Zodpovedné podnikanie

 
Spoločnosť NAFTA (ďalej len „spoločnosť) koná zodpovedne voči komunite a prostrediu, v ktorých pôsobí a v súlade s platnými európskymi a národnými právnymi predpismi, pričom zabezpečuje poskytovanie služieb podľa požiadaviek zákazníkov.
 
Zaväzujeme sa chrániť zdravie a bezpečnosť všetkých, ktorí sa podieľajú na našej prevádzke alebo žijú v regiónoch, kde pôsobíme. Všetky naše aktivity realizujeme s rešpektom a starostlivosťou o životné prostredie a systematicky zvažujeme riziká s cieľom dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj. 
 
Pri plnení týchto záväzkov sa riadime nasledujúcimi zásadami:
  1. Spolupráca a partnerstvo so zákazníkmi a ich spokojnosť je našou trvalou prioritou.
  2. Veľmi vysokú prioritu prideľujeme oblasti zvyšovania bezpečnosti zariadení a procesov, bezpečnosti práce, ochrany zdravia a životného prostredia (HSE).
  3. Zamestnanci na všetkých úrovniach spoločnosti sú zodpovední nielen za vlastnú bezpečnosť, ale aj za bezpečnosť ostatných okolo seba. Spoločnosť preto umožňuje zamestnancom, resp. ich zástupcom aktívne zasahovať do oblasti zvyšovania úrovne BOZP. 
  4. Základom dobrého fungovania sú jasné kompetencie, určenie zodpovedností a právomocí.
  5. Rozvoj a zdieľanie zručností a vedomostí prispieva k zvyšovaniu úrovne bezpečnosti a je súčasťou nášho profesionálneho prístupu.
  6. Zber informácii, ich spracovanie a analýzy nám pomáhajú plniť náročné ciele v zlepšovaní systému riadenia spoločnosti vo všetkých oblastiach.
  7. V oblasti havarijného plánovania dbáme na dosiahnutie vysokého štandardu v oblasti prevencie, znalostí zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a materiálového zabezpečenia. Znalosti a princípy v uvedených oblastiach sú trvalou a rozvíjanou súčasťou profesionálnej kvalifikácie všetkých zamestnancov.
  8. Vedieme otvorený dialóg so všetkými zúčastnenými skupinami a regiónmi, kde pôsobíme a hľadáme spoločné riešenia pre trvalo udržateľný rozvoj životného prostredia a napomáhame ich realizácii.
  9. Aplikovaním nových prvkov v systéme HSE udržiavame naše procesy a pracovné prostredie bezpečné, aby sme chránili nás, našich dodávateľov a aktíva spoločnosti pred rizikom úrazu, stratou vlastníctva alebo poškodením.
  10. Uplatňovanie totožných princípov zodpovedného podnikania vyžadujeme aj od našich dodávateľov.
Dodržiavanie týchto zásad je záväzné pre každého zamestnanca NAFTA a.s. 
 
Kontakty 
 
Martina Štecová
Externá komunikácia
Tel: +421 2 4024 2583

Havarijná linka
Tel.: 0800 123 088
e-mail: greenline@nafta.sk
 
Havarijnú zelenú linku kontaktujte v prípade spozorovania mimoriadnych udalostí na našich zariadeniach.