohybových aktivít, a s tým spojená vzájomná interakcia detí, žiakov či študentov. Či už ide o pohyb najmenších na detských ihriskách a preliezkach, školákov v telocvičniach, cvičiskách a exteriérových posilňovniach. Športové aktivity majú pozitívny vplyv na zdravie detí a skupinové športy dokonca pomáhajú k budovaní návykov a vzťahov v kolektíve. So súčasným technologickým a komunikačným pokrokom záujem o športové aktivity klesá. Preto je potrebné podporiť vyváženie tejto digitálnej doby práve športovými aktivitami. 

V rámci tejto iniciatívy tiež ponúkame vlastné vzdelávacie projekty, v rámci ktorých môžeme žiakom a študentom sprostredkovať naše dlhoročné skúsenosti v oblasti geológie v týchto regiónoch. 

Žiadosti

Obe iniciatívy sú určené municipalitám, vzdelávacím inštitúciám, lokálnym neziskovým organizáciám či združeniam v oblastiach, kde naša spoločnosť pôsobí. Žiadosti o podporu je potrebné vypĺňať na formulároch uvedených na tejto webovej stránke. Financovanie projektov v rámci našej iniciatívy bude schvaľované každoročne v závislosti od počtu prijatých projektov a významu jednotlivých projektov pre miestnu komunitu a prostredie.

Okrem kľúčových iniciatív pokračujeme v podpore sociálno – zdravotnej oblasti. V rámci tejto oblasti NAFTA spolu s jej zamestnancami pomáha deťom so zdravotným alebo telesným znevýhodnením. Filantropické aktivity v spoločnosti zahŕňajú aj darovanie krvi v rámci Naftárskej kvapky krvi, či aktívnu účasť na dobrovoľníckych podujatiach.

Podporili sme

NAFTA v roku 2020 podporila 68 projektov a pomohla k rozvíjaniu komunít:
- Rekonštrukciou obecných budov, kultúrnych pamiatok a škôl
- Podporou vzdelávacích programov a nákupom učebných pomôcok
- Budovaním a rekonštrukciou detských ihrísk a obecných športovísk
- Podporou športových podujatí a bežeckých organizácií

Kontakt verejnoprospešné aktivity
Martina Štecová

Externá komunikácia 
Tel: +421 2 4024 2696
Mobil: + 421 918 907 175
Email: info@nafta.sk