Pre akcionárov

Majoritným, 56,15 % akcionárom spoločnosti NAFTA a.s. je SPP Infrastructure, a. s., Czech Gas Holding Investment B.V. vlastní 40,45 % akcií.
 
POKYNY pre výplatu dividend za rok 2016
 
Dňa 25.7.2017 Mimoriadne valné zhromaždenie NAFTA a.s. schválilo dividendu za rok 2016 vo výške 25,13 EUR na jednu akciu.*
Text schváleného Návrhu zásad pre výplatu dividend vrátane spôsobu ich výplaty nájdete tu. 
Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na podiel zo zisku spoločnosti bol valným zhromaždením schválený na 31.7.2017.
 
* Aj v tomto roku bude NAFTA a.s. v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení  neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) povinná ako platiteľ dividend vypočítať a odviesť za akcionára - poistenca preddavok na poistné za dividendy za rok 2016 vo výške 14%. Poistencom  v zmysle Zákona je každá fyzická osoba, ktorá je povinne verejne zdravotne poistená na území Slovenskej republiky. Platiteľ dividend je oprávnený pred vyplatením dividend požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o oznámenie poistného vzťahu poistenca k príslušnej zdravotnej poisťovni.
 
Dividendy za rok 2016 budú vyplácané nasledovne:
a) v hotovosti alebo
b) bezhotovostným prevodom na bankový účet
 
Výplata dividend v hotovosti
 
Tel:  +421 2 4024 2531 alebo +421 2 4024 2523

Výplata v hotovosti je možná v priestoroch spoločnosti NAFTA na adrese Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava len v určených dňoch, ktoré súú oznámené na tejto webovej stránke, a len na základe predchádzajúcej telefonickej dohody so zodpovedným zamestnancom.  V hotovosti možno vyplatiť dividendy len do výšky 1700 EUR.
 
Termíny, kedy si bude možné dohodnúť výplatu dividend v hotovosti:
Dátum
Pokladničné hodiny
na výplatu dividend
14. 03. 2018                  9:00-11:00
20. 04. 2018                  9:00-11:00
16. 05. 2018                  9:00-11:00
Ďalšie termíny výplaty dividend v hotovosti budú oznámené na tejto webovej stránke.
 
Výplata dividend za rok 2016 bezhotovostným prevodom
 
V prípade, že ste spoločnosti písomne oznámili číslo bankového účtu už v minulosti, NAFTA a.s. vykoná bezhotovostný prevod automaticky (tzn., že nie je potrebné znovu žiadať o výplatu dividend za rok 2016) do 60 dní od 31.7.2017, t.j. do 29.9.2017
 
V prípade, že ste spoločnosti NAFTA a.s. doteraz neoznámili číslo bankového účtu, alebo došlo k zmene čísla Vášho bankového účtu, ktorý ste nám oznámili pre účely výplaty dividend za rok 2015, žiadame Vás, aby ste nás čo najskôr kontaktovali.
 
 
 V oznámení bankového účtu musí byť Váš podpis úradne osvedčený.**
 
**matrikou alebo notárom, resp. v prípade osvedčenia podpisu mimo Slovenska, musí byť osvedčenie v súlade s požiadavkami na úradné osvedčovanie podpisov v príslušnej krajine (napr. potvrdený apostilou, resp. superlegalizovaný); v prípade vyplnenia oznámenia bankového účtu v sídle spoločnosti postačuje overenie totožnosti zamestnancom spoločnosti a nie je nutné zabezpečiť úradné osvedčenie
 
Akcionár si bude môcť uplatniť právo na nevyplatené dividendy za rok 2016 do 4 rokov odo dňa 31.7.2017.
 
V prípade zmeny osobných údajov, zdedenia akcií, darovania alebo kúpy/predaja akcií prosím kontaktujte Mgr. Alicu Kandovú:
Tel.: 02/ 4024 2585
 
Často kladené otázky
 
Výsledky hlasovania na valnom zhromaždení